0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetans...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Workshop i Seattle mai 2018 University of Washington og deltakere NFR prosjekt NurseEduFut

Workshop mellom Universitet i Washington og VID vitenskapelige høgskole om tema simulering i utdanning av helsepersonell. 11. mai 2018. Universitet i Washington, Seattle, USA. 11. mai 2018 arrangerte VID Vitenskapelige Høgskole et internasjonalt seminar om simulering i helseutdanning sammen ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi fordyper kunnskap, og iverksetter...

Tildelt: kr 50,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Structured Assessment System for Improved Student Learning

Det å gi studenter hurtige tilbakemeldinger - en vurdering - er viktig for studentenes læring. Vurderinger kan være formative, rettet mot å hjelpe studentene til å bli bedre, eller summative, fokusert på å evaluere studentens læring. Vurderingsmetodene må være basert på forskning for å sikre at d...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

I dette innovasjonsprosjektet har vi initiert og undersøkt innføring og gjennomføring av systematisk kollegaveiledning i fire ulike fagmiljøer innenfor akademia. Kollegaveiledning innebærer at kolleger på likeverdig basis støtter og veileder hverandre i rollen som underviser i henhold til en mode...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp:Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

I dette prosjektet har målet vært å optimalisere et interaktivt læringsverktøy (mobilapplikasjon) for læring av biologiske arter. Sluttresultatet er en mobilapplikasjon (ArtsApp) som kan tas i bruk av både studenter, undervisere og naturinteresserte for å identifisere arter i utvalgte artsgrupper...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ACM Interaction Design and Children Conference (IDC 2018)

2018 ACM Interaction Design and Children (IDC) konferansen fant sted fra 19 til 22 juni i Trondheim, Norge. IDC 2018 er det 17. arrangementet i en årlig serie som startet i 2002 i Eindhoven, Nederland. IDC er det ledende møtestedet for forskning som omhandler design, utvikling og bruk av interakt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

I prosjektet har me i ein femårsperiode undersøkt dei to obligatoriske matematikkursa i grunnskulelærarutdanninga for trinn 1–7. Målet har vore å få innsikt i kva som fremmar og hemmar lærarstudentar i å læra å undervisa om Argumentasjon og Kritisk Matematikk Didaktikk (AKMD) med elevar i fleirsp...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand-prosjektet undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Det er stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift blir eksplisitt undervist i i skulane. Nokre skular har u...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Tildelt: kr 64 216

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ARGUMENT - Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall

I prosjektet ARGUMENT arbeider elevene med å utvikle faglig kunnskap, kritisk tenkning og argumentasjon. De samler data fra eget nærmiljø, måler og observerer, bruker matematikk for å analysere data og utvikler naturfaglige forklaringer. Elevene er aktive og utforsker informasjon knyttet til samf...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt seminar for utdanningsbarnehager

Innovasjonsprosjektet "Utdanningsbarnehager" gjennomførte 29.11.2017 nasjonalt seminar for alle barnehagelærerutdanninger i NOrge.Formålet var å dele erfaringer fra prosjektet og løfte frem og drøte noen sentrale problemstillinger knyttet til innovasjonsarbeidet.Videre ønsket vi å etablere et nas...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Arts and Public Education: Integration or Separation?

Seminaret "The Arts and Education: Integration or Separation" ønsker å utforske og diskutere følgende spørsmål: -­ i hvilken grad bør samtidens kunst og samtidens utdanning dele samme filosofier, arenaer og visjoner? -­ hva er det grunnleggende ved kunst og hva er det grunnleggende ved utdannin...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Children's Information-Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant

Dette er en sluttrapport for mottatt arrangementsstøtte (prosjekt #274166 - Children's Information Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant, som var tilknyttet det overordnede prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974). Form...

Tildelt: kr 22 188

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LIM Language, Integration, Media

LIM (Language, Integration, Media) har utviklet innovative og engasjerende læremidler for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske prestasjoner. LIM har utviklet følgende kurs: Et nettbasert kurs, Norsk for ungdom, innen norsk som andre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions indoor- and outdoor environments

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Målet med dette prosjektet var å utvikle ny kunns...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for the future in a changing health landscape

Forskningsprosjektet "Education for the future in a changing health landscape" har bestått av fire delstudier som undersøker ulike sider av simulering som pedagogisk metode og informasjonssøking i klinisk praksis. Første delstudie har undersøkt simuleringsbasert utdanning, og effekten gjentak...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Specialized Content Knowledge for Teaching Mathematics

A large body of research concurs that mathematics teachers need a kind of mathematical knowledge that is specific to the professional work of teaching mathematics, and this knowledge influences the quality of teaching as well as students' learning of mathematics. A review of research indicates th...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus)

Prosjektet 'Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage' (DigiSus) er eit kompetanseprosjekt som involverer barnehagar i to kommunar, Tysnes og Stord, barnehagelærarutdanninga og forskarmiljøet ved CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning - studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN)

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen for å skape bedre vilkår for studenters læring. Fase 1: kartlegging I denne fasen søkes det innsikt i hvordan fagm...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SUM: Coherence through inquiry based mathematics teaching

SUM (Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning) er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt. Det overordnete temaet i SUM er sammenheng i matematikkundervisningen i skolen, og i prosjektet undersøkes dette på tre forskjellige systemiske nivåer: 1) sammenheng mellom matematikkdid...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Playful learning: Towards a More Intentional Practice in Norwegian Preschool Groups

Målet med prosjektet var å studere om barnehager kan styrke barns utvikling før skolestart gjennom førskoleopplegget Lekbasert læring. Opplegget var allerede utviklet i Agderprosjektet (AP). I AP fant man umiddelbare gevinster av Lekbasert læring på en sumskåre av førskoleferdigheter, samt innen ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Assessment for Learning

Assessment for learning: Prosjektets mål er å undersøke hvordan en organisasjonens vurderingskultur ser ut. Det skal bidra til å støtte studenters læring gjennom en bevisstgjøring av at læring begynner med å planlegge en god vurderingsform og gode vurderingsprosesser samt evaluering av undervisni...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Helsinki 2017

Prosjektet er et utenlandsopphold for professor Berit Bungum (NTNU) ved Universitetet i Helsinki mars 2017-oktober 2017. Oppholdet resulterte i flere vitenskapelige artikler og utveksling av ideer og kunnskap med kolleger innen fysikkdidaktikk og lærerutdanning i Finland.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Systematisk observasjon i pedagogisk forskning - Europeisk workshop om systematisk klasseromsobservasjon.

Målet med workshopen var å bidra til å styrke kompetansen innen systematisk observasjon i klasserommet. I tillegg ønsket en å bidra til økt kompetanse på sentrale områder innen systematisk observasjon som forskingstilnærming. Ved å invitere både nasjonale og internasjonale forskere til workshopen...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB)

Innovasjonen - vurderingsverktøyet - er ferdigstilt og tilgjengelig både på norsk og engelsk, her: http://vebb.uis.no Verktøyet har blitt testet ut med ansatte i barnehager, og med studenter på barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, og Universitetet i Sør...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Evidence-based development in science for schools and teacher education

NFSUN 2017 Nordisk forskersymposium i Naturfag (NFSUN) er en nordisk konferanse som avholdes hvert tredje år. Konferansen presenterer og diskuterer resultater fra naturfagdidaktisk forskning, søker å koble forskning og utvikling, og er rettet mot alle nivåer i utdanningssystemet. I tillegg fun...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage