41 709 antall prosjekter

SFF-Sentre for fremragende forskn

BCEPS (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health)

Tøffe prioriteringer er uunngåelig i alle lands helsetjenester. Disse valgene skaper vinnere og tapere, selv om budsjettene gradvis øker. Bør lavinntektsland gir høyere prioritet til å forebygge og behandle hjerte-kar sykdommer og kreft dersom det gir mindre ressurser til mødre- og barnehelse? Bø...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Integreat - The Norwegian centre for knowledge-driven machine learning

Maskinlæring (ML) er en avgjørende komponent i kunstig intelligens (AI) og en drivkraft i vår stadig mer digitale, datadrevne verden. Imidlertid står moderne ML overfor betydelige utfordringer i form av mangel på åpenhet og forklarbarhet, urettferdighet, utilstrekkelig kvantifisering av usikkerhe...

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

iC3 - Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate

Jordas globale karbonsyklus fungerer som en kontrollknapp for globalt klima fordi den påvirker mengden av klimagasser, som metan og karbondioksid i atmosfæren. Polare isdekker og omkringliggende landområder, fjorder og hav, som dekker 16% av jordas overflate, er i dag «hvite hull» i vår forståels...

Tildelt: kr 155,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Embryology and Healthy Development (CRESCO)

Noen av de mest avgjørende hendelsene i en organismes liv skjer under befruktningen og i de aller tidligste stadiene av embryoutvikling. Disse hendelsene omfatter modning av kjønnsceller, befruktning og aktivering av gener. Genetisk reprogrammering er en forutsetning for befruktning og embryoutv...

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Planetary Habitability

Jorden er den eneste planeten vi kjenner der liv har utviklet seg. Jorden har rikelig med overflatevann, en stor måne, et vedvarende magnetfelt og platetektonikk. Men hvilke av disse og andre forutsetninger er de viktigste for at en planet skal være beboelig? Hvordan har jordens fysiske og kjemis...

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

CAC - Centre for Algorithms in the Cortex

Helt siden begynnelsen på abstrakt tenkning har mennesker undret på hvordan tankeaktivitet oppstår. Hva gjør oss bevisst på verden og våre erfaringer der, og hvordan bruker vi denne bevisstheten til å agere på omgivelsene? I dag er det universell enighet om at kognitive funksjoner - slik som tolk...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Digital Narrative

Senter for digitale fortellinger (CDN) er et senter for fremragende forskning på nye fortellingsformer i digitale medier. Vi forsker på hvordan fortellinger fungerer i dataspill, elektronisk litteratur, i VR og i sosiale medier. Vi utforsker også hvordan kunstig intelligens kan brukes for å skape...

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

PRIMA - Precision Immunotherapy Alliance

Immunterapi har dramatisk forbedret prognosen til kreftpasienter. En enkelt innsprøyting av immunceller genetisk programmert til å gjenkjenne kreftceller kan kurere flere typer blodkreft. Derimot har immunterapi ikke hatt like stor suksess ved annen kreftbehandling. Det skyldes i hovedsak skylde...

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

CREATE - Centre for Research on Equality in Education

Utdanning kan endre liv. I en global sammenheng er det imidlertid en betydelig andel av barn som ikke får muligheten til å realisere sitt potensial gjennom utdanning. Ulikheter i utdanning kan skyldes mange forhold, som for eksempel elevens kjønn, sosioøkonomiske familiebakgrunn, eller skolekvali...

Tildelt: kr 155,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2033

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

CanCell har som fokus å undersøke kreftcellers svake punkter «Akilleshæler», og deretter benytte disse svakhetene til å behandle kreftsykdom med nye metoder. Senteret benytter avanserte metoder som lys- og elektronmikroskopi, gen- redigering og sekvensering, kloning, modellorganismer og cellelinj...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2028

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi

For å kunne gjenskape anatomiske, fysiologiske og patologiske aspekter av human biologi kreves komplekse in-vitro modeller. Organoid- og Organ-on-a-Chip teknologi representerer plattformer for dette formålet. Begge teknologiene benyttes for å gjenskape sentrale aspekter av humane organer og vev f...

Tildelt: kr 158,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Rosseland Centre for Solar Physics, Rosseland senter for solfysikk (RoCS)

Sentrets visjon er forståelsen av den aktive Solen. Magnetisme er roten til de fleste fenomener observert i solens atmosfære og i heliosfæren som omslutter hele solsystemet. Solens magnetfelt er skapt av dunkle dynamo-prosesser i solens indre, er organisert i komplekse aktivitetsmønster observe...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om årsaker og konsekvenser av endringer i fruktbarhet og familiestrukturer, og hvordan dette påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekani...

Tildelt: kr 136,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Hylleraas-senteret har som mål å utvikle og anvende avanserte beregningsverktøy basert på fysikkens lover for å forstå, tolke og forutsi ny kjemi, fysikk og biologi. Vår forskning er svært tverrfaglig med komponenter av matematikk, fysikk, kjemi, biologi og informatikk. Å kontrollere materie på ...

Tildelt: kr 146,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

SapienCE-senteret har som formål å spore utviklingen av adferd hos tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika i tidsrommet fra 120 til 50 tusen år siden. The sentrale forskningsspørsmålene som vi formulerte i 2017 og senere videreutviklet er fortsatt sentrale: Når ble menneskene adferdsmessig moder...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Mennesker har en grunnleggende evne til å oppleve og skape rytme. Denne evnen er viktig for å gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til pust, puls og lengre kroppslige sykluser. Disse ulike nivåene av menneske...

Tildelt: kr 140,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantum Spintronics Senter for kvante-spinntronikk

I 2023 godkjente NFR at senteret kunne fortsette sin forskningsaktivitet 2024-2027. Vi har revidert og videreutviklet, gjennom et omfattende arbeid i ledergruppen på senteret, forskningsstrategien for denne perioden innen tre hovedområder: Dissipationless quantum spin transfer, Quantum Spin Dynam...

Tildelt: kr 129,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Tildelt: kr 148,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

Popular Science FAIR har som mål å gjøre banebrytende forskning på hvordan å adressere ulikheter i samfunnet. Senteret er et langsiktig samarbeid mellom forskergruppene The Choice Lab (TCL) og The Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved NHH. Siden oppstart i august 2017 har FAIR hatt st...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) utfører forskning for å bedre mødre-, nyfødt- og barnehelse i lav- og mellominntektsland. Vi evaluerer lovende intervensjoner og bidrar til at forskningsresultater omsettes i praksis. CISMAC er et internasjonalt konsortium med pa...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2025

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

NORMENT; Norwegian Centre for Mental Disorders Research

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser som utgjør en stor belastning på funksjon, sosiale og økonomiske forhold for den enkelte pasient, deres familier og samfunnet generelt. Sykdomsårsakene er ukjente, selv om arv spiller en stor rolle i sykdomsutvikling. Videre er sammenh...

Tildelt: kr 175,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

CCBIOs visjon er å oppdage, validere og anvende biomarkører for å forbedre forståelsen av kreftsykdom, øke diagnostisk presisjon, og forbedre målrettet behandling på en kostnads-effektiv og ansvarlig måte. CCBIO’s satsning er fordelt på biomedisinske og samfunnsrelaterte studier. Senteret utfors...

Tildelt: kr 170,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

MultiLing åpnet offisielt som Senter for fremragende forskning 1. juni 2013, og i 10 år har MultiLings mål vært å fremskaffe fremragende forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av vår tids globalisering. Senterets visjon er å bidra til hvordan samfunnet kan håndtere de muligheter ...

Tildelt: kr 145,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD)

En av de viktigste utfordringene når det gjelder å forstå de økologiske effektene av de forventede endringene i klima er å fange opp nye trender på et så tidlig stadium som mulig. Gamelon og samarbeidspartnere benyttet i et arbeid publisert i Nature Climate Change et begrep fra klimaforskningen k...

Tildelt: kr 105,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order

Fremveksten av de internasjonale domstolene på 1990-tallet skapte i utgangspunktet håp om en mer regelbasert internasjonal orden. Men antallet og deres påvirkning har skapt debatt om domstolenes legitimitet og i hvilken grad deres maktutøvelse er berettiget. I dag operer de internasjonale domstol...

Tildelt: kr 175,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)

Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er delt inn i seks forskningsteam: (1) Deep Earth Team undersøker materialer og dynamikk i den nedre mantelen. Kjemisk utveksling mellom den tidligere smeltede mantelen (magmahavet) og kjernen, og krystalliseringen av magmahavet, resulterte i to is...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Store mengder av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis som gasshydrat, en fast is-lignende blanding av metan og vann som er stabil under høye trykk og lave temperaturer. Metan er en kraftig drivhusgass med potensiale til å styre hvor raskt oppvarmingen av jorda skjer. CAGE har int...

Tildelt: kr 140,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SFF-Sentre for fremragende forskn

Birkeland Center for Space Science (BCSS)

Denne presentasjonen er det senterleder skrev som en introduksjon til rapporten som dekker årene 2013-2023. En fyldig oversikt over hva vi har oppnådd i løpet av disse 10 årene vil man finne i denne rapporten, som kan lastes ned fra: https://birkeland.uib.no/ ------- Denne rapporten vil ikke bare...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

CEMIR har gjort mange oppdagelser innen molekylære inflammasjonsmekanismer og bidratt til økt forståelse for hvilken betydning disse har i inflammatorisk sykdom. Mer enn 600 artikler er publisert, flere i høyt rangerte tidsskrifter. Noen av de mest fremtredende funnene er: Gruppen til Espevik og...

Tildelt: kr 165,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

NTNU AMOS fokuserer på grunnleggende forskning innen marin teknologi, teknisk kybernetikk og marin biologi som bidrar til banebrytende resultater for autonome marine operasjoner og systemer. Forskningen er organisert i tre prosjekter: " Prosjekt 1: Teknologi for kartlegging og overvåking av havet...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage