1 285 prosjekter

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

New contexts for geometry and arithmetic

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Alien species in our waters: Assessments of status, ecosystem scenarios and societal impacts from shipping introduced species -Bio Aims

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Programkoordinator Energi for framtiden Trond Moengen, InterEnergi AS

...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

CICERO: Brukerstøtte til EU-projsekter

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ecosystem Finnmark: Determination of changes in structure and function of an Alpine/low Artic tundra ecosystem. Samfin 154440/720

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Atmospheric pollution effects on local, regional and global scales - an integrated approach.

The project goal is to establish a more permanent cooperation network of interested scientists from China, USA, Chile and many European countries that participated in the ESF-workshop in september 2002. The overall goal of the network is to understand the interactions between various pollutants ...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Applied Geodynamics: Understanding earth processes using combined physics, chemistry & geology in South Africa and Norway

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Organochlorine pesticides in Paleractic migratory birds in South Africa

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The emergence of hierarchcal organisation in artificial life systems - Theoretical and meta-theoretical problems

The main aspiration of the field of Artificial Life is to implement life-like entities in agent-based computer models (ABM). Although relatively successfull in the past, the available models today still do not reflect the rich hierarchical organisation of real organisms (molecules, cell, organs.....

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Towards a capacity framework to realise the right to food in the context of HIV/AIDS: Examples from South Africa and Uganda

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Norwegian network on ICT and development

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-DIDA-Naturvitenskap, didaktikk

Scientific biography of the mathematician, engineer, and philosopher Richard von Mises (1883-1953)

The proposed project aims at writing the first scientific biography of the influential Austrian-German-Jewish-American mathematician, engineer, positivist philosopher and authority on the poet Rainer Maria Rilke, Richard von Mises. Due to the role model of the German system and due to von Mises'...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Agder

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Implementing ecosystem management in northern birch forests - Institutional challenges and monitoring methods

...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OST-Øst-Europa-programmene

An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Consequences of contaminant releases into the arctic marine environment from Sibirian Rivers (Comer)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Matematikk.org - et elektronisk torg for matematikkinteresserte

For å oppnå disse målene ønsker man å bygge opp et nettsted med tilrettelagt stoff for de aktuelle målgruppene. Det er av overordnet betydning at mest mulig av innholdet er på norsk samt at det inngår stor grad av interaktivitet. Innhold Det vil bli en kombinasjon av egenprodusert materiale sa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation processes in Himalaya mountain communities: Marginalisation or development?

Prosjektet skal belyse effekten av globalisering, global oppvarming og internasjonalisering på fjell-landsbyer i Himalaya, Nepal. Global oppvarming og internasjonalisering kan ha negative effekter på fjellsamfunn, men de kan også skape, nye muligheter. Kl imaendring har direkte effekt på isbreene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Strømningsveier i nedbørfelt - vann- partikler-pesticider

Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om kilder, strømningsmønster og transportveier for vann, løste stoffer, partikler og pesticider i små nedbørfelt. Programmet vil aktivt styrke koplingen mellom forskning og overvåking ved å benytte lokaliteter, ned børfelter tilknyttet det nasjonale Progra...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

FORM-Formidling

Minervaprosjektet i Midt-Norge, jenter og matematikk

I region Midt-Norge satser nå fire pilotskoler på å øke interesse og motivasjon for matematikk hos jenter. Utdanningskontorer, skoler, universitet (NTNU), næringsliv og foreldre går sammen om å synligjøre matematikk og matematikkrelaterte yrker som et att raktivt valg for jenter. Arbeidsinnsatsen...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Man-made impacts and indigenous forest management in the Turkwel river floodplain, Kenya

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Harmful blue-green algal blooms in developing countries - A threat to development

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Ecosystem dynamics, marine chemistry, aquaculture and management in the Adriatic and North-Norwegian coastal zone

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Virkninger av klimaendringer på ferskvannsforekomster og fjorder

Prosjektet vil beskrive effekter av klima på ferskvannsforekomster og fjorder med utgangspunkt i resultater fra RegClim. Gjennom eksisterende observasjoner avdekke og systematisere kunnskapen om klimaets påvirkning på de ulike systemene og ut fra resultat ene bruke kunnskapen for å simulere midle...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

FORM-Formidling

Fysikken i fokus - et rekrutteringsprosjekt i Vesterålen

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

F-DIDA-Naturvitenskap, didaktikk

The Relevance of Science Education: ROSE

The Relevance Of Science Education: ROSE is an international comparative project that sheds light on factors of importance to the learning of and interest in science and technology. ROSE covers a wide range of countries from all continents. Key inte rnational research institutions and indiv...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo