0 antall prosjekter

ROMFORSK-Program for romforskning

Unravelling the Drivers of Energetic Electron Precipitation - Revealing the Imprint of Space on Earth (DEEP - RISE)

Sola slyngjer stadig ut ein vind av lada partiklar. Nokre gongar kjem desse med ekstra høg fart mot jorda, medan andre gongar under eksplosjonsliknande tilhøve, kjem ekstra mange partiklar i vår retning. Magnetfeltet i solvinden vekselverkar med magnetfeltet til jorda. Dette driv ei rekkje proses...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller (RBC) har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Mens humane røde blodceller mangler cellekjerne og DNA, har fisk, fugl og reptiler cellekjernen intakt i de røde blodcellene. Det gjør at de røde blodcellene kan respon...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det overordnemålet med “3DPRENT?-prosjektet er å fremme translasjon av 3D-printeteknologien for beinregenerasjon. Tredimensjonal (3D) bioprinting blir sett på som en potensiell ny løsning for å lage personlige benlignede konstruksjoner. Imidlertid er mangel på det ideelle bioblekket et betydelig ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT har vært å undersøke mulige s...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) har vært å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange og å øke deltakelsen gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovati...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Healthy EATS AS - Sustainable Fast Food: Faster, healthier & better

Å finne sunn og bærekraftig mat på farten i dag er en frustrasjon for mange, siden dagens tilbud ofte er for få, for dyre eller tar for lang tid. Healthy EATS løser dette problemet. Vårt unike konsept bygger på effektivitet, kvalitet og bærekraft. Vi endrer måten sunn mat blir servert, kjøpt og l...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Ultrasound transducer production technology

ReLab er Norges første designer og produsent av ultralydtransdusere for det åpne markedet. Vi henter inspirasjon fra mikroelektronikkindustrien der semi- og automatiserte produksjonsmetoder er standardiserte. Vår metode kan produsere et stort antall ultrlydtransdusere som er konkurransedyktige ti...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold

FORNY20-FORNY2020

STUD: Woit - Tracking system for strength training at health clubs

Dagens usikkerhet for helseklubbene og idrettslag er knyttet til innsatsen, progresjonen og kvaliteten på enkeltpersoners og/eller idrettsutøveres gjennomføring av styrketreningen. Treningsplanene er manuelle og papirbaserte. De brukes til å planlegge, utføre og logge treningen, i tillegg til man...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?

Når en person får en alvorlig sykdom eller skade, starter rehabiliteringen for å kunne komme tilbake og klare seg selv i hverdagen allerede på sykehuset. Underveis i rehabiliteringen skrives personen ut til sin hjemkommune der oppfølgingen fortsetter. Tilbudet til denne pasientgruppen har vært fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Patient safety and quality improvement: A comprehensive assessment of adverse event rates with Global Trigger Tool (GTT)

God pasientsikkerhet innebærer å lære av pasientskader og uønskede hendelser, og aktivt forebygge at de gjentar seg. Det er behov for mer kunnskap om pasientskader i norske sykehus; hvorfor de oppstår og hvilke konsekvenser de kan ha. Dette bidrar til at helsemyndighetene kan utarbeide målrettede...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research Term at IMEDEA, Mallorca

Rapport vil bli laget når forskningsterminen er fullført.

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants

Med økt produksjon, diversitet og bruk av syntetiske nanomaterialer (Engineered Nano Materials, ENM) i forbrukerprodukter, øker også omfanget av disse i renseanlegg gjennom utslipp fra husholdninger og industrielle kilder. Syntetiske nanomaterialer er dynamiske av natur og kan gjennomgå store fys...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Autonomous Underwater Fleets: from AUVs to AUFs through adaptive communication and cooperation schemes

Autonome undervannsfartøyer (AUV) brukes i økende grad til undervannsoperasjoner, for eksempel for å utføre rørledningsinspeksjon, kartlegging, og overvåking av sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. På samme måte som det som skjer for selvkjørende biler, blir AUV-er mer og mer autonome og ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deep learning cancer diagnostics from diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Dette prosjektet vil åpne for et nytt, ikke-invasivt virkemiddel for å vurdere kreft. Dagens tilstand for kreftdiagnose og behandlingsovervåking ved bruk av magnetiskresonanstomografi (MR) krever injeksjon av et potensielt skadelig kontrastmiddel, mens kontrastfrie alternativer er for ineffektive...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Førte en tsunami for 8200 år siden til samfunnskollaps i Sør-Norge? Eller skapte Storeggatsunamien som rammet norskekysten kun rusk i samfunnsmaskineriet? Hva kan kunnskapen om hvor hardt tsunamien rammet de ulike regionene på Vestlandet fortelle om samfunnssikkerhet i eldre steinalder? På prosje...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers’ Research Literacy for Science teaching (TRELIS)

Prosjekt TRELIS (Teachers' Research Literacy for Science Teaching) fokuserer på forskningsbasert lærerutdanning innenfor naturfaget. Vi arbeider både med grunnskolelærerutdanningen og med praktiserende lærere og søker å bygge «lærende nettverk» der deltakerne bruker erfaring sammen med forsknings...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Childrens right to health

Hovedspørsmålet i prosjektet er hvordan barns rett til høyest oppnåelig helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), heretter kalt retten til helse, kan sikres og gjennomføres ved bruk av juridiske virkemidler. Det primære målet er å sikre barns rett til helse, ved å balansere deres rett til delt...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Strategy of Recorded Voting in the European Parliament (StREP)

I de fleste parlamenter er det ikke standard prosedyre å registreres hvordan hver enkel representant stemmer med hver enkelt votering. I stedet avgjøres hver enkel sak med at de som er for gir signal om det enten ved handsopprekning, ved å reise seg opp, eller ved å rope ja når en blir bedt om de...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages

Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet (Rothman 2009). Arvespråkstalere er ofte etterkommere av migranter, og de representerer en ekstremt interessant form for tospråklighet: Arvespråket er førstespråket de...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisni...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments2

Det å bli utsatt for vold i familien er en betydelig risikofaktor for alvorlige komplikasjoner under svangerskapet. Samtidig er også svangerskapet en viktig anledning for helsevesenet til å identifisere kvinner som lever under slike forhold. Også i Nepal, der vårt prosjekt er basert, er det slik ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

VIRTUAL PRESENCE: A cultural analysis of the emergence of telepresence technologies as a solution to loneliness

VIRTUAL PRESENCE: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur En norsk folkehelsemelding fra 2019 utpekte forebygging av ensomhet som en hovedprioritering og etterlyste forskning. Covid-pandemien har ytterligere forsterket behovet for forskning på ensomhet og sosial isolasjon...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Legacy of Feminism in Art Museums

Hva er rammene for å bygge kunstsamlinger i dag, og hvordan forankres disse i historiefortellinger og ideologi? Hvilke betydningsrom kan og bør åpnes for kvinners kunst og kulturproduksjon? Dette er spørsmål vi stiller os selv i FLAME. Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på l...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Darkness on the horizon? Exploring the response to contestation of trade policy in Europe

Økonomisk åpenhet er en viktig del av den liberale internasjonale ordenen, som bygger på et kompromiss mellom frihandel og regelbaserte velferdssystemer. En åpen økonomi kan føre til høyere økonomisk vekst, men kan også ha negative virkninger for enkelte virksomheter eller deler av arbeidslivet. ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care (SUPPORTPRIM)

Delprosjekt 1 anvender innovative maskinlærings-metoder (case-basert resonnering; CBR) til å optimalisere persontilpasset behandling for pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Under prosjektets første år er CBR systemet ferdig bygd, der pas...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Triple Partnership for Socially Responsible AI

Prosjektets mål Økende bruk av kunstig intelligens (KI) påvirker oss på mange måter. KI velger ut innholdet vi ser på Facebook, og hvordan søkeresultatene til Google ser ut. Det blir også stadig mer utbredt at KI brukes i spørsmål om liv og død, for eksempel i politistyrker, i automatvåpen og ti...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond

Bergforankringer med høy kapasitet blir brukt til å stabilisere skråninger, støttemurer, spuntvegger, samt fundamenter for storskala infrastruktur. Svikt i ankrene setter infrastrukturen i fare og vil føre til alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Et berganker kan være oppbygd av et enkel...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage