0 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, he...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Eye drops for Hereditary Corneal Vascularization treatment

Prosjektet går ut på å forhindre blindhet forårsaket av karinnvekst på hornhinnen ved å omformulere en kreftmedisin slik at den kan benyttes til lokal behandling (øyedråper). Vi har funnet forandringer i genet som koder for «platelet derived growth factor receptor beta» (PDGFRB) hos pasienter ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of multi-reservoir geothermal systems for optimal control of heat production, storage and peak-load management.

Geotermisk energi er den termiske energien som blir generert og lagret i jorden. Allerede ved lave temperaturer, nær overflaten, kan denne energien brukes til å gi energi til oppvarming og avkjøling av bygninger og infrastruktur. Bergartene i undergrunnen har også høy kapasitet til å lagre energi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of new innovative technology and concept to remove salmon lice (L. salmonis) copepodits from seawater

Effektiv bekjempelse av parasitten lakselus er viktig for en bærekraftig lakseoppdrettsnæring. Et nytt innovativt konsept ? LiceDefence ? er utarbeidet for å redusere mengden lakselus. Konseptet er basert på patentert teknologi for bruk av lys for aktiv tiltrekning av frittsvømmende copepoditter...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiBan - Lignin-Based Performance Chemicals

Bruk av kjemikalier med spesifikke funksjoner er stadig mer anvendt til optimalisering i industrier med høyt vannforbruk. Begrensninger i vannforbruk er drevet fram av regulatorisk-, miljømessig-, økonomisk- og forbrukerkrav. Eksempler på vannintensive industrier som bruker ytelseskjemikalier ink...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AquaTwin-Aquaculture Digital Twin for advanced insight to improve productivity and control

Dagens drift av offshore havbruk innebærer vanligvis manuelle og krevende operasjoner for overvåking av utstyr, strukturer og biomasse, noe som kan resultere i ineffektiv drift og for høy risiko for personell og fiskevelferd. Det er derfor behov for automatiserte løsninger for overvåking av fisk,...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

GreatView - Utsikt til mer enn du ser!

Daglig dør fisk i oppdrettsanlegg. Årsakene til at fisken dør kan være mange men registreringene rundt dette er i dag mangelfull da det ikke finnes automatiserte hjelpemidler. Data om årsakene til at fisken dør og tilstanden på den døde fisken er verdifull i forhold til å si noe om hvordan fiske...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorer

Formålet med prosjektet er å utvikle et biosensorisk implantat (biomerke) for sanntidsmåling av fysiologisk respons på stress og sykdom in vivo hos fisk. Innovasjonen vil gjøre det mulig å kontinuerlig måle de primære stressparameterene glukose og kortisol for å gi et objektivt direkte mål på fis...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Reduksjon Av KjøreTid baserT på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt. Verktøyet kan lage produksjonsplaner for alle magasiner i det nordiske kraftsystemet som i gjennomsnitt gir den beste utnyttelsen av systemet, i tilleg...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low carbon Aluminium Heat Exchanger Products

Aluminium i bil bidrar til lavere vekt og reduserte CO2 utslipp i bilens bruksfase. Inkluderer man bilens totale livssyklus i CO2 regnskapet, blir også bilens produksjonsfase relevant. Høyere krav til bærekraftig materialproduksjon fra bilprodusentene vrir markedet mot mer bærekraftige materialer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

DIGIRAS prosjektet har etablert en standardisert metode for analyse og overvåking av bakteriesamfunn i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Med denne metoden analyseres bakterieprofiler i vann og biofilm på forskjellige lokasjoner i RAS anlegg for laks, seriola, røye, seabream og seabass. I ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og hart skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er forttsatt fattige og...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113995 The project will deliver a 10kW scaled device, to exploit the turbine’s unique functionality

Målsettingen med prosjektet er å utvikle og teste en enkel vertikal turbin for produksjon ev elektrisk energi i tidevannstrøm og havstrømmer. Prosjektet tar sikte på å videreføre dagens TRL 3 laboratorium tester frem til et TRL 6 nivå gjennom tester i realistisk miljø. Resultatet av prosjektet v...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

Detection and temporal monitoring of SARS-CoV-2 in Norwegian hospitals and other high transmission risk environments (NorCoV2)

Med sin raske spredning og signifikante dødelighet utgjør COVID-19 en enorm utfordring for global folkehelse og samfunnssikkerhet. En sentral komponent i arbeidet med å begrense utbruddet er å begrense spredningsraten innad i populasjoner. Dette krever en dyp forståelse av eksponeringsrisiko i ul...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Overlevelse og senplager for pasienter innlagt på intensiv med Covid-19 i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister (Helse Vest), og har en todelt hensikt. Første del av studien gikk ut på å beskrive (f.eks alder, kjønn, risikofak...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til smittevernsutstyr, tester eller ventilatorer. Det har spredd seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvenser...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to Aviation Fuel

Luftfart er en av de raskt voksende kildene til klimagassutslipp. EU tar grep for å redusere luftutslipp i Europa. Det er fortsatt betydelige utfordringer for luftfartsindustrien med å opprettholde vekst og samtidig øke miljø bærekraften. I motsetning til andre flytende drivstoff (for eksempel di...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Electro Membrane Extraction (EME) for Sample Preparation

Prosjektet utvikler en prøveopparbeidelsesteknologi som vil revolusjonere nåværende prøveopparbeidelse innen kliniske analyser. Teknologien benytter strømledende plastmaterialer i en form (prøvebeholder) som er identisk med nåværende industristandarder. Dette gjør det enkelt å introdusere teknolo...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er som oftest laget av m...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nordic Early Warning Early Prevention System

NEWEPS er et nordisk forskningsprosjekt mellom Statnett og SvK for et mer effektivt digitalisert kraftsystem De nordiske TSOene forutser økende utfordringer i driften av kraftsystemet som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon, mer utveksling på kabler og mer variabelt forbruk i tiden fremov...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Selection for reduced methane emission in Norwegian Red cows

Hovedmålet med prosjekter er finne den beste strategien for å redusere klimaavtrykk fra norsk mjølkeproduksjon ved hjelp av avl. Før en ny egenskap som metanutslipp kan inkluderes i avlsarbeidet må vi ha kunnskap om hvor arvelig egenskapen er og om den har genetiske sammenhenger til andre egenska...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanoformulated anti-fungals

Biosergen AS utvikler nye formuleringer basert på nano-partikler. De nye produkter i dette projektet vil være nye formuleringer av Biosergens utviklings produkt BSG005. Generelt utnyttes det, at nano formulerete legemidler kan nå andre mål enn tradisionelt formulerete produkter, og de kan dessute...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimal risk based short term decision making for aquaculture.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et effektivt verktøy for operativ beslutningsstøtte i akvakultur basert på presis datainnhenting og kunstig intelligens kombinert med spisskompetanse innen stokastisk modellering og matematisk optimering. Verktøyet skal kunne bearbeide og systematisere st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Resident autonomous ROV with a minimal environmental footprint

KM Technology har over fleire år utvikla moderne og energieffektive ROV løysingar, og var dei første som kommersielt introduserte elektrisk framdrift, onshore kontrollrom, og moglegheit for å lagre ROV subsea når den ikkje er i bruk (resident teknologi). Dette er løysingar som aukar tilgjengelegh...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microbiome-based stratification of immune-oncology cancer patients for optimal treatment.

Bio-Me lanserte sin banebrytende Precision Microbiome Profiling-teknologi (PMP(TM)) i 2019, og vil nå videreutvikle den til en serie verktøy som kan hjelpe kreft-leger med å øke andelen som responderer til lovende nye kreftmedisiner, omtalt som "immun sjekkpunkthemmere" (immune checkpoint inhibit...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativ: Prosjektet startet på norsk side i september 2020 med ansettelse av ph.d. -kandidaten, selv om prosjektet på indisk side startet i februar 2021. Forsinket start på begge sider skyldes delvis den rådende Corona -situasjonen som påvirket rekrutteringsprosessen, men også på grunn av ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage