0 antall prosjekter

KULTUREN-Program for kulturforskning

Et skråblikk på norsk kulturforskning

Prosjektet skal bidra til belysning av to forhold: 1) Forholdet mellom den forskningen KULFO ønsket å stimulere til og den forskningen programmet faktisk har stimulert til. 2) Forholdet mellom mulighetsrommet for kulturforskning og KULFO-forskningen. Re levante underspørsmål vil bli belyst unde...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Drømmeseminar: Visual culture: Between still and moving images

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Bokutgivelse fra MedieEstetikk

Utgi en bok om medieestetikk på Spartacus forlag i løpet av høsten 2008. På bakgrunn av kunnskap fra forskningsprosjektet 'MedieEstetikk-materialitet, praksis og erfaring' vil boka legge hovedvekten på å formidle hva det vil si å utforske omgivelsene med et medieestetisk orientert blikk. Boka er ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Bokutgivelse fra prosjektet Fotografiet i kulturen: "Lengselens bilder. En studie av amerikafotografiet."

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Publisering: Kaffebordsbok fra prosjektet Gud på Sørlandet

Som et formidlingstiltak ønsker vi å lage en rikt illustrert bok med stoff fra prosjektet. Tekstene skal gis en populær form, samtidig som de faglige innsiktene fra prosjektet om mangfold, kulturbrytninger og liberaliseringstendenser m.v. skal formidles. Boka blir noe annet enn et sammendrag av h...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

Utstilling ved Tromsø Museum: Den politiserte torsken

Tromsø Museum (TMU) ønsker å lage ei utstilling der torsken vil stå sentralt. Målet med utstillingen er å poengtere at natur ikke bare er noe som er, men også får eksistens gjennom hvordan den håndteres i kulturen. "Kultur skaper natur" er en spissformule ring av utstillingsmålet. Torsken er et e...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULTUREN-Program for kulturforskning

Publisering: Medisinens sjel og sjelens medisin

"Medisinens sjel og sjelens medisin" viser hvordan sjelsbegrepet har blitt brukt og utviklet i medisin fra antikken og til i dag. Medisinen, under sterk påvirkning av både filosofi og religion, har gjennom historien formet forståelsen av at det finnes noe i mennesket som kan kalles sjel, og den ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

TV-formidling fra prosjektet Gud på Sørlandet

TV-programmet vil gi innblikk i vesentlige og kontrastfylte trekk ved religiøst liv på Sørlandet. Programmet bygger på arbeid som er gjort gjennom flere år med forskningsprosjektet "Gud på Sørlandet" ved Høgskolen i Agder. På en underholdende måte skal pr ogrammet skildre brytninger og spenninger...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

Publisering fra prosjektet Tverrfaglighet, tillit og trivialisering?

Som del av publiseringen fra prosjektet "Tverrfaglighet, tillit og trivialisering" (Prosjektnr. 156992/V20) planlegger vi to artikkelsamlinger. Den ene har arbeidstittelen "Vitenskap som dialog, kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning". Den andre boka har arbeidstitt...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Internasjonal konferanse: Culture and Power

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Utstilling: The Ghost in the Machine

Utstillingsprosjektet er ikke å regne for et delprosjekt under MedieEstetikk-prosjektet eller en utvidelse av dette, men en formidlende aktivitet som angår selve prosjektets grunnleggende idé. En hovedproblemstilling for prosjektet MediesEstetikk er: "I h vilken grad og hvilken forstand spiller m...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

"Seminar: The interplay of oral and written traditions in Chinese fiction, drama and performance literature"

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

KULTUREN-Program for kulturforskning

Delprosjekt om Romanifolkets kultur, språk og opprinnelse: Musikalske uttrykksformer

Prosjektet ser både på tradisjonen med et historisk blikk og på prosesser i samtida. Sangtradisjonen utgjør det primære fokus i samtiden, mens både sang og instrumentalmusikk granskes i den historiske delen. Delprosjektet vil dreie seg om (1) dokumentasj on, (2) musikalsk analyse av repertoar og...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Forprosjekt utstilling Ghost in the machine

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

"Ansikt til ansikt" - bok fra prosjektet Konfliktregimer.

En bok om konflikthåndtering og megling, med eksempler fra konfliktrådsmegling mellom gjerningsperson og offer i voldssaker. Boka baserer seg på en tverrfaglig studie av konfliktrådsmegling i voldssaker. Den vil handle om konflikthåndtering, samtaler om m egling og samtaler i megling, og vise hvo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Tatere i Norden - etnisk identitet, sosial kategorisering og økonomisk tilpasning i perioden ca 1500 - 1850

Prosjektet tar for seg taternes historie i Norden ca 1500 til 1850. Hovedsiktemålet er å frambringe mer kunnskap om taterne i Norge, men på bakgrunn av taternes vandringsmønstre og generell kildefattigdom i første del av perioden vil jeg også bygge på primærkilder og litteratur fra Sverige, D...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULTUREN-Program for kulturforskning

Maktens bilder - katalog til utstilling ved Norsk Rettsmuseum

Norsk rettsmuseum og forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen (UiB) har inngått et samarbeid angående norske forbryterportretter. Dette samarbeidet skal munne ut i en utstilling kalt Maktens bilder ved Norsk Rettsmuseum. Utgangspunktet for samarbeidet og utstillingen er Rettsmuseets samling av...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Posthumane dialoger: Visjonsproduksjon, kommunikasjon og kultur i tilknytning til genetisk forskning.

Prosjektet skal studere det visjonsarbeidet som frambringer fortellinger for det store "genetiske prosjektet", med fokus på norske fagmiljø. Det skal identifisere interessante meningskorpi og analysere og fortolke meningsproduksjonen. I tråd med et såkalt posthumant perspektiv er prosjektet i ut...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Forsprosjekt - "Den politiserte torsken", utstilling ved Tromsø Museum

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kunnskap og kultur i den øvre middelklassen i Norge

Prosjektet tar for seg kunnskap og dannelseskultur i den norske, øvre middelklassen, dvs. de sosiale gruppene som for det meste består av lønnsmottakere eller små selvsysselsatte med høyere utdanning. Vi vil undersøke hvordan kunnskap og kunnskapsoppfatni ng i ekspertgruppene henger sammen med an...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

KULTUREN-Program for kulturforskning

Samiske dannelses- og borgeridealer. Mediering av samiske kulturtradisjoner om statsborgerskap og borgerkapasiteter

Prosjektet tar utgangspunkt i antakelsen om at gjennomslag for urfolks krav om differensierte arrangement for politisk selvbestemmelse og anerkjennelse av særlige landrettigheter, utfordrer meningen til hva det vil si å være medlem og borger av det partik ulære politiske fellesskapet og hva vil d...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

KULTUREN-Program for kulturforskning

Formidlingsstøtte - 2 bokutgivelser "Gud på sørlandet - mer venn og mindre allmenktig?" (prosjektnr 157002/V20).

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

Vitenskap, demokrati, velferd: En treenighet under press?

I løpet av de siste førti år er vitenskapen blitt gjenstand for til dels radikale omvurderinger som samfunnsinstitusjon og kulturell autoritet. Siktemålet med dette prosjektet er å historisere de aktuelle spenningene omkring vitenskapens organisering og " samfunnskontrakt" gjennom to strategiske ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kunnskap, mening og økonomisk orden: En historisk-antropologisk studie av produksjon, konsum og finans i Norge 1953-2004

Prosjektet er en tverrfaglig, historisk-antropologisk studie av moderne økonomi som kultur eller meningssystem. Det tar for seg endringer i den norske etterkrigstidens økonomiske orden, og det legges særlig vekt på endringer i kunnskapsformer og på at kun nskap har en performativ kapasitet til å ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

The politicised cod - contested knowledge in troubled waters

Cod is the major whitefish stock in the Norwegian economic zone. It provides work and meaning for commercial and recreational fishers and for managers and scientists. Fishers have taxonomically differentiated between different types of cod while the gover nment until the late 1970s, dealt with on...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULTUREN-Program for kulturforskning

Kjønn, makt og dannelse i politiske og statlige organisasjoner. En sammenlignende studie av Norge og Frankrike.

I prosjektet kartlegges hvilke dannelsesidealer som finnes blant norske og franske toppledere, og hvordan dannelsens utforming påvirkes av kjønn, politisk/statlig sektor og nasjonale kulturelle repertoarer. Toppledere befinner seg i samfunnets øverste sji kt, maktens og dannelsens sentrum, og det...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Tverrfaglighet, tillit og trivialisering? Utviklingstrekk ved moderne kunnskapskulturer.

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Traditional Oral Culture in the Modern Media World of Asia - The case of Chinese Storytelling.

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

KULTUREN-Program for kulturforskning

Plassens politikk og poesi. Aktualisering av myte, minne og monument i en moderne kontekst.

Hensikten med prosjektet er å skape en bedre forståelse for den aktualisering av myter, minner og monumenter som finner sted i dagens kontekst. Prosjektet forsøker å forstå hvordan klasser, landskap og monumenter politiseres, mytologiseres og poetiseres. Målet med prosjektet er å undersøke hva s...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

KULTUREN-Program for kulturforskning

De kollektive bevegelsenes historie. Avsluttet epoke eller tid for nydanning.

De kollektive bevegelsene oppstod med det klassisk moderne samfunnet, en epoke mange anser som over. Mange diagnoser går ut på at tendensen går mot økt individualisering. Prosjektet vil etterprøve to "mot-teser" til dette synet: 1. Kollektive bevegels er har det siste tiåret vært inne i en re...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo