0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Hvordan få full kontroll med lakselus?

Seminaret er et samarbeid mellom Veterinærinstitutett og NMBU. Veterinærmiljøene på Adamstuen (NMBU og VI) har lang forskningserfaring og er sentrale aktører innen forskning på overvåking, resistensutvikling hos lakselus, smittespredning/smittedynamikk, forebygging og ulike behandligsformer. Semi...

Tildelt: kr 92 145

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infectious salmon anaemia virus - uptake and early infection

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en viktig sykdom som forekommer hos Atlantisk laks oppdrett. Sykdommen og viruset som forårsaker sykdommen fører til store tap for næringen, hovedsakelig på grunn av de strenge tiltakene som blir iverksatt ved påvisning. Ingen behandling finnes og de vaksinene som fi...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic immunology studies and development of tools to monitor immune responses in cleaner fish

Fjerning av lakselus ved hjelp av rensefisk har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og oppdrett av berggylt og rognkjeks til dette formålet begynner å få større omfang. Nye arter i oppdrett medfører nye behov for vaksiner, og i denne forbindelse etterspørres nye redskaper for å måle immunre...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Frokostseminar:INNOVASJON I HAVBRUK

Ulike prosjekt som har blitt finansiert av Forskningsrådet og virkemiddelapparatet vil bi presentert. BIA 245371: HavLine »Billigst fra mær til marked med kvalitet, « NFR: (2012-2015) Optimalisert postsmolt: et paradigmeskifte for norsk lakseindustri (OPP) NFR; 225219/E40(2013-2016) FITSMOLT: ...

Tildelt: kr 16 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Economic incentives for disease control and zoning strategies for mitigating salmon lice and pancreas disease in salmonid aquaculture

Til tross for pågående tiltak gjenstår det viktige helseutfordringer hos oppdrettslaks i Norge, og per i dag representerer lakselus og pankreassykdom to av hovedproblemene i norsk oppdrettsnæring. Det finnes ulike tiltak som kan iverksettes i forbindelse med forbedret sykdomskontroll, deriblant i...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Transgenic oilseed crops as novel, safe, sustainable and cost-effective sources of EPA and DHA for salmon feed

Oljer fra Camelina sativa som kilde for langkjedete omega-3 PUFA i fôr til laks Inntak av de langkjedete omega 3 (LC-PUFA) fettsyrene EPA og DHA fra fet fisk som laks er nært knyttet til forbedret kardiovaskulær helse og kognitiv utvikling. Laks, som mennesker, kan ikke produsere n-3 LC-PUFA e...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improved microbial quality and safety of fish

Målet med prosjektet er å øke kvaliteten og tryggheten til fisk gjennom verdikjeden fra slakting/fangst til forbruker. Fersk fisk har begrenset holdbarhet, noe som begrenser distribusjon og internasjonal handel. Holdbarheten til fersk fisk begrenses av mikrobielle og biokjemiske prosesser som er ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Systematic Reviews and Harm-Benefit Assessment of Animal Experiments

Brukt av dyr i forskning reiser etiske spørsmål og legitimeres på grunnlag av en nytte-kostnadsvurdering (Harm Benefit Assessment). En viktig forutsetning for dette er evnen til å kunne søke i og analysere den vitenskapelige litteraturen om dyreforsøk som allerede er publisert. I løpet av 2015 vi...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Brazil as a new super power in aquaculture

Samarbeidet med Brasil startet med gjesteforsker-prosjektet til Dr. Erica Vidal (Post larve feeding of marine fish species, fra Havbruksprogrammet). Hun besøkte Trondheim, og samarbeid om startfôring av marine arter ble etablert. I 2014 bevilget Latin Amerika programmet i Forskningsrådet prosjekt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Determining the area production yield that balances the risk of disease spread between marine salmon farms and economic sustainability.

The overall goal of this project is to establish both biologically and economically sustainable production yield estimates for salmon farming areas around the world. Over the last two decades, the salmon aquaculture industry has expanded significantly in Norway, Canada, and Chile. This expansion...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Transcriptome sequencing of Atlantic salmon pituitary to identify novel genes involved in pubertal activation.

En av hovedutfordringene for akvakulturnæringen er tidlig kjønnsmodning. Fisk som modnes for tidlig bruker mye energi på å utvikle kjønnsceller i stedet for å vokse i størrelse, og samtidig blir filetkvaliteten dårligere. For å løse disse utfordringene er det nødvendig med økt kunnskap om de bake...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Melatonin - Direct effects on gonadotrope cells in the fish pituitary?

Det er generelt tre store flaskehalser som forhindrer en effektiv utvikling og kultivering av marine fiskearter, nemlig bedret kvalitet på juvenile fisk, bedret sykdomskontroll, samt problemer knyttet til kontroll av kjønnsmodning og pubertet. I dette prosjektet skal jeg studere grunnleggende mek...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Seminar i fiskeernæring

Støtte til å arrangere nasjonalt seminar i fiskeernæring For 15-20 år siden ble det arrangert et seminar innen fiskeernæring. Dette seminaret ble arrangert hvert annet år og inviterte forskere og industri til å delta med innlegg og diskusjoner over fiskeernæring i vid forstand. Gjennom dette sem...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Integrasjon av teknologi og tjenester for bærekraftig rengjøring av oppdrettsnot på lakseoppdrettsanlegg (NOTVASK)

Begroing er en utfordring i lakseoppdrett. Uønsket etablering og vekst av organismer som alger, skjell og hydroider på notposen og andre strukturer kan påvirke strømninger i og rundt merder, gi økt sykdomsrisiko til laks og endret adferd til rensefisk (som brukes som biologisk kontroll mot laksel...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Microbial raw materials as source for protein and EPA and DHA for use in aquafeed

Dyrkede mikroorganismer representerer en bærekraftig fôrressurs som kan tilfredsstille akvakulturnæringens behov for fôrråvarer med høyt innhold av fettsyrene EPA og DHA. I dette prosjektet har marine mikroorganismer som thraustokytrider og fotosyntetiserende mikroalger blitt produsert med høyt i...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Designing Effective Management Systems for Aquaculture: Innovation and Sustainable Development

Norge ønsker å være verdens ledende oppdrettsnasjon med vekt på forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. For å sikre bærekraftig og konkurransedyktig vekst må næringen evne å løse miljøutfordringene gjennom kontinuerlig innovasjon. I dette prosjektet ser vi på hvordan ulike virkemidle...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of vaccines against HSMI and CMS

Vaksinering er en effektiv måte å forebygge sykdom hos fisk, og dermed øke helse og velferd hos oppdrettsfisk. Ved å unngå infeksjoner i oppdrettsfisk minsker man også faren for å spre sykdom til omgivelsene og villfisk. Dette prosjektet bygger på at man nylig slo fast at årsaken til sykdommen HS...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Hydrogenperoksidresistens i lakselus (Lepeophtheirus salmonis)

På tross av en sterk økning i bruk av ikke-medikamentelle metoder er norsk laksoppdrett fortsatt avhengig av kjemiske midler for å holde lusenivået under det maksimale nivået på 0,5 voksne hunner per fisk. Hyppig bruk av et begrenset antall kjemikalier har ført til resistens. Hydrogenperoksid har...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fish health and farm biosecurity risks posed by biofouling management in Norwegian salmon aquaculture (STING)

I lakseoppdrett er det økende bekymring for at begroing (påvekstorganismer på notveggen) kan forårsake redusert gjellehelse hos fisken. Begroingskontroll i norsk lakseoppdrett innbefatter regelmessig in-situ vasking av oppdrettsnøter, resultatet av dette kan fører til at hvert anlegg slipper ut f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water treatment technology for microbial stabilization in landbased aquaculture systems

En typisk utfordring i landbasert oppdrett er redusert helse og fiskedød på grunn av ugunstige forhold og sykdomsutbrudd knyttet til opportunistiske bakterier. En populær tilnærming for å hindre dette er å prøve å redusere bakteriebelastningen i systemet gjennom desinfeksjon. Dette er imidlertid ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

3rd NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems

The 3rd NordicRAS Workshop on Recirculating Aquaculture Systems will be held in Molde 30 September - 1 October 2015, with a field excursion on 2 October. The workshop is organised by the Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems (NordicRAS), the Technical University of Denmark (DTU Aqua...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Using optimised environmental enrichment to improve the rearing conditions and welfare of Atlantic salmon in relation to the 3Rs

Tilnærmingen til bruk av dyr i vitenskaplige forsøk, de 3 R'ene, ble utviklet på slutten av 1950-tallet. 3R-rammeverket tilsier at vitenskapelige eksperimenter skal etterstrebe: i) Forbedring av forsøksdesign med tanke på dyrevelferd, ii) Reduksjon av antall forsøksdyr, og iii) der det er mulig, ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Regional lice assessment - towards a model based management system

Lakselus fra oppdrettsanlegg utgjør en vesentlig trussel for både vill og oppdrettet laksefisk i norske farvann, siden lusene produserer store mengder planktoniske larver som spres med havstrømmene. Reglice prosjektet fokuserer på å utvikle eksisterende hydrodynamiske modeller gjennom validering ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

International Collaboration between Norway and Japan

The project will initiate, build and strengthen future long-term collaborations and interaction with Japanese researchers working in relevant fields of aquaculture related topics. We seek to achieve this by having Japanese and Norwegians scientists visiti ng their respective institutions and pres...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling og optimalisering av norske rensesystemer for fisketransportvann basert på UV-teknologi for å imøtekomme nye norske krav

Den overordnede idéen med prosjektet er å videreutvikle og optimalisere miljøvennlig vannrenseteknologi for å redusere risiko for overføring av sykdomsfremkallende agens under fisketransport iht. den nye Transportforskriften (FOR-2014-04-11-528). Utvikling av en miljøvennlig renseteknologi som ko...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKSET 2015 - Innovasjon for settefisk; Smolt XXL - det er størrelsen som teller!

Konferansen TEKSET ble arrangert for første gang i februar 2014 med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond , VRI Trøndelag og Norges forskningsråd. Dette ble en suksess med 260 deltakere fra leverandørnæring, oppdrettere, forvaltning og forskningsmiljø som diskuterte problemer og...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

RobustNot. Levetid til nøter i lakseoppdrett: Dokumentasjon av slitasje og aldring for utvikling av robuste oppdrettsnøter.

Hovedmålet for prosjektet er å etablere kunnskap, testmetoder og retningslinjer for utvikling av mer robuste oppdrettsnøter. Dette vil bidra til økt bærekraft i havbruk, ved redusert rømming og lavere forbruk av nøter. Prosjektet frambringer ny og viktig kunnskap om forhold som påvirker leveti...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy

Sykdom og parasitter er en av havbruksnæringens store utfordringer og fører til store økonomiske tap. Sykdomssituasjonen bidrar også til å gi næringa dårlig omdømme. Kunnskap om sykdommer og hvordan disse spres mellom anlegg er derfor av stor betydning for næringa. Slik kunnskap gir også grunnlag...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sikker prosjektering og drift av eksponert lokalitet

Innføringen av Norsk Standard for flytende oppdrettsanlegg august 2003 med påfølgende revisjon i 2009 har ført til at den tekniske sikkerheten til oppdrettsanlegg langs Norskekysten har blitt bedre - og antall rømt oppdrettsfisk er redusert relativt sett hvis vi tar høyde for den formidable produ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)- Immunity, diseases and health

Rognkjeks benyttes som rensefisk for å fjerne lus fra oppdrettslaks. Rognkjeks som brukes til lakselus- bekjempelse er oppdrettet, og er derfor et miljøvennlig, skånsomt og bærekraftig alternativ til medikamentelle og mekaniske behandlingsmetoder. Ettersom rognkjeks er en effektiv lusespiser, har...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland