0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Snow Network (SnowNet) - consolidating and expanding the network for future actions

SnowNet was initially developed to respond to the need for increasing cooperation among international snow researchers and to highlight the role of snow in the Svalbard environment and its connection to other Flagship programs. This interdisciplinary research network, including classic discipline...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferanse 2019: Demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge

Konferansen vil formidle kunnskap om ulikhet i tildeling og bruk av helsetjenester, noe som kan føre til ulikhet i helse, og er spesielt innrettet mot underrepresenterte grupper. Kunnskap om tildeling av, og barrierer for å motta tjenester, hvilke mekanismer som er i spill, vil i neste omgang kun...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til SME Horizon 2020 Fase 1 søknad

Keenious skriver søknad til SME Horizon 2020 Fase 1 for å få støtte til et mulighetsstudie for å teste kommersialiseringsmuligheter.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte til søknad H2020 SME Instrument phase-1

Det planlagte H2020-prosjektet bidrar til å utforske markedspotensialet (mulighetsstudie/feasibility study) for bruk av utvidet virkelighet/augmented reality (AR) og geolokasjoner i sammenheng med bedrifters markedsføringsaktiviteter.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norsk Økologisk Forenings konferanse 2019 "Mot mer politisk relevant økologi"

Mot mer politisk relevant økologi Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnloven...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt mil...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Cooperation in remote sensing of calving glaciers, Hornsund and Ny-Ålesund, Svalbard

In 2015 and 2016, as part of the SSF projects nr. 246729 (Terrestrial radar interferometry for monitoring tidewater glaciers in Ny-Ålesund and Hornsund) and nr. 257646 (the CalvingSEIS experiment), partners from Norut, Centre for Polar Studies of the University of Silesia, Polish Academy of Scien...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC prosjektet har det blitt analysert hvordan transporten av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren har endret seg på grunn av pågående klimaendringer i Arktis. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av fe...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wound dressing with soluble beta-glucan

Biotec BetaGlucans AS har utviklet en løselig versjon av beta-glukan (SBG) som er en aktiv farmasøytisk ingrediens brukt i sårproduktet Woulgan Gel®. SBG er en biopolymer fra gjær som har vist seg å stimulere immunceller og særlig fagocyttiske celler som er sentrale både i infeksjonsforsvar og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Kongsfjorden System Flagship Program - Creating a network for further enhancement of marine related research and monitoring in Ny-Ålesund

The Kongsfjord Flagship Program (KFP) is one of the four Ny-Ålesund flagship programs and coordinates marine research in and around Kongsfjorden and Ny-Ålesund. As marine research activities have increased lately both in scope and magnitude, and many of these activities are campaign or project ba...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Marine Biodiversity and Ecosystem Services under Climate Change

The project is led by the Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ) and has 19 partners from institutes spread over the five European Seas (Mediterranean, North Sea, North Atlantic, Baltic and Arctic). Each institute provides data from one or more study sites and contributes interdisciplinary ...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2019

Northern Lights Deep Learning (NLDL) Workshop, Tromsø 9-10 January 2019 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børr...

Tildelt: kr 47 954

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Validation of Calanus Oil to attentuate diabetes in global populations with overweight and obesity

Prosjektet inngår som et ledd i selskapets strategi for kommersialisering og vekst med basis i en ny marine olje (Calanus Oil) fra krepsdyret Calanus finmarchicus. Selskapet har nylig gjennomført en kapitalutvidelse for å skaffe midler til bygging av et industrielt anlegg for prosessering av raud...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Health Informatics på EHiN 2019

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal i år arrangere Conference of Scandinavian Health Informatics (SHI) under EHiN i november. Gjennom et av sporene på EHiN skal vi presentere relevant norsk og utenlandsk forskning innenfor e-helse. Vi har tror dette forskningssporet blir en viktig møtepla...

Tildelt: kr 95 727

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Facilitating Integrated and Responsive Coastal Governance

I FAIRCoast-prosjektet har vi analysert hvordan ulike former for integrering kan bidra til mer bærekraftig forvaltning av kystsonen i Norge. Det snakkes mye om helhetlig forvaltning av kystområdene, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor er det så vanskelig å oppnå? Noe av årsaken kan ligge i ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India and Europe

FisherCoast-prosjektet, som har sammenlignet kysttransformasjoner i India med tre europeiske land inkludert Norge, fokuserte på perspektivene til fiskerisamfunn og kystfolk. Folk i kystsamfunn har sett at kystomgivelsene har endret seg raskt, og ikke alltid til deres fordel. Utvandring er en av...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ridges - Safe Havens for ice-associated Flora and Fauna in a Seasonally ice-covered Arctic Ocean (HAVOC)

Prosjektet skal undersøke hvilken rolle skrugarder - havis som er presset sammen og deformert slik at det dannes høye rygger og dype kjøler - spiller som habitat for istilknyttede arter i Polhavet. Etter hvert som havisen blir yngre og tynnere vil en økende andel av den gjenværende isen smelte hv...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Sustainable business models for Snow disease surveillance service. Verifying sustainability of a national disease surveillance service.

Mange smittsomme sykdommer deler de samme symptomene. Helsepersonell trenger derfor informasjon om hvilke smittsomme sykdommer som forekommer i deres pasientpopulasjon for å ta de riktige beslutningene. Snow sykdomsovervåking trekker ut data om påviste agens fra journaler i mikrobiologiske labor...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte 2019

PES midlene fra Forskningsrådet er viktig for å stimulere faggrupper til å ta en aktiv rolle i EU forskningen. Vi ønsker at PES midlene fra Forskningsrådet for 2019 i tillegg til å dekke deler av utgiftene til søknadsskriving til Horisont 2020 prosjektforslag også kan dekke søknadsarbeid til fell...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean-ice shelf Interaction and channelized Melting in Dronning Maud Land

Det antarktiske innlandsisen og de flytende isbremmene som omkranser det antarktiske kontinentet mister masse i akselererende hastighet, noe som får det globale gjennomsnittlige havnivået til å stige. Dette er dårlige nyheter i en tid hvor flertallet av verdens befolkning bor langs kysten. Isbrem...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Developing a new approach to improve the understanding of appetite control and growth in salmonids

The Arctic charr is a salmonid that shows strong seasonal fluctuations in food intake. The charr has a deep resilience in response to periods of fasting indicated by a lack of central hunger signalling. The underpinning physiological mechanism of the strong tolerance to feed deprivation, however,...

Tildelt: kr 33 139

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas

Farvannene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms og den sterkt befolkete Guandong regionen, med flere storbyer, er karakterisert som høyproduktive marine områder på sokklene og sokkelskråningene som leder ned til dyphavet. Begge områder har tradisjonelle fiskerier med stor viktighet for lokalbefol...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Research Visit in China related to Aquaculture Technology and Market

-

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: High-throughput and high-resolution pathology using chip-based nanoscopy

Oppdagelsen av optisk teleskop som har avslørt universets mysterium, på samme måte oppdagelsen av avansert optisk mikroskopi, også referert til som optisk nanoskopi, har avslørt mysteriene til nanoskalamaskineri inne i menneskelige celler. Se for deg de vitenskapelige oppdagelsene og fremskritte...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Seminar on academic writing in Sami

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

HYPOTHALAMIC TANYCYTES AS EPIGENETIC CALENDARS

This ambitious project addresses the role of hypothalamic tanycytes and epigenetic modification in regulating seasonal time keeping in mammals using two physiological paradigms, maternal programming and hibernation. This project brings together complementary skills in: 1) seasonal and development...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Prosjektet har gitt oss ny kunnskap om spredning og utslipp av bakterier med antimikrobilelle resistensgener i avløpsanlegg og vil gi oss et bedre innblikk i hvordan foskjellige typer plastpolymerer danner biofilm som kan spres slike uønskede bakterier. Prosjektet ble dessverre rammet av covid-19...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics

Nesten 550 forskere fra hele verden samlet seg i Tromsø for 10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics (ISTCP-X) 11-17.juli 2019. Med mer enn 202 forelesninger i plenarsesjoner og 14 ulike tematiske sesjoner, og mer enn 280 posterpresentasjoner, så fikk deltagerne ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa