0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimal processing of macroalgae as a new sustainable food ingredient

Tare dyrket i Norge har potensial å bli en viktig bidragsytere i utviklingen av mer klimavennlige og sunne matsystemer. Utover smak og ernæring inneholder taren komponenter som kan ha funksjonelle egenskaper, for eksempel bidra med forbedret konsistens, in i matvarer. Trenden mot lavere inntak av...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Healthy feed to healthy aquatic food via Sino-Norwegian cooperation (Feed2food)

I løpet av 2022 har Feed2Food-prosjektpartnere i Norge og Kina prøvd å gjennomføre prosjektoppgavene i tråd med pandemirestriksjoner i begge land. Alle prosjektpartnerne har hatt regelmessig kontakt med CAAS og NTNU ila 2022 via epost, Teams-møter og sosiale medier. Lakseforsøk ble gjennomført på...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Wastewater secondary treatment in RAS with microbial biomass output

Det er rask vekst i landbasert oppdrett, og Norge har en sterk posisjon i denne teknologiutviklingen med selskap som Nofitech som designer og leverer modulbaserte resirkuleringsanlegg (RAS). Det er minimalt med vannutslipp fra resirkuleringsanlegg, men overskuddsvannet er rikt på nitrogen og kan ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk: Off-flavor removal by CDI technology

Det praktiske forsøket på Sunndalsøra var planlagt i 2022. Forsøket vil pågå til januar 2023. Et 60-dagers atlantisk lakseforsøk med 6 individuelle RAS-enhetstanker med 2 forskjellige nivåer av forurensning for å produsere off-flavor produksjon. KTH sendte belagte bakteriesedimentasjonsplater som...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk Machine learning applied to predicting and preventing production loss in aquaculture

Hvert år dør opptil 20 % av laksefisk I oppdrett før slakt. Episoder med dødelighet skjer under stressende hendelser og intervensjoner som avlusning, forringet vannkvalitet og transport til slakt. Stor fisk som dør under stressende prosedyrer før slakt er av spesielt bekymringsfullt, med tanke på...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

FôrNor-prosjektets visjon og innovasjonsidé er å utvikle et fiskefôr med høyt innhold av egenprodusert encelleprotein (SCP) fra norsk skogbasert biomasse, og dermed kunne produsere og levere et helt nytt produkt som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter alternative, bærekraftige...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fish Behaviour 4.0: Transforming fish behaviour into a robust Operational Welfare Indicator for existing and emerging salmon farming system

Operative velferdsindikatorer (OVIer) er verktøy som brukes for å måle dyrevelferd. Atferd er en vanlig OVI i flere landbaserte systemer for dyrehold og i landbruket, men er en utfordrende OVI å ta i bruk innen akvakultur, ettersom mange fiskeadferdsmønstre er vanskelig å kvantifisere og atferd e...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Precision Breeding for Viral Resistance

Dette prosjektet skal se på hvordan vi kan drive enda mer effektiv avl for resistens mot virus i Atlantisk laks. Oppdrettsnæringen sliter med mange smittsomme sykdommer som forårsaker store tap og redusert fiskevelferd. AquaGen leverer rogn til norske og utenlandske oppdrettere, og rogna kommer f...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Non-Food Organic Resources - based feeds optimised for salmon until post-smolt stages

Hensikten med NON-Fôr-prosjektet er å generere ny kunnskap om kvalitet og egnethet til tredjegenerasjons fôringredienser. Prosjektet skal bidra til en mer bærekraftig utvikling av havbruksnæringen ved å dokumentere kvalitet av to typer insekt mel og encellede organismer som mikroalger i fiskefôr....

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities

Pankreassykdom (PD) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV) er et stort problem i norsk oppdrettsindustri. Syk fisk får store skader i bukspyttkjertelen og betennelse i hjertet og skjelettmuskel, noe som fører til redusert fiskevelferd og økte kostnader for industrien som følge av lav vekst og ta...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TEKSET Digital 2021

TEKSET arrangeres for åttende gang i 2021 - for første gang digitalt. De siste to årene har konferansen samlet omlag 380 deltakere, og er dermed den største årlige settefiskkonferansen i Norge. En bredt sammensatt programkomitè bidrar hvert år i arbeidet med å bestemme aktuelle temaer. På bakgru...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding Tenacibaculum virulence factors to control the disease in farmed fish

Tenacibaculum er en bakterie som forårsaker sår og degradering av vev hos oppdrettsfisk. Til tross for store økonomiske tap i næringen som forårsakes av slike infeksjoner, er det veldig lite som er kjent omkring viktige virulens faktorer og mekanismene for hvordan denne bakterien infiserer fisk. ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

En bærekraftig havbruksnæring er avhengig av at man kan forebygge og kontrollere infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og medfører økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisken bidrar til god dyrevelferd og er miljømessig gunstig, d...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Smolt production in the future - The Sixth Conference on Recirculating aquaculture (webinar)

Smolt production in the future is a conference that focuses on new innovations in smolt and post-smolt production in closed containment systems and it is arranged every other year. The conference is organized by Nofima and Sunndal Næringsselskap for the sixth time this year and it is the conferen...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New approach to produce all-female salmon avoids the use of hormones and can be combined with vaccination to achieve sterility

Det første forsøket på å produsere en populasjon av bare hunnlaks ble ikke vellykket. Denne sesongen (høst/vinter 2023) har vi et større antall gytende stamfisk som kan gi opphav til avkom av bare hunnkjønn, og vi forventer resultater på dette i løpet av de neste månedene. Funksjonelle studier av...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Marint K2 restråstoff til kjæledyrfôr (MAREK)

Årlig i Norge rapporteres det om omtrent 125 000 tonn laks som dør i oppdrettsanlegg. Ettersom fisken har dødd av seg selv klassifiseres dette som biprodukt kategori 2 (K2) av Mattilsynet. Dette innebærer at restråstoffet ikke kan brukes til annet formål enn fôr til pelsdyr og som energikilde til...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Så langt har følgende resultater blitt oppnådd i løpet av prosjektet: Høsten 2020 ble den første kameraprototypen testet i en merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. Denne prototypen bestod av fire 5MP fargekamera montert i en enkel trykkbeholder. Basert på disse bildene ble en første al...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Hovedmålet med BESTEMT har vært å utvikle beslutningsstøtte for planlegging av fiskefôrdistribusjon i havbruksnæringen, og på den måten bidra til økt effektivitet og mer miljøvennlig fôrlogistikk. Planlegging av fôrproduksjon og -distribusjon er et meget komplekst planleggingsproblem med mange ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en utbredt hjertesykdom, som i dag er en av de dyreste sykdommene i norsk laksenæring. Det er derfor stort økonomisk og dyrevelferdspotensial knyttet til forbedring av diagnostikk og behandling. Dette prosjektet er designet for å adressere sentrale CMS-mekanismer, og...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OMEGA: fish Oil MicroEncapsulation Generating fortified food products for improved humAn health

I Omega-prosjektet forsker vi på muligheten for å lage mat som kan hjelpe folk med å øke inntaket av helsebringende fiskeoljer, og på samme tid utnytte restråstoff fra fiskeproduksjon på en bedre måte. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og Høgskulen på Vestlandet, sammen med Danmarks ...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Jordas befolkningsvekst medfører stor økning i produksjonen av mat, blant annet innen akvakultur, noe som krever mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. En lovende måte å oppnå dette på er å avdekke sammenhengen fôret, fiskens fysiologi og metabolisme, og mikrobene i tarmen, ikke bare f...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects on technology, industry and regulation

Den norske havbruksnæringen har utfordringer knyttet til lakselus, rømming og fiskevelferd. Med mål om et teknologiløft som kunne løse disse utfordringene opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene skulle tildeles konsept...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

GreatView - Utsikt til mer enn du ser!

Daglig dør fisk i oppdrettsanlegg. Årsakene til at fisken dør kan være mange men registreringene rundt dette er i dag mangelfull da det ikke finnes automatiserte hjelpemidler. Data om årsakene til at fisken dør og tilstanden på den døde fisken er verdifull i forhold til å si noe om hvordan fiske...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, he...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Indentification of broodstock performance indicators and markers to boost the aquaculture of emerging fish species.

BESTBROOD-prosjektet bygger videre på state-of-the-art kunnskap og har som mål å videreutvikle bioteknologier til bruk for optimalisert stamfiskhold og forbedret reproduksjon hos fire lovende nye oppdrettsarter (Senegalesisk sjøtunge, greater amberjack, flekksteinbit og rognkjeks) med høyt kommer...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: Bluebio Microbial management in RAS for sustainable aquaculture production

Resirkulerende akvakultursystemer (RAS) har mange fordeler sammenliknet med tradisjonelle gjennomstrømningssystemer og er nå den foretrukne teknologien for produksjon av settefisk i Norge. For at vannet skal kunne gjenbrukes i RAS, må det renses. Sentralt i denne rensinga er biofiltre, der saktev...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Microalgae Microbiomes - A natural source for the prevention and treatment of diseases in aquaculture (AquaHealth)

Prosjektet AquaHealth studerte synergien mellom mikroalger og deres assosierte mikrobiota for å identifisere, utvikle og validere nye bioaktive og prebiotiske forbindelser som på en bærekraftig måte kan brukes til forebygging og behandling av sykdom i landbasert akvakultur. SINTEF Avd. Bioteknolo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimal risk based short term decision making for aquaculture.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et effektivt verktøy for operativ beslutningsstøtte i akvakultur basert på presis datainnhenting og kunstig intelligens kombinert med spisskompetanse innen stokastisk modellering og matematisk optimering. Verktøyet skal kunne bearbeide og systematisere st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

DIGIRAS prosjektet hadde som hovedmål å generere ny kunnskap og forbedre bærekraftigheten og effektiviteten til resirkulerende akvakultursystemer (RAS) gjennom studier og overvåkning av mikrobesamfunn, fiskehelse, vannkvalitet, overvåking av fiskeatferd, avansert vannbehandling og utvikling av ny...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage