0 antall prosjekter

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Transcapillary transport of water and protein

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Assessomg and Compensating for Uncertainty in Combined Trawl and Acoustic surveys (ACUCTA)

The overall goal is to improve the absolute estimates of population abundance from surveys including measures of uncertainty with main focus on cod, herring, capelin and blue whiting. This will be done through 1. Understanding the statistical properties o f the trawl and acoustic data of the invo...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Introduction of genetic engineering in aquaculture: ethical and ecological implications for science and governance

Norway is a major producer of farmed marine products and therefore potentially a consumer of these technologies. However, using genetic engineering (GE) in aquaculture raises considerable ecological, ethical and socio-economic concerns. It is thus criti cal that appropriate ethical consideratio...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Specificity of cAMP-dependent protein kinase signalling. Function of distinct isosforms of the catalytic subunits

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Spatial patterns of benthic biodiversity in the deep Norwegian Sea

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

VANN: Zooplankton diversity and successions in the Okavango delta, Botswana. Diversity and ecosystem interactions in land/water ecotones

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CLIMAR - Climate And Production Of Marine Resources

...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Personulykker i fiskeflåten - utvikling av bedre rutiner og systemer for rapportering. Registrering og presentasjon

Fiskere antas å være en utsatt yrkesgruppe hva gjelder risiko for arbeidsrelatert skade.Samtidig er det en rekke særpgreg knyttet til ldenne yrkesgruppen, parallelt lmed at det er stor variasjoner fiskerne imellom hva gjelder risikoelementer og arbeidsfor hold. Erfaringsmessig er det reltivt høy ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Studies of the molecular mechanisms of the acidic fibroblast growth factor signaling in cell culture and model organisms

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Glukokinase-sykdom: Molekylærgenetiske og cellebiologiske studier ved MODY og medfødt diabetes

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY) er en arvelig type diabetes med nedsatt insulinsekresjon. Klinisk er det forskjellige undertyper av MODY med ulik alvorlighetsgrad (MODY1-6). Prosjektgruppen har samlet 200 norske familier med MODY, og funnet mu tasjoner i MODY3-genet i 40 familier, MOD...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Studentstipend i miljørett

...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

UNEP/AIST Scientific Expert Meeting: Life Cycle based Policy Tools for Sustainable Consumption, 3-4-mars 2003 , Paris

...

Tildelt: kr 23 999

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

KOMLOV-Kommuneloven

Demokrati og styring - Seminar Avtale om bistand

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

Dette prosjektet bygger på en antagelse om at heteroseksualitet i hovedtrekk framstilles som norm og ideal i undervisning omkring temakretsen "samliv og seksualitet" (jf L97) på ungdomstrinnet i den norske skole, og på en oppfatning om at dette bør synlig gjøres og problematiseres. Gjennom feltar...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Biofysiske studier om molekylære interaksjoner og ligand-induserte konformasjonsendringer

Det å forstå hvordan molekyler gjenkjenner hverandre i cellular signalomforming og andre biologiske prosesser er et av hovedmålene med strukturell genomikk og grunnlaget for "drug design". Signalmolekyler kan være alt fra små ligander til store enzym-komp lekser og interaksjonene kan være protein...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Devlopment of high efficacy methodology for specific down-regulation of gene expression by RNA interference

Mange sykdomstilstander skyldes uttrykk av fremmede gener eller skadelige former av normale gener. Det har lenge vært molekylbiologenes drøm å redusere uttrykket av et sykdomsgen uten at andre gener påvirkes. Antisense oligoer og ribozymer har vært forsøk t med vekslende hell. I det siste året ha...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Regresjonsanalyse med målefeil på forklaringsvariablene: Hvordan bør de statistiske analysene gjennomføres?

Det er kjent fra regresjonsanalyse at målefeil på forklaringsvariable fører til at den estimerte sammenhengen med responsariabelen blir skjev. Det har i de senere årene kommet flere studier som viser at slik skjevhet kan føre til både under- og overestime ring av effektene. Siden effektestimatene...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven. Virkninger av godkjenningsordningen

Prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i de problemstillingene som her trekkes opp. Prosjektets problemstillinger, forskningsgrep, metode, utvalgskriterier og dataanalyse diskuteres i forhold til dette notatet. Målsetning Prosjektet skal studere hv ordan den sentrale godkjenningsordningen ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Plantevernmidler og kreftrisiko. Korttidstester, mekanismer og risikovurdering

Det brukes ca 750 tonn plantevernmidler i Norge pr. år, og det er en stor utfordring å holde helse- og miljørisiko av kjemiske plantevernmidler på et så lavt nivå som mulig. Godkjenningsordningen for de ulike forbindelsene innbefatter vurdering av resulta ter fra en lang rekke biologiske tester. ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Nevronal aktivering etter administrasjon av alkohol: fMRI undersøkelser

Hensikten med prosjektet er å undersøke neuronal aktivering etter akutt administrasjon av alkohol, nikotin og kaffein. Prosjektet ønsker også å undersøke hvordan effekten av disse stoffene og placebo varierer med grad av kognitiv belastning. For å undersø ke nevronal aktivering vil prosjektet ben...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Stadier i subkulturell karriere: Konsum, engasjement og identitet. Undersøkelser i barn og unges tilhørigheter og konsekvensene av disse.

Prosjektets utgangspunkt er at subkulturelle "paradigmer" som skateboard, snowboard eller hip-hop i økende grad påvirker barn og unges oppvekstvilkår, tydeligst knyttet til spesifikke konsumkulturer og preferanser for fritidssysler og valg av venner. Et s entralt trekk ved slike kulturfenomen, og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Forskningsleder

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Profesjonsutdanning i bevegelse? Kroppslig dannelse, estetisk bevegelseskultur og kjønn.

Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom kroppslig dannelse, estetisk bevegelseskultur og kjønnsidentitet. Skolen aktualiserer dette temaet særlig gjennom det allmenndannende og obligatoriske faget kroppsøving. De feministis ke strømningene siden 1970-tallet har før...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den primitive i filosofien. Om primitivitetsbegrepets utvikling og dets implikasjoner for vår tids identitetspolitikk.

Helt siden 1500-tallet har den primitive spilt en viktig rolle for utviklingen av binære tankefigurer, ideer om subjektivitet, autonomi og bevissthet, individualitet, språk og politisk legitimitet. Prosjektleder har tidligere identifisert den primitives s trukturerende rolle hos noen tidlig-moder...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

The role of heterozygosity for individual fitness and mating system evolution in birds

It has long been realized that close inbreeding can be detrimental to offspring fitness. Such inbreeding depression is caused by the increased homozygosity at loci that affect fitness. Recently, some exciting studies on birds and mammals have revealed a s imilar effect also in natural outbred pop...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

LAND: Pollination interactions in ecosystems - impacts on plant reproduction, population dynamics and species composition and diversity

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Immigration Policy and Party Organization: Explaining the Rise og the Populist Right in Western Europe.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Photodynamic therapy (PDT) of patients harboring malignant brain tumors.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

The role of glutamate transporter proteins in regulation of glutamate receptor activation

Glutamat ser ut til å være den viktigste mediator av eksitatoriske signaler i hjernen, og er involvert i de fleste hjernefunksjoner. Selv om de enkelte glutamatreseptorsubtypene ofte er selektivt lokalisert, har nesten alle cellulære strukturer glutamatre septorer. Fordi virkningen av glutamat be...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulatoriske proteiner i nervesystemet: Struktur-aktivitetsstudier og kliniske aspekter

Mange nevrodegenerative sykdommer oppstår på grunn av endret funksjon av viktige proteiner i nervesystemet. En antar at lignende forandringer finnes ved de alvorlige psykiatriske sykdommer, inkludert affektive lidelser og schizofreni. Prosjektet fokuserer på grunnleggende molekylære mekanismer i...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland