0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Categorical methods for algebra

Prosjektet dreier seg om triangulerte kategorier. Disse strukturene er uunnværlige i moderne matematikk, og gir et felles rammeverk for homologisk algebra i for eksempel algebraisk geometri, stabil homotopiteori, og representasjonsteori. For å videreutvikle teorien, og noen ganger av praktiske...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Higher homological algebra and tilting theory

Representasjonsteori handler om å forstå matematiske konsepter ved å se på de på riktig måte. Tenk på de komplekse tallene. William Rowan Hamilton beskrev de som ordnede par av reelle tall, noe som gjorde beregninger enklere. Så forsøkte han å gi tilsvarende strukturer til tuppler av vilkårlig ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge ? NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og milj...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Orthogonal gauge duality & non-commutative geometry

Dette prosjektet arbeider mot ny teoretisk forståelse innen det matematiske feltet algebraisk geometri. Hovedmålet er å konstruerere og analysere nye eksempler av ikke-kommutative algebraiske varieteter. I algebraisk geometri studerer man algebraiske varieteter. Disse er geometriske objekter s...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klimava...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaPiD models: Reciprocal Physics and Data models

Fysikkbaserte modeller er ofte trege og kan derfor ikke brukes til å vurdere en kritisk situasjon mens den utvikler seg. Derimot kan data-drevne ML modeller gjøre lynraske vurderinger, men disse er begrenset av at de kun er gyldige innenfor hvor de har relevant data/erfaring. Denne begrensningen ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Menneskeskapte globale endringer vil ha betydelige virkninger på regionale- og kystskalaer, på marine systemer og avhengige sosioøkonomiske systemer og økosystemtjenester. Kapasitet til å forstå og forutsi disse innvirkningene på regionale hav og kyst er avgjørende for å utvikle robuste strategie...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 IFE (2020-2023)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utforske og utvide ulike ikke-inngripende redusert ordens modeller (non-intrusive reduced order model). På sikt vil vi gjøre det mulig for industrien å produsere nye eller bedre produkter. Arbeidet tar utgangspunkt i anvendelser som er relevante for industrie...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER)

Hovedideen i SCROLLER-prosjektet er å studere sammenhengene mellom stokastisk analyse, risikoteori og maskinlæring. Stokastisk analyse er den delen av matematikken som analyserer usikkerhet over tid. Spesielt er stokastisk optimal kontrollteori et verktøy for å ta optimale beslutninger over ti...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Irregularity and Noise In Continuity Equations

Partielle differensialligninger (PDEer) dukker opp i modelleringen av et stort antall naturfenomener, slik som luftflyt i atmosfæren; vannbølger over havet; elektriske signaler i et kretskort; og til og med den kollektive oppførselen til store flokker dyr, som f.eks. fugler, fisk eller mennesker....

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Prefero

Prefero - arbeidsplaner folk faktisk ønsker seg Norge har på ingen måte vært immune mot utfordringene som har fulgt med vår tids storkrig, Covid-19. Det har i all grad tydeliggjort hvilke roller og bransjer som er vårt viktigste førstelinjeforsvar og samfunnskritiske yrker. En fellesnevner fo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Novel techniques for quantitative behaviour of convection-diffusion equations (techFRONT) - Topfinancing

Physical laws are mathematically encoded into Partial Differential Equations (PDEs). They tell us how certain quantities – like heat, water, or cars – depend on position and time. Precise information on the fundamental processes of the natural world is based to a large extent on PDEs; in turn, th...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tuning the Model Factory

DNB har i flere år brukt et rammeverk for modellutvikling til å generere prediksjonsmodeller for blant annet salg av ulike produkter. Slike modeller gjør det mulig å personalisere digital kommunikasjon til kundene, samt å oppnå flere salg ved færre ringerunder hos kundesenteret. Kundene er vant t...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

-

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SensPATH Sensitivity-based path-following for robust economic model predictive control

Dette prosjektet utvikler nye metoder for å optimalisere driften av komplekse storskala prosesser, for eksempel kjemiske anlegg, bioraffinaderier, energimanagement i bygninger og industrielle klynger med varmeintegrasjon. Moderne metoder for å realisere optimal og bærekraftig drift av slike pr...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Hovedmålet med BESTEMT har vært å utvikle beslutningsstøtte for planlegging av fiskefôrdistribusjon i havbruksnæringen, og på den måten bidra til økt effektivitet og mer miljøvennlig fôrlogistikk. Planlegging av fôrproduksjon og -distribusjon er et meget komplekst planleggingsproblem med mange ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk

Hovedmålet med COVIDOSE-prosjektet er å estimere smittsom dose av coronavirus SARS-COV2 som forårsaker COVID-19, og bruke dette til å utvikle risikomodeller for å bli syke fra å komme i kontakt med viruset på forskjellige måter. Smittsom dose for et patogen (virus, bakterie, sopp, etc.) er antall...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Artificial Intelligence and Mathematical Modelling for Riser Integrity Structural Evaluation

Kunstig intelligens (AI) gir store muligheter for effektiv boring og komplettering av olje- og gassbrønner samt for påfølgende produksjon. Sensorer på offshorefartøy produserer en stor mengde data som kan brukes til å optimalisere systemytelsen i alle faser av offshoreoperasjoner. Å redusere k...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VIM- VipiCash Intelligent Monitor A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technology

Objektiv: Visjonen til dette prosjektet er å utvikle et intelligent overvåkingsverktøy for å tolke store mengder data fra flere kilder og kundetransaksjonsmønstre for å gi personlig informasjon og råd til kunder og velferdsorganisasjoner som muliggjør informerte beslutninger om pengeoverføring...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards a mathematical model and a computational framework of the physical processes leading to Alzheimers disease

Nevrodegenerative sykdommer er et voksende problem i Europa, og kostnadene for Alzheimers sykdom ble estimert til 100-200 milliarder euro i EU bare i 2010. For å håndtere dette problemet har medisinske forskere stilt grunnleggende spørsmål om hjernens fysiology, spesielt angående rensing av metab...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data

Produksjon av geotermisk energi er basert på å hente opp varmt vann fra undergrunnen, og utnytte energien i vannet til oppvarming og produksjon av elektrisitet. For å gjøre geotermisk energi økonomisk lønnsomt, er det ønskelig å utvinne energi fra fjell med høy temperatur, gjerne 200-300 grader C...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangerer et toårlig dagsseminar hvor det inviteres industripartnere og forskere fra aktuarbransjen til å snakke sammen. Akuarbransjen er en viktig del av forskningsmiljøet ved Matematisk insitutt, men det er også en viktig del i samfunnet vårt. Aktu...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of iceberg dynamics in Isfjorden, RiS ID 11043

This project will seek to provide in situ observations of the induced eddy viscosity around icebergs by using an acoustic Doppler current profiler (ADCP) and a remotely operated vehicle (ROV). The other project objective is to investigate the stability and 3D dynamics of icebergs with inertial mo...

Tildelt: kr 68 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric and dynamical properties of rational maps (GrandDrm)

Iterative prosesser har anvendelser i mange deler av vitenskapen og livet ellers. For eksempel vil en numerisk optimaliseringsmetode (som for eksempel gradientnedstigning eller Newtons metode) å finne minimum av en funksjon ved å starte fra en tilfeldig innledende gjetning (startpunkt), og derett...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An Analysts Path to Quantum Symmetry

Ordet "symmetri" er av eldgammel gresk opprinnelse. Grekerne brukte dette ordet for å uttrykke et harmonisk forhold mellom forskjellige deler av en gjenstand, de gode proporsjonene mellom dens bestanddeler. I våre dager brukes ordet symmetri i formell forstand om invarians av et objekt under en s...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vind

Forsterkningsprosjektet 4TheWind er knyttet til Horisont 2020 prosjektet i4Offshore hvor SINTEF Ocean var prosjektleder for arbeidspakken "Offshore logistics and installation". Formålet med 4TheWind var å forsterke nytteverdien av planleggingsverktøyene som SINTEF Ocean (videre)utviklet i i4Offsh...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-American Alliance for Research and Education in Data Driven Mathematical Models of Cancer

Presisjonsonkologi betyr for en kreftpasient at han eller hun blir behandlet med best mulig behandling, som er slik akkurat for ham eller henne. Det er ikke en standardbehandling, men et terapi for akkurat den pasienten som trenger å bli behandlet. Et viktig instrument for å bestemme denne person...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet kombinerer nye metoder fra statistikk og robotikk for å bidra til økt forståelse av havet, og spesielt på hva som skjer der elver med ferskvann renner ut i salt havvann. I et lengre tidsperspektiv vil metoder og algoritmer som utvikles i prosjektet kunne gi beslutningsstøtte for...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage