55 prosjekter

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Collaborative Strategies for Robust Governance in Turbulent Times

Globale utfordringer som migrasjon, pandemier og klimaendringer representerer stadig mer komplekse utfordringer for styringen av samfunnet vårt. Utfordringene kjennetegnes ofte av et samspill mellom ulike hendelser og ulike krav som skaper økt kompleksitet og usikkerhet. Under slike omstendighete...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19 (MUCS)

MUCS studerer mediebruk i samfunnsmessige krisesituasjoner, ved å sammenligne klimaendringer og koronapandemien. Vi analyserer hvordan folk i Norge møter disse krisene i hverdagen og gjennom mediene, der det er overflod av informasjon på tvers av plattformer. Formålet med prosjektet er å oppkla...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

CoPol: Covid-19 contact tracing as Digital Politics

CoPol-prosjektet studerer smittesporing som digital politikk, og data-praksis i grenseflatene mellom teknologi, offentlig helse og fundamentale rettigheter. En grunnleggende antakelse for prosjektet er at Covid-19 pandemien utgjør grunnleggende og konstitusjonelle endringer av forholdene mellom s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

AI4citizens: Responsible AI for Citizen Safety in Future Smart Cities

Utviklingen innen kunstig intelligens (AI) har gjort det mulig å integrere smarte løsninger i teknologi som kan benyttes innen kriminalitetsforebygging og økt effektivitet. Men de nåværende teknologiske løsningene har fremdeles to viktige utfordringer: personvern og innbyggernes bekymring for pot...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Salient Solutions: Responding ethically to the attention crisis

I en tid dominert av masseinformasjon og sosiale medier er spørsmålen om hva vi bør være oppmerksom på sentrale. Oppmerksomhetsmanipulering og feildirigering truer sosial tillit og sikkerhet; målrettede kampanjer for å fange og manipulere oppmerksomhet kan brukes som politiske våpen; og den kompl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Societal security and digital identities

Systemer for elektronisk identifikasjon (eID) spiller en nøkkelrolle i dagens samfunn. Ved bruk av eID kan vi blant annet få tilgang til private og offentlige tjenester, rapportere til skattemyndighetene, få innsikt i helseopplysninger, gjennomføre betalingstransaksjoner, overføre eiendomsretten ...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små kan de fremdeles produsere mye røyk. Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skaden. Tradisjonelt...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Coordination, Response and Networked Resilience

Ordet "krise" brukes vanligvis om dramatiske hendelser som inntreffer brått, som store ulykker, naturkatastrofer eller terrorangrep. Selv om slike hendelser kan ha katastrofale konsekvenser, er de vanligvis avgrenset til et bestemt sted, og varer i en kort tidsperiode. COVID-19-pandemien er noe h...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

MOBI-HEALTH: Mobility, Health and Inclusive Urban Epidemic Resilience

MOBI-HEALTH fokuserer på effekter på mobilitet, digitalisering og helse under epidemien, og hvordan effektene slår ut for ulike områder og ulike deler av befolkningen. Målet er å skaffe kunnskap som kan gi økt robusthet for epidemier i rammen av en inkluderende og bærekraftig by og tettstedsutvik...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

RegulAIR: The integration of drones in the Norwegian and European Airspaces

Med utbredelsen av droner i luftrommet står Norge og EU overfor en stor utfordring: hvordan kan man utnytte teknologiens store potensiale og samtidig redusere de betydelige sikkerhetsrisikoene som droner medfører? Oppgaven krever en helt ny måte å regulere det sivile luftrommet på, noe som er en ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues

Det meste av forskningen omkring avsløring av falske nyheter (definert som "nyheter" der opphavspersonen vet at "nyhetene" er usanne, og der formålet er å villede) gjøres av informatikere (computer scientists) alene. Språkvitenskapen har imidlertid vist at de språklige trekkene ved en tekst varie...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies?

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning som er reduksjon av risikoen ved klimaendringene. Slike retningslinjer er som oftest ovenfra og ned, som for eksempel de som er fremmet av FN. Men klimaendringene skjer på lokalt nivå og tiltak må derf...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Koronapandemien har vist oss hvor viktig pålitelig offentlig-privat samarbeid er for nasjonal og global helsesikkerhet. Ifølge tidligere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon og statsminister i Norge Gro Harlem Brundtland, må vi «omfavne det enestående omfanget av samarbeider mellom myndigh...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk in the information society: towards epistemic justice

Det finnes to sentrale kjennetegn ved dagens samfunn. For det første er samfunnet bygget på teknologier, og for det andre, så er kunnskap avgjørende i organiseringen av samfunnet. Hvis vi ser på hvilken kunnskap som typisk er brukt i styringen av moderne samfunn, så ser vi at det er først og frem...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT er å undersøke mulige sammenh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi står på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store økonomiske konsekvenser ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic

Prosjektet 'Emotional Contagion' (EmotiCon) skal utvikle en MAAI-modell (multi agent artificial intelligence) designet for å kunne forutsi og dermed bidra til å forhindre, eller i det minste redusere noen av effektene av spredning av konspirasjonsteorier i kjølvannet av COVID-19 pandemien. EmotiC...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover d...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

Effektiv informasjonssikkerhet for å håndtere cyber-relaterte trusler og sårbarheter er en vedvarende og stadig mer krevende utfordring for samfunnets kritiske infrastrukturer og funksjoner. TECNOCRACI har som ambisjon å styrke samfunnets evne til å bygge effektiv informasjonssikkerhet gjennom å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet skal undersøke og belyse noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av 22. juli. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22 juli, og inkluderer en komparativ studie a...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig reduser...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes ?ytre høyre? s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene v...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Sharing incident and threat information for common situational understanding

INSITU skal utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører. Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen effektivt kan innhentes o...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)

Våren 2020 ble Norge truffet av COVID-19 pandemien. Dette prosjektet fokuserer på de kommunikasjonsutfordringene helsemyndighetene sto og står overfor i denne forbindelsen. Særlig fokuserer prosjektet på hvordan situasjonen er blitt annerledes på grunn av endringer i medielandskapet. En stadig st...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Social Media Use in Crisis and Risk Communication. Emergencies, Concerns and Awareness

Den vitenskapelige antologien Social Media Use in Risks and Crises handler om hvordan forskjellige aktører - som krisehåndterere, beredskapspersonell, informatører, journalister og samfunnborgere - har brukt sosiale medier til å kommunisere om risikoer og kriser. Det handler også om hvordan disse...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserer på koordineringsutfordringer knyttet til store redningsaksjoner på sjø og land. Blant de største utfordringene i slike operasjoner er samhandling mellom personell og bruk av ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda