0 antall prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Davvisamegiela vearbasojahanmorfologiija occodeapmi (Tilegnelse av verbbøyningsmorfologi i nordsamisk)

Prosjektet gjør greie for hvordan et samiskspråklig barn tilegner seg bøyningsmorfologien for finitte verbformer i alderen 1;0-3;0. Det undersøkes hvordan barnet tilegner seg den morfofonologiske kompleksiteten som finnes i stammen av verbformene i ulike forekomster, og det gjøres greie for tile...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Definiteness in North Saami (dr.stip)

The aim of the research is to establish how definiteness is expressed in North Saami. In Saami, definiteness is not expressed by articles, as in article languages, but rather by certain determinants and word order. In most cases, however, definiteness is inferred from the context, discourse-based...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

Disambiguering av morfologisk tagga samisk tekst

Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterande morfologiske analyseprogram for samisk, og utarbeide regelsett for disambiguering i dei tilfella der den morfologiske analysen ikkje gjev eintydig resultat. Den morfologiske analysen er basert på endelege tils tandsautomatar. Disambigueringa vil bygge...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Buoddun - proseassa ja terminologiijastruktuvra (Stengselfiske - prosess og strukturen for terminologien). (stud.stip)

Temaet for hovedfagsoppgaven er buoddun, dvs. stengselsfiske i Tanavassdraget. Formålet er å beskrive buooddun og terminologistrukturene for buoddun. Det vil bli lagt mest vekt på den semantiske beskrivelsen av terminologistrukturen for buooddun. Bakgrun n for hovedfagsoppgaven er at buooddun i ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Prosjekt for utvikling av samisk språkteknologi

Prosjektet vil utarbeide eit automatisk morfologisk analyseprogram. Delar av grunnlagsarbeidet for fleire av delmåla er allereie utført av Nordisk samisk institutt som er medarbeidar i prosjektet. Dei datalingvistiske analysane er tenkt kompilert i progra mvare som er utvikla av firmaet Lingsoft....

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa