8 316 prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

Managing an ageing transformer population becomes an increasingly important issue in the risk management of a grid. Costs both for repairs after failures, renewal and penalties for non-delivered energy can get large. The main and most vital part of the tr ansformer is the winding. The major obsta...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

The Montreal and Kyoto Protocols have actuated a global innovation process in the international refrigeration society to develop a new generation of clean refrigeration technology, using working fluids that do not harm the environment (ozone depletion and climate change). The idea of using the n...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Correcting for Amplitude Anomalies in Seismic Data

Tester har klart vist at standard seismiske migrasjonsmetoder som anvendes i dag (pre-stack, post-stack, tid, dyp), kan introdusere store uønskede amplitudeanomalier i de prosesserte data, anomalier som ikke gjenspeiler variasjonen i reflektiviteten ved g renseflatene. De eksisterende metodene fo...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic conversion of biomass producin promising liquid bio-fuels

As part of the EU-funded project "Catalyst development for catalytic flash pyrolysis producing promising liquid bio-fuels" SINTEF will carry out development (synthesis and characterisation) of modified mesoporous materials as catalysts for the conversion of wooden biomass. The EU-funded project...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Som raduksjonsmaterialer brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år. En måte å redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gi...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Programleders utgifter

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sektorregulering

De senaste årens genomgripande førendring av spelreglerna på elmarknaden er ett stort marknadsekonomiskt experiment. Før att denna nya ordning verkligen skall leda till en effektiv elførsørjning krevs økad kunskap om hur en elmarknad i konkurrens verklige n fungerar och hur de problem vi ser best...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifiers

Reductions of greenhouse gas emissions to the atmosphere represent a major future challenge. The use of CO2 for EOR is the only known large scale use where CO2 has a significant economic value. In an early phase of a CO2 deposition era it appears sensibleto uti...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Muligheter Helgeland

Hovedprosjektet er delt i to prosjekter: 1. Utvikling av nye miljøvennlige vannkraftprosjekter 2. Miljøtilpasning og miljømessig oppgradering av energianlegg - grønn energi Under prosjekt 1 er definert tre delprosjekter: 1.1 Utvikling av nye van nkraftprosjekter - på natur og lokalsamfu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Leveringskvalitet i nettet

De årlige tapene på grunn av avbrudd og spenningsproblemer i kraftnettet i Norge estimeres foreløpig grovt til 2 milliarder kroner. Basert på relativt omfattende tidligere undersøkelser har en anslått at langvarige avbrudd medfører tap/kostnader på ca 1 m illiard kroner pr år. At kortvarige avbru...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long terms storage of CO2 in Aquifers

In order to reduce the emissions of CO2 to the atmosphere, and thus reduce the potential impact of greenhouse gases on the climate it is important to develop strategies for safe long term storage of CO2 . The main goal of this prog ram is to develop a numerical simulation ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Synthesis of agelasines and evaluation of their antimycobacterial activity

Tuberculosis (TB) is the major cause of death from a single infectious agent among adults in developing countries and there has been a revival of TB in the industrialized world. Multidrug-resistant tuberculosis defined as resistance to the two most import ant drugs, isoniazid and rifampicin, is a...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løs...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technologies for Reliable Distributed Generation of Electrical Power from Renewable Energy Sources

The research work has three important goals: Develop energy efficient components and environmental friendly solutions that enables different distributed renewable energy sources to work as a stand alone electrical power supply or to be optimally integrat ed within the future electric power infra...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Passive climatisation

Since the early 70's, NTNU and SINTEF have conducted several research projects concerning passive solar buildings and passive climatisation. Several demonstration buildings have been designed, constructed and monitored. This experience, as well as a numbe r of international research projects, sho...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Dynamic behaviour of fuel cell systems

Hydrogen has been characterised as "the energy carrier of the future" due to its non-polluting properties. Fuel Cells provide efficient conversion of hydrogen to electricity. The project will focus on the combination of fuel cells and power electronics co nverters to facilitate the production of ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OptoRiser - Manufacturing and testing of a flexible riser including a fibre-optic monitoring system with integrated sensors for detection of

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vind-hydrogen anlegg på Utsira, demonstrasjon og brukertilpasning

Prosjektet skal ved demonstrasjon, modellberegninger og analyser utvikle en ny anleggstype for effektivisering av fornybar (vind) kraftproduksjon. Bruk av hydrogen og brenselceller som lagringsmetode for elektrisitet er kjernen i prosjektet. Dett er nytt og ikke prøvd ut tidligere. Prosjektpart...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pilotanlegg knyttet til saltkraft-prosjektet

Det etableres et pilotanlegg for saltkraft ved Aura kraftverk, som i første omgang etableres med en enkel membranmodul, og som vil være tilrettelagt for vesentlige utvidelser etter hvert. Statkraft og SINTEF vil være aktive i arbeidet knyttet til forsknin g og utvikling av membraner og annet utst...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

Production of solar grade silicon and silicon solar cells

In the first part of the program (Project 1) IFE will build up build up national expertise in production of crystalline silicon solar cells. As a part of this strategy ife will build up detailed knowledge of formation of the different layers in a silicon solar cell. By doing this, IFE will be abl...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solar cell production technology

The program will be divided in two sub-projects. Project 1 will be focused on building up fundamental know-how of the industrial production of silane and derivatives at sufficient purity for production of solar grade (PV) silicon by CVD. This will be don e by establishing facilities that makes i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microseismic Emissions-Heartbeats of a Reservoir

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

eBee - electricity Business enters eBusiness. Implementation of eBusiness Technologies brings Changes into the Electricity Industry

The scope of the project is limited to: ? Efficient utilisation of electricity and distribution networks, ? Retail sales, ? Distribution network planning, design, maintenance and operation. The main aim of this project is to develop a sustainable knowledge-base on organizational, product, and p...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Spillet om energirelatert miljøpolitikk i Europa: utvikling og strategiske utfordringer for norske energiselskaper

Prosjektet vil analysere spillet om europeisk energirelatert miljøpolitikk som et strategisk spill langs flere dimensjoner og på flere nivåer. Det dreier seg her både om et kontekstuelt spill over valg av beslutningskontekst og et mer avgrenset spill over saksdefinisjon og fordelingsutfall innen...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo