0 antall prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 NORCE (2021-2023)

I en global sammenheng er klimaendringene blant de mest omfattende utfordringene som samfunnet og økosystemer står overfor i tiårene som kommer. Klimaendringen og en global befolkningsvekst vil legge en stor press på landbruket og matsikkerhet. En 70 % økning i matproduksjonen er nødvendig innen ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Understanding Polymerizable Tracers for Quantifiation of Variable Flows

RESMAN-teknologien fokuserer på overvåking av olje, vann og gass i produserende brønner ved bruk av vår unike prorietære intelligente sporstoffer inkorporert i en polymermatrise. RESMAN teknologi gir en lavpris- og lavrisikoløsning for å få en langsiktig overvåkning i hva som flyter hvor, hvor my...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

What do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacy

Samfunnets kunnskap om betydningen av havene må økes for å få et mer felles grunnlag og engasjement rundt adferdsendringer relatert til det marine miljøet. Endringene er nødvendige for å bedre bidra til å bevare havene slik at de kan fortsette å levere de mange økosystemtjenestene vi som menneske...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK In depth understanding and visualization of socio-economic effects of the horse industry H-20-47-566

Bakgrunnen for prosjektet er behov for oppdatert stistikk og kunnskap om den økonomiske betydningen av hestesektoren regionalt og nasjonalt. Gjennom prosjektet vil vi vise den økonomiske betydningen av hestesektoren i Norge og Sverige. Prosjektet er knyttet til videre arbeid med den nyutviklede s...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

FINANSMARK-Finansmarkedet

Flere kvinner i frontfinans

Prosjektet er sammensatt av flere deler. Hovedprosjektet vil være å gjennomføre en spørreundersøkelse mot relevante målgrupper for å kartlegge våre hypoteser om kvinner i fronfinans. Innsikten fra undersøkelsen vil danne grunnlaget for en rapport, med budskap og tiltak som KIFF skal benytte til ...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

How to improve Cyber Security performance by researching human behavior and improve processes in an industrial environment.

Å lese en standard om cybersikkerhet er en krevende oppgave, fagområdet er stort og nytt for mange innen prosess- og produksjonsindustrien. Det at tema er vanskelig, omfattende og nytt skaper inngangsbarrierer for selskaper eller personer som skal starte sin reise inn i det relativt nye fagfeltet...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Stratospheric diagnostics using infrasound and atmospheric model data for risk mitigation to energy related businesses

Endringer av vind og temperaturer i stratosfæren, (et atmosfærisk lag på ca. 15-50 km over jordoverflaten, opptil fem ganger så høyt som et kommersielt fly i luften), kan sterkt påvirke ukentlige eller månedlige temperatur på bakken. Endringer i den stratosfæriske polarvinden som kalles «Sudden S...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for hjemmeoppfølging og pasientsentrerte overganger mellom tjenestenivå

Formålet å etablere en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter på tvers av tjenestenivå. Mesteparten av dagens e-helse er ikke tilrettelagt for at pasienten kan følges opp både fra primær-og spesialisthelsetjeneste i samme system, noe som utfordrer pasientsikkerhe...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA ADRIATIC, cooperAtion unDerwater foR effIcient operATions vehICles

Et distribuert, integrert og koordinert leverandørnøytralt programvarerammeverk som muliggjør UWV-er, fra forskjellige produserer, for å dele (integrere) funksjoner (robotfunksjoner) på en transparent måte. - Et distribuert sett med intelligente komponenter for persepsjon, beslutningstaking og ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Modernisering og forbedring av opplæring av ansatte og pasienter: AR-drevet mikroopplæring i helsetjenesten

Moderniseringen av helsetjenesten stiller stadig større krav til at ansatte og pasienter betjener komplisert teknisk utstyr. Dette krever igjen at metoder for opplæring og support moderniseres. Unifractal AS har utviklet et nytenkende plattform for opplæring, hvor utstyr gjenkjennes av algoritme...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Precision drugs Against Resistance In Subpopulations

Høygradig serøs karsinom er den vanligste og meste dødelige formen for eggstokkreft. Behandlingen som tilbys er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi. Prognosen for kvinnene med denne sykdommen er fortsatt dårlig, og mindre enn 50% bli kurert. Dette skyldes hovedsakelig at sykdommen allerede h...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt MAELSTROM, MAchinE Learning for Scalable meTeoROlogy and cliMate

MAELSTROM er et europeisk prosjekt for utnyttelse av maskinlæring (ML) på store data innen værvarsling og klima. Varsler skal forbedres gjennom optimalisering av tungregningsarkitektur og utvikling av software for å håndtere de store datamengdene. MAELSTROM kombinerer ekspertise innen ML, tun...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt SparCity: An Optimization and Co-design Framework for Sparse Computation

Prosjekt SparCity skal bygge et økosystem av programvare og verktøy, med et felles mål om å produsere effektive implementasjoner av algoritmer som er spesielt egnet for irregulære beregninger (på engelsk "sparse computations"), slik at disse beregningene kan kjøre veldig effektivt på siste genera...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: DASC-NF - Nanofluid-based solar collector for Northern Climate conditions

Den konvensjonelle solfangerteknologien er lite effktiv i nordiske land. Årsaken til dette er at standard solfangere ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot termiske lekkasjer i kalde omgivelser med mye regn og snø. For å løse dette problemet, har forskere ved Høgskulen på Vestlandet utviklet en n...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gje...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, øns...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICRAD Tackling Chronic Wasting Disease in Europe

Arbeidspakke 1: Det første målet "Å øke forståelsen av epidemiologien til CWD-stammene som er oppdaget i Europa, og evaluere overvåkingsstrategier ved å bruke prøvetaking og befolkningsdata fra berørte land i Skandinavia" anses oppfylt 80 %. Det gjenstår å ferdigstille analyser og planlagte viten...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Longyearbyen Snow and Avalanche Monitoring with Automated Terrestrial Laser Scanning (RiS ID: 11630)

Snow Scan aims at developing a proof-of-concept automated terrestrial laser scanning (ATLS) system to monitor snow and avalanches in the Longyeardalen and Adventdalen valleys of central Svalbard. The spatiotemporal distribution of snow in avalanche starting zones is a critical factor controlling ...

Tildelt: kr 77 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Svalbard

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

The Day After Tomorrow

NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet. Den arrangeres annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole. Gjennom flere år har NHH-Symposiet vært en prestisjetung konferanse, og har i dag rundt 300 deltakere fra det norske næringsliv. F...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DigiDecom 2021 DIGITAL – Online event focusing on innovation within nuclear decommissioning

DigiDecom events are organized within the program related to IFE’s designation as an IAEA International Collaborating Centre. DigiDecom has become a preferred choice for people specifically interested in nuclear decommissioning as an area of application, small scale workshops including open discu...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

EpiMask – Flerbruks helmaske for helsepersonell

EpiMask; Flerbruks helmaske for helsepersonell i utsatte posisjoner for sikker, funksjonell og effektiv beskyttelse ved håndtering av pasienter i smittesituasjoner samt under epidemier og pandemier. Dagens løsninger for helmasker er basert på militær filter standarder og er ikke komfortable for ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Østfold

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to fo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A leap towards SAE Level 4 automated driving features – real-time testing of a vehicle on real infrastructures and environments

Develop a large-scale CCAM demonstrator from Norway to Holland with local context and international reach for both personnel and goods transport, show-casing that theory works in practice. The demonstrator will reveal technology-based, regulatory-based, and security-based gaps and suggest fixes t...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Pragmatic markers: Connecting Language and Theory of Mind

Language and Theory of Mind come together in communication, but their relationship has been intensely contested. I hypothesize that pragmatic markers connect language and ToM and enable their co-development and co-evolution through a positive feedback loop, whereby the development of one skill ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mechanisms and mode of action for probiotic enhancements in Atlantic salmon.

Norge er verdens største produsent at atlantisk laks. En av hovedutfordringene er sykdom, som begrenser industriens vekst. For å kontrollere og begrense sykdom er nye tilnærminger til fiskehelse helt nødvendig. Mikrobiota har et velkjent potensial til å hemme patogener, men er sjelden brukt som...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Prosjektet MultiView har tatt frem en kjerneteknologi som representerer nye sensor systemer og nettverk, som kan anvendes i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory har Muybridge gjennomført FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosesserin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher

STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fo...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Buskerud

FORNY20-FORNY2020

CEREBRI - Digital migraine treatment

14% av verdens befolkning rammes av migrene, den vanligste nevrologiske lidelsen i verden. I Norge går det tapt 2 millioner arbeidsdager årlig på grunn av migrene. Migrene gir redusert livskvalitet og begrenser deltakelse i arbeid og sosialt liv. Det er et stort behov for behandlinger uten bivirk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Kjeller Science Industry Meetup - Mobilitet og Autonomi

Kjeller Innovasjon (KI) arrangerer i samarbeid med klyngen SAMS en aktuell digital konferanse: Kjeller Science Industry Meetup (KSIM). Hensikten med KSIM er å skape en møtearena som frembringer markedsdrevne FoU- og innovasjonsprosjekter på tvers av flere sektorer. Kjeller Innovasjon har dratt ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Jubileumskonferanse: MED MAT- OG HELSEFAGET INN I FRAMTIDA: FAGFORNYELSE, FORANKRING OG FORSKNING

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) har gjennom sine 100 år vært, og er fortsatt, en iherdig og sterk stemme som kjemper for barn og unges rett til god opplæring i mat- og helsefaget i grunnskolen og for utdanning av kvalifiserte lærere i faget. Gjennom et faglig fokus på å etablere sunne...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland