0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NILU - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Den fundamentale utfordringen som må løses før vi kan undersøke risikoen av marin plast, er mangelen av standardiserte metoder for prøvetaking og måling av plast. Som følge er det mangel på nøyaktige data på mengder mikroplastikk og deres sammensetning i det marine miljøet. BASEMAN er et tverrfa...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

iCod 2.0: Integrative environmental genomics of Atlantic cod (Gadus morhua); a holistic approach to characterize the biological effects of

Stadig flere menneskeskapte kjemikalier blir påvist i miljøet, også i organismer som lever i øde områder som Arktis og polare strøk. For de fleste av disse kjemikaliene har vi i dag svært begrenset kunnskap om potensielt skadelige effekter på nøkkelarter og sårbare økosystemer. Enda mindre vet vi...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Effects of Climate Change on Fish and Fisheries: Modeling Workshop.

Global oppvarming har allerede endret strukturen og funksjonen til noen av verdenshavenes økosystemer. Det er forventet ytterligere endringer i fremtiden ettersom temperaturen i luft og hav fortsatt vil stige. Endringene i økosystemene inkluderer de fysiske egenskapene, slik som havtemperatur, st...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Can contemporary evolution explain the many enigmas in recent dynamics of Norwegian spring-spawning herring?

Norsk vårgytende (NVG) sild er en av de største pelagiske bestandene i verden og sannsynlig også en av den best forsket og dokumenterte, med tidsseriedata på blant annet fangst tilbake til 1899, populasjondynamikk tilbake til 1904 og biologiske data på individnivå fra og med 1935. Bestandens dyna...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Epigenetic variation in seagrass clones: key to success without genetic variation?

Sjøgressenger er grunnlaget for noen av de mest produktive og svært mangfoldige kystnære marine økosystemene på planeten. Deres globale nedgang har en negativ innvirkning på økonomisk viktige arter og resulterer i tap av økosystemtjenester verdt mer enn ? 16.000 ha-1 år-1. Dermed er det avgjørend...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Deep Sea Mining - Assessing ecosystem functioning in the DISCOL site 26 years after disturbance

Dette er en av de få studiene som undersøker hvordan økosystemet fungere i en abyssal slette som tidligere ble forstyrret av dyphavs gruvedrift eksperiment. Til tross for det lave antallet av replikasjoner, viser resultatene at behandlingen av frisk phytodetritus er ikke fullt ut gjenopprettet et...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of dispersed oil droplets and produced water components on growth, development and reproduction of Arctic pelagic copepods

I NFR prosjektet PWC-Arctic har vi studert effektene av oljeutslipp og produsert vann på vekst, utvikling og reproduksjon hos arktiske hoppekreps. Hoppekreps er på bunnen av næringskjeden og viktig føde for mange organismer inkludert yngel av viktige fiskeslag, og en nedgang i populasjonen av hop...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Workshop on microplastics in marine environments: pathways, toxicity and impacts on biota

Plast søppel kommer inn i våre hav fra ulike menneskelige kilder og aktiviteter på land. Dette er et viktig miljøproblem og innebærer en risiko for helsen til marine økosystemer og menneskelige populasjoner avhengige av marine ressurser som for eksempel sjømat. Behovet for overvåking og forskning...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The cod capelin interaction in the Barents Sea: spatial dynamics in predator prey overlap and functional response

Hva styrer torskens beiting på lodde i Barentshavet? I CODFUN-prosjektet har vi funnet noen av svarene på dette spørsmålet - svar vi trenger for å kunne fiske lodde bærekraftig - også i framtida. Barentshavet er enormt - fire ganger så stort som fastlands-Norge. Her lever noen av verdens stør...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Understanding and predicting size selectivity and escape mortality in commercial zooplankton fisheries: case study on Antarctic krill

Antarktisk krill betraktes som en av de minst utnyttede fiskeriressursene på verdensbasis. Størrelsen på årlige kvoter følger føre-var prinsippet, og har stort potensial for å kunne økes når mer kunnskap om populasjonsdynamiske prosesser, biomasse og betydning for økosystemet er bedre kartlagt. ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Guest researcher grant; Ocean circulation, oil spill modelling and contingency planning

Numeriske modeller benyttes til å simulere oppførselen av olje i sjøvann. De er i stand til å simulere en rekke prosesser, inkludert drift, oppdrift, spredning og fysisk-kjemiske forandringer (forvitring) som inntreffer når oljen er i kontakt med sjøvann. De er også i stand til å simulere biologi...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

TIGRIF: TIdewater Glacier Retreat Impact on Fjord circulation and ecosystems

Tidevannsbreer er breer med fronter som ender rett i havet, oftest i fjorder. Global oppvarming har ført til tilbaketrekkingen av de fleste tidevannsbreer verden rundt. Tidevannsbreer har en betydelig innflytelse på fjordsirkulasjon. I sommerhalvåret vil smeltevannselvene som kommer ut under bref...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks

Gjennom tom undersøkelser (2007 og 2015) har vi studert fiskets sysselsettingssystem. Våre funn viser enddringer. Kystens sysselsettingssystem har bestått av tette nettverk av fiskere, deres familier, bedrifter og det øvrige lokalsamfunnet. Over tid har disse nettverkene blitt endret, og et sentr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Acoustic kayak drone

Vi har laget en ubemannet kajakkdrone utstyrt med elektromotor og vitenskapelig ekkolodd montert på en nedsenkbar kjøl. Kajakkdronen kan sjøsettes både fra forskningsskip, og fra land ved hjelp av en ombygd båthenger. Styringen av farkosten skjer gjennom trådløs kommunikasjon, der man enten fjern...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

18th International conference on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 18): Trondheim Norway, 24-27, May 2015

En rimelig bevaring og bærekraftig utviklingsstrategier må erkjenne at arter inkludert - planter, dyr og mikroorganismer, med tilhørende genetisk mangfold i disse artene, og i ulike terrestriske og akvatiske økosystemer er alle en del av en biologiskmangf old i planet Jorden. Derfor, bærekraftig ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seeing further: broadband acoustics for improved measurements of demersal fishes

et er vanskelig å se fisk nær bunn på grunn av sterkt bunnekko, og dette hindrer bruk av akustiske verktøy for å detektere, måle og observere. Ny teknologi muliggjør bruk av mye bredere frekvensbånd som gjør bruk av sofistikerte akustiske pulser og signalprosessering mulig. Dette gir høyere f...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Lower trophic level mixed fishery; implications for ecosystem and management

Det er en stadig økende etterspørsel fra oppdrettsnæringen for råvarer til fôrproduksjon, og høsting av organismer på lavere trofisk nivå kan være en ny kilde for marint protein og fett. Før et potensielt fiske kan starte, må det etableres et solid vitenskapelig grunnlag for å beregne bærekraftig...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface

For effektiv og bærekraftig forvaltning av marine ressurser er det viktig å ta hensyn til flerbestandsdynamikk. Ulike arter og bestander påvirker hverandre både over og under havoverflaten, og fiskernes fangst- og landingsbeslutninger knytter det som skjer i markedet, over havet, til det som skje...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fate of cold-water coral reefs - identifying drivers of ecosystem change

Man har lenge tenkt at dyphavet er veldig stabil med hensyn til det biogeokjemisk og fysiske miljøet. Målinger fra korallrevene i FATE prosjektet støtter ikke dette. Tvert imot varierer temperatur, pH og alkalinitet naturlig og relativt mye over kort tid. Derfor kan det være vanskelig å se langti...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing trawl catches by improving the hydrodynamic performance of sorting grid sections and codends

De store tetthetene av atlantisk torsk i Barentshavet de siste årene sammen med kapasitetsproblemer av eksisterende sorteringsristseksjonene har medført at trålflåten ofte tar for store fangster. Disse store fangstene kan føre til redusert fiskekvalitet, og øke risikoen for at fisk dumpes på have...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Comprehensive chemical characterization of the unresolved petrogenic components of produced water

Produsert vann fra offshore oljeproduksjonsplattformer representerer den største direkte utslipp av avløpsvann til offshore-miljøet og er kjent for å inneholde en sammensatt blanding av tungmetaller, oppløste organiske forbindelser inkludert hydrokarboner, fenoler og organiske syrer, samt rester ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

RedSlip: Reducing slipping mortality in purse seines by understanding interactions and behaviour

Gjeldende praksis for å slippe ut uønskede fangster fra snurpenot (slipping) kan drepe en stor del av den frigjorte fisken. NFR-prosjektet RedSlip har hatt som mål å redusere dødeligheten ved å bedre forståelsen av hvordan snurpenota fungerer og hvordan makrell (Scomber scombrus) oppfører seg ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems

Havets helsetilstand blir svakere som følge av varmere klima og menneskelig aktivitet. Dette kan føre til en reduksjon av tilgjengelige økosystemtjenester. Denne nedgangen er særlig tydelig i kystnære områder hvor utslipp fra kommunale avløpssystemer, landbruk, havbruk, og industrielle kilder før...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Strategic and dynamic aspects of fisheries management under uncertainty

Bærekraftig forvaltning av fornybare resurser er en forutsetning for videre utvikling av samfunnet. Fiskeri er en viktig del av dette bildet, med sin relevans for arbeidsplasser, mattsikkerhet og økosystem. Som et allment tilgjengelig gode, må fiskeri for valtes og ansvarsfølelse skapes. Evnen ti...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Population structure and evolutionary response to environmental changes in C. finmarchicus and C. helgolandicus

Marint dyreplankton er svært sensitive forhold til klimaendringer. I Nord-Atlanteren og Arktis er hoppekreps i slekten Calanus dominerende i dyreplanktonbiomassen og spiller en nøkkelrolle i marine næringskjeder både som primærforbrukere ... og som bytte dyr for mange kommersielt viktige arter. ...

Tildelt: kr 37 163

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Adaptation or plasticity as response to large scale translocations and harvesting over a climatic gradient in the marine ecosystem?

Norge er verdensledende på produksjon av Atlantis laks (Salmo salar) men lakselus forblir en stor utfordring for akvakulturen. Bruk av leppefisk i oppdrettsnæringen har utviklet seg til et kostnadseffektivt alternativ for å behandle laksen for luseinfeksjon. Som en konsekvens flyttes tusener av v...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Estimating viral impact and Cost of Resistance on marine phytoplankton communities

Når virus forkommer i så store antall som 10 millioner pr teskje sjøvann og er 10 ganger flere enn alle andre organismer tilsammen så er det lett å forestille seg at de må ha en stor betydning i havet. Virus aktiviteten påvirker det mikrobielle næringsnettet og dette kan ha stor effekt på det ma...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

In situ swimming and orientation ability of larval cod and other plankton. Parameterizing models of prey availability to top predators

Fiskelarvetransport med havstrømmer fra gyteområder til oppvekstområder er en nøkkelprosess som må adresseres dersom man skal kunne kvantifisere romligtemporær tilgjengelighet for topp-predatorer. Imidlertid er ikke larver fullstendig prisgitt de rådende strømforhold. De kan påvirke spredningen ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting lower trophic levels - Ecosystem effects and trade offs

På grunn av et tiltagende behov for råstoff til produksjon av fiskefôr, er det et økende press for å utvide høsting av dyreplankton. I dag fiskes det krill i Antarktis og småskala fiskerier etter raudåte langs norskekysten, men slike fiskerier vil trolig bli utvidet i nær fremtid. Dyreplankton sp...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland