0 antall prosjekter

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Internasjonalt seminar 06.12.2013 i Bergen: Feminism after Poststructuralism. Litteratur and Philosophy

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB, arrangerer et internasjonalt seminar i Bergen 6. desember 2013. Seminaret har fått tittelen Feminism after Poststructuralism. Literature and Philosophy, og er en videreføring av den teoretiske og metodis ke utforskningen av grunnleggende begrepe...

Tildelt: kr 89 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nordisk konferanse om forskning om menn og maskuliniteter, 31.mai -1. juni 2012

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

THE FUND-RAISING BAZAAR: a window into the political economy of voluntary work

Dette prosjektets omdreiningspunkt er basaren, definert ved tre kjennetegn: 1) den er basert på kvinners frivillige arbeid; 2) den er holdt for å samle inn penger innen rammene av en frivillig organisasjon; og, 3) den inkluderer salget av håndlagde gjenst ander. Basaren brukes i prosjektet som en...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn og endrete par-relasjoner Gender and partnership dynamics/Kjønn og endrete par-relasjoner

Shifts in partnership and family dynamics and gender roles have captured the attention of policymakers across Western countries. How such changes affect men's and women's well-being in partnerships is an important issue, which demands research on the inte rrelationship between new partnership beh...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nye familiekulturer: kjønnede intimitetsformer og livsprosjekter i omforming

Prosjektet adresserer utfordringer og muligheter i møtet mellom den nordiske velferdsmodellens likestillingsprosjekt og nye, og mer kulturelt komplekse, familie- og samlivsformer i dagens Norge. Dette gjøres ved å undersøke hvordan kjønnede samlivsprosjek ter formes og omformes i to nye grupper s...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter (se også 163703)

Avhandlingen fokuserer på tre ulike typer situasjoner med verdikonflikter: For det første, når fører prinsipper om likhet og vern mot diskriminering, som samfunnet bygger på, til at det er nødvendig å sette grenser for utøvelsen av religion og livssyn i t ros- og livssynssamfunn? For det andre, i...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Reproductive relations. Production of gendered meanings in the field of reproduction

I prosjektet har vi undersøkt hvordan likestilling forstås i prosessene som leder fram til at en blir foreldre; det vil si i forhold til å ønske seg barn, beslutninger om barn, i svangerskapet og eventuelt gjennom fertilitetsbehandling. Reproduksjon er et samfunnsområde som er i rask endring, og ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Den skeive vendingen: Vennskap og parforhold i en heteronormativ kultur i endring (se også 163688)

Prosjektet har som mål å analysere hvordan nye forestillinger om intimitet bidrar til å endre grenseoppgangen mellom vennskap og parforhold. Prosjektet tar bl.a utgangspunkt i Giddens tese i boka Modernity and Selfidentity fra 1991 hvor det argumenteres f or at nærhet/intimitet representerer en s...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Eksperter og minoriteter i likestillingslandet Experts and Minorities in the Land of Gender Equality

Prosjektet handler om kjønnslikestilling i det norske velferdssamfunnet, og det reiser et spørsmål om det er slik at ideer og retorikk om kjønnslikestilling inngår i hierarkiserende og fremmedgjørende prosesser. Vikles likestilling - som diskursiv ressurs og/eller som sosial praksis - regelmessi...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Flerdimensjonal likestilling: Lovgivningsreform og juridisk praksis Multidimensional Equality - Legislative reforms and judicial practices

The proposed project represents the first comprehensive attempt to systematically map, and comparatively analyse, the new developments in Nordic anti discrimination politics, which currently are undergoing profound changes. Public policies now aim for an integrated approach to discrimination. Th...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Why Rape? Perpetrators, Punishment and Social Narratives; A study of sexual violence offenders from the former Yugoslav wars.

The focus in this project is to study the male perpetration of sexual violence in war. The focus will be on the male perpetrators themselves and how they view their actions in hindsight and in light of their punishment. By extension, the project will also focus on the ways in which male perpetra...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Tenkning som handling: kjønn, demokrati, frihet Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom

Our shared interest in theoretical questioning has led us towards a more rigorous interrogation of the philosophical and theoretical underpinnings of some of the concepts that are currently being marshalled in the name of democracy and freedom, among them , "citizenship", "human rights", "subject...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Rammeavtale med KILDEN om formidling

...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Canonicity, Gender and Critique: The Hermeneutics of Feminism and Canon-Transformations

Ved å undersøke framfor alt filosofiske og religiøse, men også medisinske kanon kjønnskritisk, vitenskapskritisk, og kulturhistorisk, framheves feminismens og den kjønnskritiske teoriens egen historisitet og avhengighet av partikulære kanonrelaterte disku rser og kulturelle prosesser. Prosjektet...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske digitale sjangere Gender, sexuality and intimacy in autobiographical digital genres

Prosjektet skal undersøke samtidige iscenesettelser av kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske digitale sjangere. Postdoktorprosjektet skal undersøke hvilke betydninger og effekter samtidige digitale selvpresentasjoner har for forståelsen av k jønn, seksualitet og intimitet samt hvord...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kunst og utenrikspolitikk. Fyrstehuset Savoy og kunst som politikk Art and foreign policy: The House of Savoy and art as politics

The project "Art and foreign policy: The House of Savoy and art as politics" examines Duchess Marie Christine of Savoy's use of art within the public sphere of foreign policy. The project will investigate this aspect in particular in connection with the m arriage contracted in 1650 between Marie ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn, eierskap og lokal kultur Gender, ownership and local culture

This project examines the gender relations embedded in property relations and traditions of ownership. Relations and management of property and ownership are central for the understanding of socio-cultural gender arrangements and for theories about gender equality. The focus is put on the seve...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Reciprocal Reflections: The Lyrical Dialogue of Ted Hughes and Sylvia Plath

In her introduction to The Second Sex, Simone de Beauvoir asks how it is that the reciprocity that exists between individuals and groups cannot be recognized between the sexes. Beauvoir envisions a social space in which the statement 'I am a woman' will b e received as an affirmative part of a re...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Diskrimineringens mange former: forskning - politikk - praksis

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettpresentasjon av programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Spesialnr. av Tidskrift for kjønnsforskning

...

Tildelt: kr 36 107

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Ferdigstilling og publisering av bok fra prosjektet "Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980".

Med utgangspunkt i forskningen som er utført på prosjektet Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer 1920 til 1980 (jf. prosjektnr 157117/V20), skal prosjektleder Hans Wiggo Kristiansen ferdigstille et bokmanus for publisering på forlag. Boka har arbeids tittelen Skyggeliv. Homoseksualitetens vi...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppen som en situasjon: en fem-darwinistisk lesning av Toril Mois fenomenologiske posisjon

Dette er et kort, men grunnlagsorientert forskningsprosjekt som sikter imot å drøfte inngående om Mois fenomenologiske analyse av de Beauvoirs syn på moderskapet lar seg forene med et ny-darwinistisk feministisk syn på moderskap og kroppsliggjort praksis. Prosjektet vil resultere i en vitenskap...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Ukjent Fylke

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Det likestilte samfunn? En konferanse om kjønn, helse og velferd. Arrangeres 8. - 9. juni 2006 i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Visjon, situasjon, utfordring. Likestilling og barnelovgivning i Norge

Empirisk materiale er primært lover og lovforarbeider. Den litteraturvitenskapelige tilnærmingen skal gi ny innsikt på tre nivåer: 1. Den gir historisk kunnskap og bevissthet om familieforståelser i det norske samfunnet fra 1981 til 2005, slik disse er bl itt nedfelt i barnelovgivnignen. Normer o...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Mangfoldig likestilling i familiesfæren? Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk

Prosjektet tar utgangspunkt i en tilsynelatende motsetning mellom norsk likestillings- og mangfoldspolitikk, karakterisert som kjønnsproblematikken i flerkulturelle samfunn. Det har til hensikt å produsere systematisk kunnskap om relasjonene mellom likest illings- og mangfoldspolitikken i forhold...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Likestilling og fruktbarhet - Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?

I de siste tiårene har det vært en sterk fokusering på barnefamiliers strategier for å kombinere jobb og barn. På 1990-tallet har det vært gjennomført to store familiepolitiske reformer: utvidelsen av fødselspermisjonen og innføringen av fedrekvoten i 199 3 og innføringen av kontantstøtten i 1998...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samlivskurs. Ein kulturanalytisk studie av kjønn, likestilling og parforhold.

Målet med forskingsprosjektet er å studere kva for kulturelle førestellingar og diskursar som konstituerer kjønn og likestilling i heteroseksuelle parforhold i ein norsk samanheng. På eit overordna plan handlar det om vilkåra for danning av kjønnsidentite t i Noreg i dag, om kva det inneber å ver...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Heteronormativity - a fruitful concept? Konferanse 4.-7. juni 2005

Konferansen Heteronormativity - a fruitful concept? er et ledd i arbeidet med å konsolidere og samle nordiske forskere og forskningsbidrag på feltet heteronormativitet og å bringe den nordiske forskningen i tettere dialog med den internasjonale forskninge n på feltet. Forskning på heteronormativi...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Likestilling - en grense mellom "oss" og "dem"?

Prosjektet skal studere integrasjon av de etnisk andre på ulike arenaer i vårt likestillingsorienterte samfunn. Stadige diskusjoner om bl.a. bruk av skaut der skaut og seksualitet jevnlig kobles, indikerer at ideer om kjønn og seksualitet, og særlig om h eteroseksualitet spiller en helt sentral ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage