0 antall prosjekter

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

Senter for kreftcellereprogrammering (CanCell) har som fokus å undersøke kreftcellers svake punkter («Akilleshæler»), og deretter benytte disse svakhetene til å behandle kreftsykdom med nye metoder. Senteret benytter mange avanserte metoder slik som lysmikroskopi, elektronmikroskopi, genredigerin...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2028

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi

For å kunne gjenskape anatomiske, fysiologiske og patologiske aspekter av human biologi er kreves komplekse in-vitro modeller. Organoid- og Organ- on-a-Chip (OoC) teknologi representerer plattformer som er under rask utvikling til dette formålet. Begge teknologiene benyttes for å gjenskape sentra...

Tildelt: kr 158,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om årsaker og konsekvenser av endringer i fruktbarhet og familiestrukturer, og hvordan dette påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekani...

Tildelt: kr 136,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Rosseland Centre for Solar Physics, Rosseland senter for solfysikk (RoCS)

Sentrets visjon er forståelsen av den aktive Solen. Magnetisme er roten til de fleste fenomener observert i solens atmosfære og i heliosfæren som omslutter hele solsystemet. Solens magnetfelt er skapt av dunkle dynamo-prosesser i solens indre, er organisert i komplekse aktivitetsmønster observe...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

SapienCE-senteret har som formål å spore utviklingen av adferd hos tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika for 120 til 50 tusen år siden. The sentrale forskningsspørsmålene som vi formulerte i 2017 og senere videreutviklet er fortsatt sentrale: Når ble menneskene adferdsmessig moderne, hva våre ...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å strukturere og gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivå...

Tildelt: kr 140,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Ved Hylleraas-senteret studerer vi fenomener og problemstillinger i kjemi, fysikk og biologi ved å løse numerisk de fundamentale kvantemekaniske ligninger som bestemmer oppførselen av materie og stråling. Vi besitter en bred ekspertise innen matematisk analyse, kvantemekaniske modeller og metoder...

Tildelt: kr 146,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantum Spintronics Senter for kvante-spinntronikk

I 2022 har vi nådd en milepæl når det gjelder kvinneandel blant masterstudentene. 50% av disse er i år kvinner. Dette skyldes en langsiktig satsning på å øke kvinneandelen og deltakelse i NFR´s Balanseprogram 2021-2022. Vi har fortsatt et godt antall publikasjoner. Når rundt 75% av publikasjonene...

Tildelt: kr 129,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Tildelt: kr 148,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

FAIR har som mål å gjøre banebrytende forskning på hvordan å adressere ulikheter i samfunnet. Senteret er et langsiktig samarbeid mellom forskergruppene The Choice Lab (TCL) og The Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved NHH. Siden oppstart i august 2017 har FAIR hatt stor aktivitet. S...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) utfører forskning for å bedre mødre-, nyfødt- og barnehelse i lav- og mellominntektsland. Vi evaluerer lovende intervensjoner og bidrar til at forskningsresultater omsettes i praksis. CISMAC er et internasjonalt konsortium med pa...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2025

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Kreftsykdom har en dramatisk virkning på pasienter og samfunnet. CCBIOs visjon er å oppdage, validere og anvende biomarkører for å forbedre forståelsen av kreftsykdom, øke diagnostisk presisjon, og forbedre målrettet behandling på en kostnads-effektiv og ansvarlig måte. CCBIO’s satsning er forde...

Tildelt: kr 170,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

NORMENT; Norwegian Centre for Mental Disorders Research

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser som utgjør en stor belastning på funksjon, sosiale og økonomiske forhold for den enkelte pasient, deres familier og samfunnet generelt. Sykdomsårsakene er ukjente, selv om arv spiller en stor rolle i sykdomsutvikling. Videre er sammenh...

Tildelt: kr 175,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD)

En viktig milepæl i forskningen på CBD ble oppnådd i 2022 gjennom publisering av en serie av arbeider rundt problemstillinger knyttet til effekten av de forventede endringene i klima for bærekraftig utnyttelse av fornybare ressurser. Fire viktige hovedkonklusjoner kan identifiseres ut fra disse a...

Tildelt: kr 105,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

MultiLing åpnet offisielt som Senter for fremragende forskning 1. juni 2013, og i snart 10 år har MultiLings mål vært å fremskaffe fremragende forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av vår tids globalisering. Senterets visjon er å bidra til hvordan samfunnet kan håndtere de mulig...

Tildelt: kr 145,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order

Stater har etablert et mangfold av internasjonale domstoler og tribunaler. Er disse rettmessige redskaper i en effektiv verdensorden, er de maktesløse, eller tvert imot for mektige? Hva kan dempe de alvorligste utfordringer mot deres legitimitet? Hvordan bør internasjonale domstoler adressere den...

Tildelt: kr 175,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)

Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er delt inn i seks forskningsteam, med følgende høydepunkter for 2021: Deep Earth Team undersøker materialer og dynamikk i den nedre mantelen. Kjemisk utveksling mellom den tidligere smeltede mantelen (magmahavet) og kjernen, og krystalliseringen...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Store mengder av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis som gasshydrat, en fast is-lignende blanding av metan og vann som er stabil under høye trykk og lave temperaturer. Metan er en kraftig drivhusgass med potensiale til å styre hvor raskt oppvarmingen av jorda skjer. CAGE integrer...

Tildelt: kr 140,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Birkeland Center for Space Science (BCSS)

VITENSKPELIG Fram til 7 November, 2022, har forskere ved BCSS publisert totalt 478 papers I fagfelle vurderte tidsskrifter. Av disse er 37 publisert I 2022. I henhold til Web of Science har våre artikler blitt siterte 7658 ganger og BCSS sin H-indeks er nå 37, 4 poeng opp fra I fjor. Vår artikke...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

NTNU AMOS fokuserer på grunnleggende forskning innen marin teknologi, teknisk kybernetikk og marin biologi som bidrar til banebrytende resultater for autonome marine operasjoner og systemer. Forskningen er organisert i tre prosjekter: " Prosjekt 1: Teknologi for kartlegging og overvåking av have...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Neural Computation (CNC)

Visjonen til CNC er å forstå det nevrale grunnlaget for høyere hjernefunksjoner. For 2021 ønsker vi å fremheve følgende oppdagelser og utviklinger: To store fremskritt ble gjort i Moser-gruppen. De deltok i utviklingen av en ny generasjon Neuropixels-prober og brukte disse probene til å regist...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD)

CERAD SFF utfører grunnleggende langsiktig forskning og utvikler «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer. Ved å fokusere på de faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet, skal CERAD styrke vår evne til å vurd...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Viken

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Siden oppstart har CEMIR hatt en meget god utvikling i den vitenskapelige produksjonen og mer enn 600 artikler er publisert siden 2013. Flere av artiklene er publisert i høyt rangerte tidsskrifter. Noen av de mest fremtredende funnene er som følger: Espevik og medforfattere rapporterte i J. Immu...

Tildelt: kr 165,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Immune Regulation, CIR

Senter for immunregulering har hatt som mål å identifisere og karakterisere årsaker til feilregulering av immunsystemet. En slik feilregulering kan gi autoimmunitet og allergi. Forskerne i senteret har studert hva som går galt i samspillet mellom immuncellene både på cellulært og molekylært nivå...

Tildelt: kr 109,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES

Høydepunkter 2007?2017 CEES har vært organisert i fire kollokvier. Colloquium 1 utforsket begreper vs. målte data (f.eks. Houle et al., Q. Rev. Biol. 2011), og har vært grunnleggende for arbeidet som fulgte. Colloquium 2 koblet genomikk og evolusjon. Vår kartlegging av torskens arvemateriale ...

Tildelt: kr 102,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomedicine, CCB

Grunntanken bak dannelsen av CCB var å forene basalbiologisk forskning på mekanismer i kreftutvikling med pasientnær kreftforskning som tar sikte på å identifisere nye kjennetegn på kreft som kan brukes i diagnose, prognose og terapi. Dette har vist seg som en vellykket forskningsstrategi, og CCB...

Tildelt: kr 120,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Theoretical and Computational Chemistry, CTCC

Kjemi er tradisjonelt en eksperimentell vitenskap, der kunnskap er bygget opp i et tett samspill mellom eksperiment og teori. I løpet av de siste tiårene er imidlertid en ny metode blitt viktig: simuleringer på datamaskiner. På det mest grunnleggende nivå simuleres kjemiske systemer kvantemekanis...

Tildelt: kr 93,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Study of Mind in Nature, CSMN

CSMN har siden oppstart i 2007 til avslutningen i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå og omfattende interaksjon med en lang rekke internasjonale forskningsmiljøer. Senterets kjernegruppe, lenge åtte forskere; halvt lokal, halvt internasjonal, var ved SFF-periodens avslutning 10 forskere, 7 av de...

Tildelt: kr 98,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Geobiology, CGB Deep Seafloor, Deep Biosphere & Roots of Life

The Centre for Geobiology (CGB), was established in 2007 as a Centre of Excellence (CoE) with funding from the Research Council of Norway?s (RCN?s) second CoE funding call. According to its original application, CGB?s goals were to - establish a new interdisciplinary field - Geobiology - at t...

Tildelt: kr 103,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Biomedical Computing, CBC

CBC har som formål å bruke matematikk, fysikk og datamaskiner for å oppnå en dypere naturvitenskapelig forståelse av problemstillinger innen medisin. Forskningen i senteret kan deles i to hovedkategorier. Den første er utvikling av beregningsmetoder og programvare for simulering av fysiske proses...

Tildelt: kr 77,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Oslo