0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher

STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fo...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 12th International Conference on Software Business (ICSOB2021)

ICSOB 2021 brings together researchers and practitioners to share their findings and experiences from the field of software-intensive business. The ICSOB conference attracts both researchers and practitioners who are concerned with software-intensive business in different ways. The topics that IC...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Cloud-based analysis and diagnosis platform for photovoltaic (PV) prosumers

Adopsjonen av solcellepaneler øker. Solcellepaneler har blitt installert på tak i private husholdninger, næringsbygg, produksjonsanlegg og gårder. Effekten fra solcellepanelene kan forbedres hvis solcellepanelene er plassert riktig. Prosjektet har utviklet en datainnsamlingsenhet for solcellepane...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework grant 2021-22 University of South-Eastern Norway

USN har ambisjoner om å øke deltakelse og suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. USN har utviklet en Horisont Europa handlingsplan for å bygge et sterke grunnlag og et rammeverk for å øke suksess. Implementeringen av denne levende handlingsplanen vil være i fokus...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Buskerud

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Motivational processes in occupational health

Et stort fokus i både vitenskap og praksis i dag er arbeidsrelatert helse. Hensikten med prosjektet er å bruke motivasjonskonsepter for å bedre forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre. Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidsrelatert helse da det repre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Centre for Optical and Acoustical Sensor Technology

Senter for optisk og akustisk sensorteknologi skal styrke Norges kompetanse innen teknologi for ultralyd og optiske komponenter. Anvendelsene er innen medisin, maritim teknologi og miljøovervåkning. Målet skal nås ved å samarbeide med to verdensledende laboratorier, Stanford Microphotonics Labora...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies

Innledning: Hva skjer i matematikkundervisningen, når elever har bakgrunn fra ulike språk og kulturer? Kan matematikk bidra til likestilling og sosial rettferdighet? Kan faget i seg selv forsterkes av et mangfold av språk og kulturer? Dette prosjektet undersøker storylines og styrkebaserte pedago...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Buskerud

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019

Refusjon til utgifter til Open Access -publisering 2019

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kapasitetsbygging og bruk av eventer til bærekraftig steds- og næringsutvikling

Hovedmålet med dette forprosjektet var å mobilisere event-interessenter som reise- og kulturaktører, lokal og nasjonal varehandel og andre tjenestenæringer til forskningssamarbeid for å styrke konkurranseevnen gjennom økt næringsrettet forskning på eventer. Gjennom forprosjektets aktiviteter ønsk...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Buskerud

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Marketing Management: Fornyelse og utvikling i nettverk

Forskergruppen i Marketing Management ved Handelshøyskolen USN svarer opp tilbakemeldingene fra SAMEVAL-evalueringen gjennom fem målrettede tiltak: 1. Etablering av The Norwegian Marketing Academic Conference (NMAC), en årlig konferanse for det norske marketing management-fagmiljøet ved universi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

BRIDGES - Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor. Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisni...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) har lærere i ungdomsskolen samarbeidet med forskere om å finne ut hvordan man kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og tekstskapere. Dagens globale og digitale tekstverden krever økt kritisk bevissthet om...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digifood - Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt. To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital wells for optimal production and drainage

Prosjekt «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klima-handling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbe...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Tildelt: kr 60 257

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2020 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and strategic focus on the ECs Research framework programs. During Horizon 2020, USN has been partner in research projects funded through the following programmes SC6, MSCA ITN, FCH JU, Euratom, ECSEL, EMPIR, Eurostars, ERA Net cofund, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) network

Hvert år vil 11-12 000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Vi vet at redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får i b...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Buskerud

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019 USN

Refusjon av kostnader til åpen publisering 2018

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

Etter Samhandlingsreformen i 2012 overføres ansvarsområder fra sykehus til kommunale tjenester i økende grad, og stadig flere helse- og sosialtjenestene ytes til hjemmeboende. Evalueringer av reformen viser imidlertid at kommunene ikke er tilstrekkelig forberedt på, og rustet til å møte behovene ...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Telemark

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

How will climate change affect ecological and socio-economic sustainability of fisheries in Norway? - A research stay at UC San Diego

Produksjonsrisiko er av stor betydning i fiskeriene, der innsatsforskrifter ofte er en del av reguleringssystemet. Når reguleringene påvirker faktorbruk ved å begrense innsatsfaktorer som fartøystørrelse og redskapstyper for å kontrollere fiskeriinnsatsen, eller ved å subsidiere f.eks. kapital og...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt APPLAUSE; Advanced packaging for photonics, optics and electronics for low cost manufacturing in Europe - Norwegian part

Mikrosystemer som en viktig del av elektronikk blir mer og mer komplekse og krever stadig mer avanserte elektronikk byggemetoder og inkluderer ofte optikk og fotonikk. Dette skaper en mulighet til å beholde produksjons- og sammenstillingskjeden her i Europa - eller til og med begynne å ta den til...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Theories of Difference: Pedagogies and Practices (Workshop)

The call for proposals seeks to fund workshops that will improve teacher education to benefit society at large, while Norway’s Education Law §1.1 states that “education shall give insight into cultural diversity and show respect for individual views” as well as “promote democracy, equality, and a...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2019 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and startegic focus on ECs Research framework programs, partciularly Horizon 2020. Consistent efforts in USN since the start of Horizon 2020 has lead to a number of successful Research and innovation Projects. In 2018, USN were awarde...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Tildelt: kr 39 960

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

ERA NET: Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility

Hensikten med prosjektet er å utvikle og demonstrere en flernivå aggregeringsløsning for fornybar energi. En husholdning har ulike enheter som bruker elektrisk energi. Eksempler er varmtvannsberedere, elbilladere, og ovner. I tillegg kan en husholdning produsere egen energi gjennom solcellepanele...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Telemark)

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetans...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Optomechanical quantum sensors at room temperature (QuaSeRT)

Dette prosjektet er en del av konsortiet QuaSeRT (Optomechanical quantum sensors at room temperature), som har partnere innen både eksperimentell og teoretisk fysikk fra universiteter i Italia, Frankrike, Østerrike, Nederland og Tyskland. Prosjektets mål er grunnforskning på måleinstrumenter/sens...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Autonome Systemer innen Transport og Industrielle prosesser

AUTOSTRIP er nå avsluttet. Prosjektet har gått i 6 år har gjennom denne perioden bidratt til økt synlighet knyttet til Autonomi spesielt innenfor transport, men også innenfor energi produksjon, distribusjon og i noen grad også industriprosesser. Staben av forskere med spisskompetanse innen sensor...

Tildelt: kr 27,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestfold