0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

INFECTION, FEVER, IMMUNE SIGNATURES AND ANTIBODY PROFILES IN MOTHER-CHILD PAIRS WITH AND WITHOUT AUTISM SPECTRUM DISORDERS.

Prosjektets vitenskapelige formål er endret siden bevilgningen ble gitt. Formålene er nå å studere hvordan barns risiko for autismespekterforstyrrelser (ASD) påvirkes av følgende eksponeringsfaktorer: (1) Mors jodstatus i svangerskapet. Jod er viktig for hjernens utvikling, spesielt i foster...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Neuropsychiatric genetics meeting - facilitate international research collaboration in Norway

This is a tribute to the exceptional contributions of the Nordic Countries to psychiatry and in particular psychiatric genetics over the last decades. From early twin studies to studies in genetic isolates, research based on population registries or birth cohorts, sophisticated biobanking initia...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Healthy brain and cognition from 0-100 years: Prognosis, preservation and plasticity

Lifebrain aims to establish a solid foundation of knowledge for understanding how brain health and cognitive function can be optimized in response to the enormous societal challenges with the ageing of the European population. Our main objective is to ide ntify and validate trends and determinant...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide Prevention mHealth-based Intervention in General Population

Everywhere in Europe suicide represents an epidemiological and a socio-economic burden. A number of projects, including European projects, have investigated suicide and related-disorders prevention and provided guidelines for strategies on suicide prevent ion including e-health programmes and awa...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Developmental trajectories of mental health problems in young European children

The main ambition of this proposal is to reduce the burden of mental health problems of young children and adolescents in Europe. This is important for the children themselves and for their families, but also for the societies they belong too, in view of all COSTs involved and loss of productive...

Tildelt: kr 18 782

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health outcomes in adopted children - a longitudinal register-based study

Fra tidligere forskning vet vi at internasjonalt adopterte barn og ungdom har større risiko for å utvikle psykiske problemer sammenlignet med jevnaldrende som ikke er adopterte. Likevel har flertallet av adopterte god psykisk helse på tross av en vanskelig start på livet. Det har blitt foreslått ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COGNITIVE AND CEREBRAL CHANGES IN PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA

Dette prosjektet undersøkte hvordan hjernen og kognitive funksjoner påvirkes av anoreksi. Metodene som ble benyttet var nevropsykologisk/kognitiv testing og funksjonell hjerneavbildning med MR. Pasientene ble undersøkt når de var i den akutte sykdomsfasen av anoreksi og ved 10 måneder etter den f...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

2011 Norway attacks: Predictors of long-term physical and mental health in victims of the Utøya Island massacre.

Hovedmålsettingen med denne studien var å kartlegge psykiske og kroppslige plager hos rammede av terrorangrepet 22.7 og og deres foreldre. En bedre forståelse av hvordan psykologiske og somatiske reaksjoner og plager kan utvikles over tid, samt hvilke forhold som bidrar til å forverre eller mest...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Secondary prevention of depression applying an experimental Attentional Bias Modification procedure.

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen og mange får tilbakefall, både etter medikamentell og psykologisk behandling.Derfor har National Institute of Health and Clinical Excellence pekt ut forebygging av nye depressive episoder (sekundær prevensjon) til å være den viktigste utfordringen i hå...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

NORNI - nasjonalt møte for standardisering av MRI hjerneavbildning for forskning på mentale lidelser

Felles protokoller for hjerneavbildning vil være til stor nytte for klinisk psykiatrisk forskning. MR-undersøkelser ved ulike hjernelidelser har mange likhetstrekk, noe som gjør det mulig å standardisere MR datainnsamlingen på tvers av studier. Dette har ikke vært gjort tidligere i Norge, mest p...

Tildelt: kr 32 624

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Psychiatric Disorders in Young Children-Part 2. Trajectories of Disorders from age 4 to 12: Differential Susceptibility to the Environment

For å undersøke forløp og prediktorer for psykiske vansker hos barn har vi i prosjektet Tidlig trygg i Trondheim fulgt 1000 barn fra de var 4 år opp annet hvert år med omfattende undersøkelser i form av observasjoner, tester, intervjuer og spørreskjema. Vi henter også informasjon fra foreldre og ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and neurodevelopmental disorders

Schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser er anerkjent som ledende helseproblemer globalt, og er blant de mest kostbare lidelser som rammer mennesker. Identifisering av de underliggende sykdomsmekanismer er derfor viktig, og kan føre til store helsemessige fordeler, gjennom bedre behandlin...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): an integrated, translational approach

Prosjektets ene målsetting var å utforske kognitive (tankemessige) endringer hos ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette ble gjort dels ved hjelp av bestemte tester for ulike kognitive funksjoner, og dels ved funksjonelle avbildninger av hjernen (fMRI). Vi sammenliknet pasientgru...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and psychiatric disorders

Mentale lidelser er den sykdomsgruppen som er en av den største årsaken til uførhet i verden. Det er mange faktorer som spiller sammen i utviklingen av disse sykdommene, og det er viktig å forstå endringene som skjer i kroppens funksjoner ved sykdom (patofysiologi). Vi har et stort behov for ny k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Understandig terror and violence in the lives of children and adolescents.

Bakgrunn og initiativ Arrangementet er initiert fra International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) i etterkant av terrorkatastrofen i Oslo i 2011. ISTSS er det største og mest fremtredene forskningsfelleskap innen fagfeltet traumatisk stress. Fagpersoner fra ISTSS har på flere måter...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Re-assessing trauma and violence: Re-framing the bodily, the spoken and the self

This international workshop grows out of the research project "The Effects of Violence and Impoverishment on Psychosocial Health among Pastoralist Communities in Northern Kenya" funded by the programme. This additional workshop, not included in the origin al project budget, aims to bring together...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?

Målet med prosjektet er å finne virksom behandling for alvorlige psykiske lidelser og identifisere risikofaktorer for sykdom. Dette er gjort ved å integrere pågående norske studier innen schizofreni og bipolar lidelse. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom alle helseregioner i Norge, og...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The XXVII World congress of the International Association for Suicide Prevention

Selvmord er ett av verdens største folkehelseproblem; Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at hvert år tar mer enn en million mennesker i verden sitt eget liv, dvs. ett dødsfall hvert 40. sekund. Selvmord er med andre ord en vanligere dødsårsak enn tra fikkulykker og langt flere dør ved selvmo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized controlled trial of a web-based program for prenatal-and postpartum depressive symptoms in new mothers.

Denne studien er en randomisert kontrollert studie hvor vi tester effekten av et nett-basert program ("Mamma Mia") på depressive symptomer og velære etter fødsel. Studien startet i juni 2012, og ble avslutttet i juni 2016. Mamma Mia er et universalforebyggende tiltak for alle gravide hvor den pri...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningskonferansen Forskning nytter

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Nordic Congress of Psychiatry Tromsø, Norway 5-8 June 2012 (www.ncp2012.org)

Nordic Congress of Psychiatry (NCP) arrangeres hvert tredje år og omfatter både voksen- og barne- og ungdsomspykiatri. Målgruppen er psykiatere og leger i psykiatrisk spesialistutdanning fra alle de nordiske land, samt fra de baltiske stater. Vi vil også spesielt invitere leger og forskere fra N...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

Tidlig-debuterende psykoselidelser med debut før fylte 18 år (early-onset psychosis, forkortes EOP) er langvarige, belastende og behandlingsresistente tilstander med ukjent etiologi og diffus avgrensning til andre nevroutviklingsforstyrrelser. Prevalensen er 0,05-0,5 %. Med nye vitenskapelige met...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From genes to phenotypes of neurodevelopmental disorders in children, impact of environmental factors and epistasis.

Årsaker til Autismespekterforstyrrelser (ASD) er sammensatt. ASD har en høy arvelighet og man har derfor lenge søkt etter genetiske risikofaktorer for lidelsen. En del genetiske risikofaktorer for ASD er identifisert, men dette forklarer likevel under 15 % av tilfellene. BUPgen prosjektet ha...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Mental health and developmental trajectories of the brain - the influence of genetics, early environmental factors and preterm brain injury.

This projects aims to create new knowledge about how biological, psychological and social factors may influence mental health and brain development in persons born preterm with very low birth weight (VLBW: birth weight < 1500g) in a life-time perspective. Brain developmental trajectories and pre...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

A Longitudinal, Mixed Method Study of Socio-Cultural Adaptation and Mental Health among Unaccompanied Minor Refugees after Resettlement.

The aim is to take advantage of a unique data set of interviews and 4 waves of questionnaire information collected from unaccompanied minor refugees (UMR) after resettlement, to get information about the dynamics of changes in mental health and socio-cult ural adaptation. We will examine the inte...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD

-

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A gene-environment model for the study of the development of mental problems in youths

Psykisk helse omfatter både psykiske lidelser/symptomer og mentale styrker/ressurser. Kunnskap om årsaksforhold bak ungdoms psykiske vansker og ressurser er viktig både for forståelse og intervensjon. Resultater basert på data fra vår tvillingundersøkelse viser at variasjonen i både vansker (opp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviours

Pasienter som selvskader rapporterer ofte mye depressive symptomer uten at dette reflekteres i behandlernes vurderinger. Studier av voksne har sett at komorbid Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) har betydning for hvordan depressive symptomer presenteres og hvordan depresjon responderer på...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo