0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rigid joints for large timber structures, dr.gr.stip.

Hovedfokus i prosjektet er på stivhetsegenskaper av sammenføyninger i trekonstruksjoner spesielt med henblikk på vibrasjonsproblematikk og komfort, duktilitet og energiopptak for økt robusthet av konstruksjoner mot ulykker, vind-og jordskjelvbelastninger. Prosjektets tilknyttede stipendiater ha...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cooperation to enhance coastal tourism development

Fellesnevneren i prosjektet er spørsmålet: hvilken betydning har samarbeid for utvikling av reiseliv knyttet til kysten og sjømatnæringene? Vi studerer fire case for å besvare dette. Case 1: Mat som attraksjon - Rica Nidelven Hotell og matspesialiteter Rica Nidelven Hotell har i mange år vært...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sau i drift

«Sau i drift» har vært et tverrfaglig prosjekt med vekt på sosioøkonomi, økosystemtjenester, beiteøkologi og produksjon basert på de unike beiteressursene våre. Vi konkluderer med at beiting med sau er effektivt mot gjengroing, men høy dyretetthet endrer vegetasjonssammensetningen og kan dermed...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support models for increased harvest and climate-motivated forest policies

Skogarealet i Norge representerer et stort biomasselager som utgjør ressursgrunnlaget for skogsektoren og det er samtidig livsmiljø for en viktig del av Norges biodiversitet. I klimasammenheng har norske skoger et netto opptak av klimagasser på 25-30 Mt CO2-ekvivalenter/år, som tilsvarer i overka...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Second Generation Rural Tourism

Gardsturisme er ikkje som anna turisme Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. Dei innlosjerer deg i stabbur, tenner stearinlys og serverer familiehistorie i lag med mat frå garden. Gardsturismen ha...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Fruktbarhet i hesteavlen: Kartlegging av sædkvalitet og rutiner ved forsendelse av fersk sæd hos kaldblodstraver i Norge

Prosjektet vil kartlegge betydningen av hingstens fruktbarhet for føllproduksjonen ved å se på sammenhengen mellom sædkvalitet og fruktbarhet hos norsk/svensk kaldblodstraverhingst. Variasjon i fruktbarhet varierer mellom individer og mellom blodslinjer, og effekten av hingstens alder, hoppa og ...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Svampflora och förekomst av mykoktoxiner i inplastad vallfoder till hästar

Det er indikasjonar på at innplasta grovfôr (ensilasje) som i stadig større utstrekning blir nytta som fôr til hest i Skandinavia, somme tider kan ha eit høgt innhald av muggsopp. I muggbefengt fôr kan det være mykotoksin som kan være svært uheldig for he stane si helse og prestasjon. Det er fore...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Smärta - bedömning och behandling hos häst

Metadon kinetik och dynamik (experimentell studie) Studien kommer att utföras på kliniskt friska hästar. Mål: Att beskriva farmakokinetiken av metadon efter intravenös (iv) giva till häst samt att korrelera effekt till plasmakoncentrationer. Dessutom ut reda hur metadon påverkar de variabler so...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK 13C-bikarbonatmetoden - en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst

Denna ansökan avser bruk av en non-invasiv, 13C-bikarbonat tracer (13C-BT) teknik, för bestämning av energiförbrukning hos häst. Projektet syftar till att visa att denna metod kan generaliseras till att användas non-invasivt under väsentligt skilda fysiol ogiska, näringsmässiga och omgivnings-mäs...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK The Impact of Horse Assisted Therapy on Addiction Treatment and Outcomes

Dette prosjektet har som målsetning å analysere effekten av heste-assistert terapi (HAT) for unge rusavhengige pasienter henvist til Oslo Universitets Sykehus (OUS). Resultatene fra prosjektet inbefatter en analyse av publiserte artikler, samt kvantitative og kvalitative studier av HAT for unge r...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Trelast med høyere styrke og stivhet -Tresterk

Hovedmålet med Tresterk var å gjøre det mulig å sortere ut trelast med høyere styrke og stivhet enn det som ble gjort ved norske sagbruk før prosjektet ble satt i gang. At trelast er styrkesortert i en fasthetsklasse er en forutsetning for bruk av tre i bærende konstruksjoner som bl.a. bjelkelag...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ecologically sustainable implementation of the Nature Diversity Act (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway

Bruk av fremmed frø til revegetering etter naturinngrep er en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Målet med helkjedeprosjekt ECONADA (Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep) var (a) å finne ut hvilke frøkilder som kan reg...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt estetisk levetid for malte treprodukter

Malte treprodukter har tradisjonelt en sterk stilling på vindus- og interiørmarkedet i Norge. Et uløst problem er imidlertid skader i form av misfarging eller dårlig vedheft, som reduserer kundetilfredshet. Misnøyen med overflatekvaliteten betyr ikke nødv endigvis at produktet byttes, men i hvert...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kryometoder for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale

Ved å etablere en kompetanseplattform for bruk av kryoterapi og kryopreservering i Norge vil en mer effektivt kunne rense plantemateriale for plantepatogener og samtidig sikre god plantehelse gjennom kryo-oppbevaring av friskt, genetisk verdifullt plantem ateriale. Sagaplant og G3 Ungplanter har...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mapping and identification of genes associated with Symmetrical Lupoid Onychodystrophy (SLO) and hypothyreosis (HT) in dogs

De to sykdommene SLO og hypotyreose er vanlig forekommende hos Gordon setter og Engelsk setter. Diagnostikken av de to sykdommene skiller seg ved at SLO har klare diagnostiske kriterier, mens det for hypotyreose kan være vanskeligere å skille kasus fra hu nder som er sikre negative (=friske). En ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Reducing damage to agriculture by migratory geese by means of population control; investigating the use of adaptive organisation of hunting

Highlights from 2013: We have rented a third year with total hunting rights at Nesset in Levanger municipality, meaning that we have completed another season of data collection where we simultaneously have the control over the hunting activity (hunt in d ifferent zones in different periods, alway...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Better turfgrass survival in a changing winter climate

Prosjektet består av tre delprosjekt (DP) som alle ble gjennomført delvis i felt og delvis i veksthus /laboratorium. Det praktiske arbeidet i felt i alle DP ble fullført og vi er inn i publiseringsfasen. I DP1 ble det bestemt i hvor stor grad utsatt ulike gressarter på golfgreener for å miste ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safety culture, occupational health and accidents in Norwegian agriculture - analysis of state and future challenges

Rapporteringsperioden er på kun en måned (01.12.15-31.12.15). I perioden fra siste rapportering (til 01.12.15) har prosjektets forskere arbeidet på den populariserte, oppsummerende rapporten, samt på journalartiklene.

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moderne bjelkelag

Arkitekter, utbyggere og entreprenører etterspør i økende grad løsninger som gir størst mulig fleksibilitet i planløsninger, rasjonelle byggemetoder og prosjektering. Trekonstruksjoner kan i mange tilfeller svare på slike behov, men kunnskaper om og tilgj engelige løsninger er fortsatt mangelfull...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper: effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpenes atferd og velferd

Dette prosjektet ble initiert med bakgrunn i nye retningslinjer for hold av pelsdyr og på grunn av behovet for mer forskningsbasert kunnskap om hvordan oppdrettsmiljøet påvirker sølvrevens velferd. I samsvar med planen er flere forsøk gjennomført for å belyse ulike velferds-og atferdsmessige effe...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalp...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 - High-frequency impregnation of wood

Hovedformålet i Hi-Fretech var å utvikle en ny impregneringsprosess basert på bruk av høyfrekvente elektromagnetiske bølger (HF) for å forbedre inntrenging i treslag som er vanskelig å impregnere. I prosjektet ble det undersøkt mange ulike frekvenser og s trålingsintensiteter, men det ble ikke fu...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Robust processes for biogas production using manure and by-products from agriculture and agro-industry

Prosjektets Norske navn er "Robuste prosesser for produksjon av biogass fra gjødsel og biprodukter fra landbruk og tilhørende næringsmiddelindustri". Prosjektets mål er å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket ved å utvikle robuste, lønnsomme og m iljøvennlige prosesser for produksjon av ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions (SOILEFFECTS)

Prosjektet "Effects of anaerobically digested manure on soil fertility - establishment of a long-term study under Norwegian conditions" (SoilEffects)undersøker hvordan jord og planter påvirkes av at husdyrgjødsel utnyttes til biogassproduksjon. På Tingvoll gard ble det etablert et langvarig forsø...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 SmartTes - Innovation in timber construction for the modernisation of the building envelope

SmartTES brings together different partners working in the fields of energy efficient building design, timber engineering and construction and building services with different experience and knowledge of building in different climate regions throughout Eu rope. SmartTES builds up on the previous ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Bioenergy from Microalgae via hyperthermophiles - producing Biogas and Hydrogen

The objective of this proposal is to increase of the energy efficiency of degradation of organic material in a biogas process significantly. This will be done by utilization of microalgae as substrate for the development of a several step process in labo ratory scale involving a pretreatment ste...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Fixation of nutrient elements in digestate

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver - årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefleksjon

The horse is an obligate nasal breather, incapable of efficient air transport through the oral cavity. Sporting horses require up to 1500 liters of air/ minute during heavy exercise all of which passes through the nostrils, nasal passageways and nasophar ynx before entering the larynx and therea...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mapping and identification of the mutation causing Progressive Retinal Atrophy (PRA) in Shetland sheepdog

Prosjektet har hatt en god framdrift. Etter at vi tidligere i prosjektet identifiserte en genomisk region der det finnes risikogener for sykdommen har vi i 2014 og 2015 fortsatt arbeidet med å beskrive den genomiske regionen. Totalt har det vært samlet inn blodprøver fra ca 220 hunder, 31 hunder ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Viken