0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Conceptual History of International Relations

I prosjektet CHOIR (A Conceptual History of International Relations) undersøker vi begreper som ofte tas for gitt i internasjonal politikk. Utgangspunktet er at begreper som «internasjonal», «diplomati», «utenrikspolitikk», «krig» og «fred» ikke er nøytrale og naturgitte, men har oppstått til bes...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Development of Understanding of Insight and Aha-Experiences in Young Children

Utvikling av forståelse av innsikt og Aha-opplevelser hos unge barn Det er en forskjell mellom ens egen opplevelse av en følelse og hvordan vi forstår følelser hos andre mennesker. Barn helt ned i 4-årsalderen kan ha ulike følelser samtidig. For eksempel hvis et barn som er innlagt på sykehuset ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og koronasituasjonen har bidratt til økt bruk av digitale plattformer. Parallelt ser vi imidlertid en kritikk av de digitale plattformenes makt og rapporter om «skjermtretthet» og «mobiloverdose». Siden 2019 har Digitox-prosjektet studert disse feno...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East

Dette prosjektet studerer hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en regional flyktningeleir, en «Superleir». I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått in...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Criminal justice, wildlife conservation and animal rights in the Anthropocene [CRIMEANTROP].

CRIMEANTHROP utforsker regulering, rasjonalet bak og forvaltning av ville dyr, de normative og rettssosiologiske signalene håndhevelsen sender og implikasjonene for bevaring av ville dyr og dyrevelferd. Dette utforskes fra tverrfaglige teoretiske og empiriske innfallsvinkler som har basis i, og b...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet undersøker majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. Et hovedmål i prosjektet er å undersøke majoritetsbefolkningens åpenhet overfor det å inkludere muslimske minoriteter. En bærende idé er å kartlegge hvilk...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The puzzle of the recent fertility decline

Utgangspunktet for forskningsprosjektet er nedgangen i fruktbarhetstallene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010. I Norge var samlet fruktbarhetstall (SFT) 1,98 i 2009. I årene deretter har SFT falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2019 med 1,53. En lignende utvikling har s...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor makroøkonomien har det vært mye fokus på å ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

«Street-level Autocrats» fokuserer på samspillet mellom vanlige mennesker, formelle autoritetskilder i samfunnet (spesielt sikkerhetsapparatet), og uformelle autoritetskilder både under og etter væpnede konflikter og masseopprør. Sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Enclaving: Patterns of global futures in three African cities

"Enklavedannelse" (enclaving) forstås som den ulike distribusjonen av urbane ressurser som foregår i adskilte byrom. I Afrika medfører enklavedannelse nye romlige og sosiale former for differensiering, som for eksempel private byer eller inngjerdede og private boområder (gated communities). Slik ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Market for Anarchy: Systems of risk control in transnational governance

Statlige myndigheter er i økende grad blitt avhengige av spesialiserte aktører som fokuserer på ulike typer risiko, slik som finans, klima, og cyber. Prosjektet analyserer hvem som gir råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner om risiko og hvorvidt det er systematiske mønstre i hva sla...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan oljeproduksjonen og disse massive inntektene påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av lokale områder og regioner, ved hjelp av nye,...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Responses to the legitimacy crisis of international investment law

LEGINVEST undersøker hvordan land og investeringstribunaler har reagert på legitimitetskrisen i internasjonal investeringsrett. Denne krisen har i hovedsak sin bakgrunn i kritikk basert på negative virkninger av internasjonal investeringsrett for miljø, menneskerettigheter og utvikling. Disse tem...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Paradoxes of wealth and class: historical conditions and contemporary configurations

Den norske eller nordiske «modellen» kjennetegnes blant annet av generøse, universelle velferdsordninger og små lønnsforskjeller. Disse egalitære trekkene innebærer ikke at rikdom er jevnt fordelt i Norge, eller at de som er rike ikke opparbeider seg store formuer. Tvert imot, tidligere forskning...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state

Hovedmål for forskningsprosjektet ‘The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state’ (DYNAMUS) har vært å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike sosialt og kulturelt dynamiske sosialiserings- og utdanningssammenhenger....

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian part of the 2017/2018 European Values Study

Studien av et mulig verdikonservativt tilbakeslag i Norge synes å ha lite for seg. Høyrepopulismen i Norge er først og fremst tuftet på innvandringsmotstand, og det er Kristelig Folkepart, ikke Framskrittspartiet som representerer verdikonservatismen i Norge. Studien av det verdikonservative tilb...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inequality: Measurement, Evolution, Mechanisms, and Policies

Flere av studiene i dette prosjektet supplerer den offisielle inntekts-, formues- og skattestatistikken med ny informasjon om inntekts- og formuesfordelingen ved å sammenlikne målene for inntekt, formue og skatt som benyttes i offisiell statistikk med mer fullstendige mål for inntekt og formue. I...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hybrid pathways to resistance in the Islamic world: a study of Islamist groups in Lebanon, Iraq, Mali and Libya

HYRES har studert samspillet mellom islamistiske bevegelser og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali for å svare på følgende spørsmål: Hvorfor forfølger noen islamistiske grupper sitt politiske og religiøse prosjekt i staten de tilhører, mens andre islamistiske grupper nekter å akseptere disse g...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

Det norske barnevernet er utsatt for hard kritikk fra flere hold, og massemedia presenterer regelmessig dystre beskrivelser av det det som påstås å være feilaktige og illegitime inngrep. Også i andre land er institusjonene som ivaretar barns rettigheter omstridt. Sentralt i begrunnelsen for inng...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Forskningsprosjektet Breaking Bad: Understanding Backlash Against Democracy in Africa er avsluttet. I løpet av en periode på 4,5 år – delvis stoppet og drastisk endret av en global pandemi - har vi analysert koblingene mellom ulike rettighets restriksjoner, hvorfor de innføres og hvordan forsøken...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Discourses and Everyday Practices

Prosjektet har utviklet ny kunnskap om integrering i norsk sammenheng. Det har utforsket erfaringer, praksiser og forståelser knyttet til det å innlemme og det å bli innlemmet som innvandrer og innflytter i et nytt samfunn. Kunnskap om hvordan integrering som et komplekst samfunnsfenomen kan virk...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rebel Governance in the Middle East: The role of kinship groups in the sociopolitical organization of insurgent proto-states.

Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke sosiopolitisk organisering i opprørskontrollerte områder i Midtøsten. Hovedspørsmålene i prosjektet har vært: Hvordan påvirker opprørsgrupper og slektskapsgrupper hverandre i styring av områder opprørsgrupper tar kontroll over? Hva påvirker relasjonen...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Societal transformation in conflict contexts

I samfunn hvor det er krig eller alvorlig undertrykkelse, hva er det som motiverer enkeltpersoner til å iverksette tiltak for sosial rettferdighet når det innebærer stor risiko og usikkerhet? Hvordan inspirerer slike små, men ofte heroiske hverdagslige handlinger utført av vanlige mennesker, stør...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Labour in Rural Societies

Prosjektet "Arbeidsinnvandring til rural regioner" ("Global labour in rural societies", GLARUS) utforsker den økende arbeidsinnvandringen til rurale regioner, i Norge som ellers i den vestlige verdenen. Prosjektet kombinerer tre forskningsfelt som tidligere i liten grad har vært helhetlig integre...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elevating water rights to human rights: Has it strengthened marginalized peoples´ claim for water?

Gjorde det en forskjell for marginaliserte menneskers evne til å realisere sin rett til vann at FN i 2010 etablerte en frittstående menneskerett til rent, rimelig og tilgjengelig drikkevann og sanitærforhold (HRtWS)? Tilgang til rent drikkevann er viktig for alle aspekter av livet. Likevel er til...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Understanding Paternalism

Forskningsprosjektet Understanding Paternalism har gjennomført eksperimentelle studier for å undersøke folks holdninger til paternalisme. Hva som er den legitime rollen til paternalisme er et kjernespørsmål i debatten om forholdet mellom stat og individ og er også et viktig element i mange relasj...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services

Strømmetjenester endrer hvordan medieinnhold distribueres og konsumeres. For musikk er strømmemodellen dominerende. Strømming utgjør en stadig større del av TV-konsumet, og strømming av bøker har også blitt vanligere. Hvordan bruker vi strømmetjenester? Hvordan er slike tjenester designet, og hvi...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

How to tax capital in a globalized world? Lessons from population-wide administrative data

Vi bruker nye makrodata og bereknar kor stor finansformue verdas hushald har i skatteparadis, både totalt og per land. Private finansformuer tilsvarande 10% av verdas BNP er haldne i skatteparadis, men dette gjennomsnittet dekker over store forskjellar mellom land - frå eit par prosent av BNP i S...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken