1 748 prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Engdyrking og fôring til høstbære mjølkekyr i økologisk drift under nye rammebetingelser.

Prosjektet skal medvirke til å nå målet om 10% økologisk mjølkeproduksjon og kravet om 100% økologisk fôrandel. De største utfordringene for å nå disse målene er å: - sikre jevn produksjon av økologisk mjølk av høg kvalitet gjennom året - dyrke tilstrekkelig med grovfôr av god kvalitet for å sikr...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Genetisk karakterisering av antibiotikaresistensgener i bakterier isolert fra næringsmidler.

Utviklingen av antibiotikaresistens er et raskt økende og ytterst alvorlig helseproblem. Resistens har i flere tiår vært utbredt blant sykdomsfremkallende bakterier, og i den senere tid har undersøkelser vist at resistens også forekommer hos bakterier som isoleres fra andre kilder. bl.a. fra nær...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

"Sex" hos Streptococcus pneumoniae: konsekvenser for spredning av antibiotikaresistens

Infeksjoner forårsaket av Streptococcus pneumoniae, en bakterie som er kompetent for naturlig genetisk transformasjon, utgjør et alvorlig helseproblem både i Norge og ellers i verden. Naturlig genetisk transformasjon er en mekanisme for aktivt opptak av n akent ekstracellulært DNA, og påfølgende ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Rensing av plantevernmiddel på avveie etter landbruksproduksjon.

Plantevernmidler er en integrert del av norsk landbruk. Midlene skal redusere den negative virkningen av ugras, sykdom og skadedyr, slik at høye avlinger med god kvalitet skal kunne produseres. Mat med ”god kvalitet” forutsetter imidlertid at både produkt et selv og produksjonsprosessen ikke forr...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge.

Hovedutfordringen i økologisk melkeproduksjon er å kunne tilby fôr med tilstrekkelig innhold av energi og protein, slik at dyra beholder god helse og fruktbarhet, og gir akseptabel ytelse. Den faglige oppgaven i prosjekter er å utvikle kunnskap om virkningen av ulike kraftfòrnivå og bruk av alte...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Land use and ecosystem function in Norwegian forest landscapes

The relationships between human use of forest, natural ecosystem dynamics, biodiversity, ecosystem function, and long-term change of forest ecosystems are complex and occur at different spatial- and temporal scales. Analyses of such complex relationships must be focused and at the same time requ...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Viken

TRE-FoU-programmet TRE

Microarray-based detection of defence-related genes in Norway spruce towards Heterobasidion annosum

The fungal pathogen Heterobasidion annosum causes severe damage in forests by causing root and stem rot in Norway spruce.The premise for this work is that the level of natural resistance has a genetic basis and is reflected in the type and/or level of transcripts being expressed by the plant. Gen...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Hjerte og skjelett muskel betennelse - en ny smittsom sykdom hos atlantisk laks

En ny og antatt smittsom sjukdom hos atlantaisk laks er oppdaget. Lidelsen har fått det foreløpige navnet "Hjerte-og skjelettmuskelbetennelse" på grunnlag av vevskadene hos fisken. Sjukdommen opptrer i matfiskanlegg, vanligvis ca. 5-9 måneder etter sjøset ting. Antall utbrudd er økende. Prøveutta...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of a quantitative multiplex PCR method for detection of geneticlly modified food

We have devised a unique general method for quantitative multiplex PCR based on a novel amplification strategy in combination with sequence specific labelling of probes and DNA array hybridisation. The method circumvents most of the problems commonly asso ciated with multiplex PCR such as low sen...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Infection with Parvicapsula (Myxosporea) in farmed Atlantic salmon. Taxonomy, epizootiology, pathology and biology

An unidentified myxosporean parasite in the genus parvicapsula has caussed significant mortality in farmed Atlantic salmon in northern Norway. This parasite has never previously been seen in Norway. It is feard that the parasite may also have negative con sequences for wild populations of Atlanti...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Viken

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

LAND: Pollination interactions in ecosystems - impacts on plant reproduction, population dynamics and species composition and diversity

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utenlandsstipend til Peder Gjerdrum - Italia

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Forekomst og biodiversitet av bakteriofag i norsk råmelk og i melkesyrebakterier, og deres effekt på fermenteringsprosesser

Melkesyrebakterier benyttes i stort omfang i startkulturer til produksjon av ost og andre fermenterte melkeprodukter i meieriindustrien. Bakteriofager som er tilstede i råmelk og i nærmiljøet, og som kan overleve pasteurisering, er en konstant trussel for vellykket fermentering, særlig der Lacto...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Risk assessment of STEC/stx-bacteriophages as zoonotic agents in the food production

STEC is a major cause of gastrointestinal diseases in humans and their main virulence factor is the ability to produce shiga toxin (Stx), which is encoded on bacteriophages. The present study is a follow-up of the PhD-work done by the applicant, where it was shown that sheep and cattle in Norway ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

The Dynamics of Land Reform and Poverty in Namaqualand

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hvordan vil regionalt produserte nisjeprodukter mottas av forbrukerne?

Forutsatt at dagens norske landbrukspolitikk med fokus på kvalitet og effektivitet videreføres i årene fremover, vil matvareprodusenter i mange norske regioner stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Skal disse kunne styre i forhold til de nye utf ordringene trenger de kunnskap om hvordan...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Effects of fruit orchards, pesticide use, and landscape structure on disease among disease transmitting mosquitos in Thailand

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Grønn omsorg med husdyr i landbruket for mennesker med psykiske lidelser.

Formålet er å dokumentere effekter av dyreassistert terapi (AAT) med husdyr i landbruket på mennesker med psykiske lidelser, spesielt angst og depresjoner. Prosjektet skal dokumentere erfaringer gårdbrukere, helseinstitusjoner og kommuner vil ha nytte av. Ingen vitenskapelige erfaringer (men en ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

TRE-FoU-programmet TRE

Utvikling av forvaltningsmodell for fleraldret skog - et doktorgradsprosjekt

Det er en økende interesse for selektive hogstformer, som f.eks den såkalte ”Hagner-metoden”, som et alternativ til skjematiske flatehogster. Samtidig er det økende fokus på overholdelse av skog for å ivareta det biologiske mangfoldet. Begge disse formen e for skogforvaltning vil over tid føre t...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 118 - Behaviour and welfare of dairy cattle housed in large groups.

Loose housing of dairy cattle under extensive conditions is becoming increasingly popular in the Nordic countries. This type of housing often involves large dynamic groups with a heterogeneous age composition. In groups of calves, the knowledge of the eff ects of group size, continuos introductio...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 119 - Studies on the new Nordic populations of Phytophthora infestans to improve potato late blight forecasting and control.

The epidemiology of Phytophthora infestans (P.i.) in potato has changed dramatically because of sexual reproduction that became possible after introduction of both pathogen mating types in Europe in the late 1970’s. From 1845 untill this period only one m ating type was present in Europe. In the ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Organic cropping systems for higher and more stable cereal yields

'Organic cropping systems for higher and more stable cereal yields' is a 5- year Strategic Institute Programme from Norwegian Research Council, "Bioproduksjon og foredling" led by The Norwegian Crop Research Institute (Planteforsk) in the cooperation wi th The Agricultural University of Norway,...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effect of climate change on flux of N and C: air-land-freshwater-marine links

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i EADIs styre

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Isotermisk titreringskalorimeter (ITC); utstyr for å studere biologiske interaksjoner

Norges landbrukshøgskole ønsker å styrke sine muligheter for å måle biologiske interaksjoner, som ledd i en generell satsing på bioteknologi og funksjonell genomikk. Derfor søkes det om et isotermisk titreringskalorimeter (ITC). Med denne type utstyr er det mulig å karakterisere essensielle par...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Egenskaper til rundtømmer av furu

Tidligere ble rundtømmer brukt i bærekonstruksjoner, særlig i driftsbygninger i landbruket. Dette var en vanlig måte å utnytte tømmer som var uegnet for skjæring på grunn av stort antall kvist. Styrkeegenskapene til rundtømmer er bedre enn skåret trelast av tilsvarende tømmer fordi man unngår fib...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NLH

Hovedmål for 2004: å stimulere til og hente inn i ideer med høyt verdiskapingspotensial fra forskere og fagmiljøer. Fokus vil være rettet mot institutter og forskergrupper der verdiskapingspotensialet er høyest. Næringslivskontoret vil sammen med Bioparken drive aktivt oppsøkende arbeid mot disse...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Forbedring av pelletskvalitet ved bruk av fôr med høyt innhold av norske råvarer gjennom optimal utnyttelse av fôrteknologi.

Praktisk talt alt kraftfôr blir i dag pelletert, da dette gir en økonomisk gevinst i form av bedre næringsverdi og lettere håndtering. Imidlertid er varierende og dårlig pelletskvalitet et uløst problem i norsk kraftfôrproduksjon. Formålet med dette prosj ektet er å få en bedre forståelse av fakt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bedre potetkvalitet ved riktig vekstavslutning - Effekter av ulik risdreping og avmodning på avling, tørråte og kvalitet av poteter.........

Godt avmodnede poteter gir normalt den beste kvaliteten, både til matpoteter og til industriformål. Umodne poteter har både svakere skall og dårligere lagringsevne, og ved fritering gir de lavere utbytte, mørkere produktfarge og trolig mer akrylamid. Prob lemet med umodne poteter er spesielt stor...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

TRE-FoU-programmet TRE

Cost and Performance Management Systems in the Sawmill Industry.

Due to changes both in sawmill companies external environment and in their internal organizations and strategies, there is a strong need to think more thoroughly through the principles and systems for costing, budgeting and performance management. The pro ject will aim at improving the understand...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken