0 antall prosjekter

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

REORIENT (CA)

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

PeMRO - Performance Measurement in Railway Operations

Norsk jernbanedrift står overfor store utfordringer når det gjelder å være en effektiv, pålitelig og velfungerende del av det nasjonale nettverket av persontransport og vareflyt. Konkurranseflaten øker mot andre transportslag og det er store endringer i r ammebetingelser; rollebegreper, konkurran...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utviklingsmodeller for akselrert forretningsutvikling basert på lokasjonsbaserte tjenester (LBS): LBS Innovatorium

Prosjektet vil i første omgang involvere mange små bedrifter og gründere innen området LBS-teknologi Midt-Norge. Basert på dagens erfaringer innen utvikling av tjenester / service-produkter vil det i samarbeid med FoU-instutisjoner utvikles et Innovatoriu m som både skal kunne demonstrere teknolo...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Innovasjon i tjenesteøkonomien (INNTJEN)

Det søkte prosjektet tenkes organisert i tre faser. 1. Utvikling av benchmarking metode: Å konkretisere en metode som gjør det mulig å kartlegge innovasjonsevnen til enkeltbedrifter innenfor tjenesteytende sektor. Metoden vil være basert på eksisterende forskningslitteratur. 2. Case studier:...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Industrial services and innovation strategies in the knowledge intensive economy: mapping of players, roles, content, practices, and needs

The service sector is growing and increasingly contributes to employment and revenue generation. The project proposal focuses on developing a preliminary platform that creates a basis to improve innovation and understanding of service processes and the pe rformance of service activities, as well ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Gevinstanalyse av e-læring

Prosjektet tar sikte på utvikle mer effektive rammeverk og metoder som kan bidra til at virksomheter kan høste gevinster av sine investeringer i e-læringsløsninger. Det investeres i dag betydelige ressurser i "e-læring", men ofte uten at effektene for vir ksomhetene blir synliggjort og dokumenter...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MULTI-KANAL: Utvikling av effektivitet, synergi og lønnsomhet for bedrifter som selger varer eller tjenester i flere kanaler

Hensikten med prosjektet er å være en vesentlig kilde til at norske bedrifter utvikler og øker sjansene for å lykkes med sine multi-kanal løsninger. For å oppnå dette vil vi kombinere innsikter fra tre fagområder: Markedsføring; forbrukeratferd, og innova sjon. Fra markedsføringslitteraturen he...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Tjenesteinnovasjon Utvikling av nye Tjenester med DYP involvering av brukere og verdinettverk (UTDYP)

Den økonomiske betydningen av tjenestesektoren i Norge, i likhet med andre velutviklete land, er stor og økende. Studier av tjenesteinnovasjoner blir derfor viktig for norsk økonomi. Tjenesteinnovasjoner skiller seg imidlertid fra vanlige produktinnovasjo ner ved at brukeren i stor grad former tj...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Effektive havneterminaler - beste praksis

Utvikling av effektive terminaler er en forutsetning for å få en overgang fra veg til sjø og bane, NTP 2006-2015, s. 55 For å gjøre norske terminaler mer konkurransedyktige er terminalene nødt til å tenke nytt og øke kunnskapsinnholdet i tjenestene. Mang e terminaler har gjennomført store forbed...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Møre og Romsdal

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker

DAISY-formatet ble opprinnelig laget for synshemmede og andre med ulike lese-handicap. DAISY ser ut til å få en langt bredere målgruppe, og det er sannsynlig at DAISY blir standarden for kommersielle lydbøker og multimedia-bøker. Fulltekst DAISY-bøker har et stort potensiale, og kan i prinsippet...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

MultiRIT - Multimodale ReiseInformasjonsTjenester

Prosjektet skal fremme etablering av nye, bedre og lettere tilgjengelige reiseinformasjons-tjenester som skal støtte transportbrukerens beslutningsprosesser i ulike situasjoner og i ulike faser av reisen. Tjenestene skal være multimodale (favne alle trans portformer - vei, sjø, bane, luft), ruteg...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenester for alle

Flere har vel stått på bussholdeplassen og lurt på når bussen kommer, eller om den allerede har kjørt forbi. Sanntidsinformasjon via skjermer på holdeplass og evt. meldinger på mobiltelefonen kan svare på hvor lenge det til bussen kommer. Men hva med blin de og svaksynte, hvordan skal disse få ta...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Møre og Romsdal

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Fra sjø til bord, bruk av TraceFish standarden til sporing av pelagisk fisk

EU Regulation 178/2002 krever at alle matvarer produsert i, eller eksportert til, EU må tilfredsstille ny produktkvalitetsstandard fra 01.01.2005. Tilsvarende krav gjelder i det amerikanske markedet. For å imøtekomme krav til produktdokumentasjon, både fr a myndighetene og fra markedet, kreves de...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

VITSAR - Virtual Integration of Terminal Services and Resources (samfin med MAROFF prosjekt 169049)

The VITS project addresses the need for a better co-ordination of services and information requirement in a terminal. There is a huge potential to improve the current situation and keywords are: integration of systems, sharing of information, operating a dynamic organisation (virtual), and mobile...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MOVIS - Perfomance Monitoring System for Video Streaming Networks

The MOVIS project will implement a system to perform online measurements of end user service quality for streamed content. A prototype developed in MOVIS will be used at TV2 Interaktiv and the other content providers. The prototype reports the service qua lity, quality estimates, and comments of ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Transport Management for large-scale Applications - EDGE

Efficient and flexible transportation logistics is increasingly important in society of today. In large-size, complex transport service operations tactical route planning is still performed manually. Major route revisions are extremely costly and time con suming. Advanced route planning technol...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

AUTOMED Fra pilletrilling til automatisk forsyning av medisiner - fra produsent til apotek

Apotekbransjen har vært gjennom en omfattende endring de siste tre årene. Ny apoteklov kom i 2001, og den medførte en betydelig liberalisering av markedet. Restriksjoner med hensyn til eierskap til apotek ble opphevet. Dette har blant annet ført til kjede dannelser, internasjonalisering, integras...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

E-handel gir mer! Kundebehov og læring i elektronisk varehandel

To sentrale utfordringer innen e-handel i dag er (1) å innhente og utnytte sikker og riktig kunnskap om kundene, og (2) å øke kundenes kompetanse slik at de selv kan treffe riktige beslutninger angående valg av varer og tjenester. Den elektroniske kjøpman nen må kjenne sine kunder, og kunne yte d...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

OECD-KISA, bidrag til sluttrapportering

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Dynamisk Optimering i Transportnæringen - DOiT

Mange transportører opererer i dag ineffektivt fordi den operative planleggingen er for vanskelig i en virkelighet som er sterkt preget av dynamikk. Hyppige endringer og usikkerhet i informasjon om oppdrag og trafikkflyt skaper utfordringer som ikke løses av dagens programvare for flåtestyring o...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler - synshemmede med sykdommen diabetes som kasus

Telenor FoU og Nasjonalt senter for telemedisin (NST) foreslår et forprosjekt som bygger videre på institusjonenes prosjekter inn mot temaet ”universelt design” for digitale løsninger. Grafiske brukergrensesnitt er dominerende innen IKT løsninger i dag og virker funksjonshemmende for mange fordi ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOVE - Det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge

MOVE skal utvikle det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge. Dette speilbildet skal utformes som lokasjonsbaserte elektroniske martnader med muligheter for go'handel og trivelige opplevelser for reisende og tjenesteytende bedrifter la ngs turistvegene. Dette innebærer å utvik...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Tilpasning av sanntids informasjonssystem for kollektivtrafikken til blinde og svaksynte

Synshemmedes informasjonsbehov i en turkjede av A til B hvor den synshemmede benytter kollektivtrafikk skal kartlegges. På grunnlag av dette skalvi gjøre en kartlegging av aktuell design av informasjonssystemer for synshemmede i kollektivtrafikken. Aktuel l design kan evalueres i et hovedprosjekt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker

UPS-forprosjektet har dokumentert at det er behov for å tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker, og at målgruppen ønsker tilgang til den samme programvaren som befolkningen ellers. Følgende problemstill ing er et viktig resultat av forprosjekte...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Den papirløse plattform. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering/standardisering av informasjonen i olje- og gassbransjen

Prosjektet studerer verdikjeder i den norske olje- og gassbransjen, med særlig vekt på reduksjon av papirbruk og følgelig kostnader i forbindelse med utbygging og vedlikehold av plattformer. Målet er å identifisere organisatoriske hindringer for effektiv standardisering og digitalisering, og fore...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Verdiskapning, logistikk og miljø i dagligvarehandelen

Formålet med prosjektet er å bestemme hva som er det mest kostnadseffektive og miljøvennlige logistikksystemet for distribusjon av drikkevarer fra produsent til butikker inklusiv returlogistikk av flasker. En sentral FOU-utfordring er å få økt kunnskap o m og innsikt i hva forskjellige logistikk...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Bruk av mobil- og nettbaserte tjenester i mobil terapi og selvregulering

Prosjektet skal utvikle kunnskapsintensive tjenester levert via integrerte web- og mobiltelefoniløsninger, som skal støtte opp om medikamentell behandling. Dette vil kunne bedre compliance til medikamentell behandling og ha en medisinsk/psykologisk effekt . Forskningen skal utvikle et program for...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Myk strekkodeleser for logistikkformål

Mange logistikksystemer er i dag basert på strekkoder som bærer informasjon om produkter, lokasjoner, identifikasjon av kolli, o.l. Slike systemer baserer seg på at strekkoder leses lokalt og at informasjon de bærer registreres sentralt. Dette gjøres ofte st med dedikerte strekkodeleserterminaler...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Innlandet

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

IT-baserte tjenester for handel- og logistikkrelaterte forretningsprosesser

Prosjektet skal utvikle ny programvare og tjenester for handel- og logistikkrelaterte forretningsprosesser. Med utgangspunkt i et suksessfullt samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Compello Software AS, Visma Services ASA og Handelshøyskolen i København h ar det vært utviklet markedsledende progr...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestfold

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

European Internet Accessibility Observatory (EIAO)

...

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder