59 prosjekter

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi. Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostna...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Visual Intelligence

Visual Intelligence utvikler nye typer kunstige nevrale nettverk, kalt dyp læring (kunstig intelligens), for å trekke ut viktig informasjon fra forskjellige typer komplekse bildedata. Senterets brukerpartnere har visuelle data som en sentral del av deres tjenester og verdiskapning, og representer...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health (ForHelse)

Målet for Senter for eMeistring og forskningsdrevet innovasjon er å øke bruken og nytten av digitale psykologiske intervensjoner. Målet er at i 2025 er minimum 15 % av alle psykologiske intervensjoner digitale, med en økning til 20% i 2030. Innen fagfeltet digitale helsetjenester er det store ku...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noe...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI AutoShip: Autonomous Ships for Safe and Sustainable Operations

Utviklingen av autonome skip er en trend både nasjonalt og internasjonalt. SFI AutoShip vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av både teknologi og forretningsmodeller for autonome skip, der det legges vekt på trygge, sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

ProCardio - Precision Health Center for optimized cardiac care

Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det er ledende årsak til dødsfall på verdensbasis. Det nye senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til hjertepasienter og forebygge hjertestans. Våre nye m...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Det er et økende behov for nøyaktig overvåkning og prognoser knyttet til jorda vår. Jordskjelv, ras, kartlegging av vannressurser, hydrokarboner og tilhørende lagring av CO2 er velkjente eksempler. Vår visjon er å lage et verdensledende senter for geofysisk prognosering og bærekraftig ressursutny...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar sikte på å forbedre effektiviteten i den norske skogsektor gjennom økt digitalisering. Den grunnleggende hypotesen er at skogbrukets fremtidige forbedringer i produksjons- og miljømessige leveranser i høy grad vil oppnås gjennom dig...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)

«New-Space» teknologi, basert på kommersielt tilgjengelig utstyr og lavere kost for oppskyting, har gjort det mulig med en sterk vekst i bruk av satellitter. Det er også en fornyet interesse for utforskning av verdensrommet med planlegging av en base på månen i 2028 og en videre utforskning av a...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er ikke bare sløsing med verdifulle ressurser, det er ogs...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i ut...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

SFI Biodegradable plastics - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å plassere No...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Fiskeriakustikk brukes til å overvåke de største fiske- og krillbestandene i verdenshavene og studere marine økosystemer. Et moderne fiskeri uten akustiske verktøy for deteksjon, inspeksjon og overvåking av havbunnen, fiskestimer og selve fangstprosessen er i dag utenkelig. Med ny bredbåndsteknol...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiFoods - Digital Food Quality

DigiFoods skal utvikle smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Kvaliteten på råvarene i matindustrien varierer svært mye....

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

Informasjonssikkerhet gir nye muligheter for digital innovasjon, støtter virksomheters tilpasningsevne og legger til rette for produktivitet og utvikler kundelojalitet. NORCICS’s visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikk...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egne...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknologibransjen gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret vil være det første forskningssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi. Senteret skal utv...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NorwAI - Norwegian Research Center for AI Innovation

Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI) vil være et internasjonalt ledende senter for forskningsbasert innovasjon på datadrevet kunstig intelligens (NorwAI). Senterets oppgave er å utvikle teorier, metoder og teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intell...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BLUES - Floating structures for the next generation ocean industries

Formålet til SFI BLUES er å gjøre det mulig for norske havbasert industri å utvikle flytende konstruksjoner for flytende havvind, flytende solkraftverk, havbruk og kystinfrastruktur. Verden står ovenfor flere industrielle og samfunnsmessige utfordringer og havet byr på store muligheter for å bi...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

SFI PhysMet utgjøres av forskningspartnerne NTNU, SINTEF og IFE, med NTNU som vertsinstitusjon, brukerpartnere fra norsk metallbasert industri (Hydro, Elkem, Benteler, Raufoss Technology), sluttbrukere (Equinor, Statens Vegvesen) og en internasjonal partner (ThermoCalc (S); programvareselskap for...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SWIPA - Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment

Hovedformålet med SWIPA (Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment) - senter for innovasjonsdrevet forskning - er å utvikle nye innovative og kostnadsbesparende metoder for plugging av petroleumsbrønner. Vellykket innovasjon her kan spare Norge for betydelige utgifter i årene fremover. ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Innovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet. SFI Harvest skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til en bærekraftig og lønnsom vek...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje&gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bruke...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

Vi har alle opplevd hvor vanskelig det kan være å finne filen vi leter etter på datamaskinen. For store norske bedrifter snakker vi om millioner av filer på tusener av datamaskiner. Å finne riktig informasjon blir som å finne nåla i høystakken, hvis man bare visste hvilken høystakk man skal begyn...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)

Data fra jordobservasjonssatellitter spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet, blant annet ved å bidra til bedre værvarsling, bedre overvåkning av ressurser, miljø og klima, og som støtte ved redningsaksjoner og naturkatastrofer. CIRFA forsker på arktisk relatert fjernmåling. Forskningen har...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Foods of Norway

Høydepunkter 2020 Målet til Foods of Norway er å utvikle alternative proteinråvarer til bruk i fôr til husdyr og fisk. Senteret fokuserer på bruk av biomasse fra skogen og tare fra sjøen da Norge har store mengder av disse ressursene, og da de ikke konkurrerer med råvarene vi bruker til menneske...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

iCSI - industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry

iCSI er et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen vitenskap og innovasjon knyttet til katalytiske prosesser i norsk, landbasert industri. Disse kjemiske prosessene forsyner viktig deler av det globale markedet (kjemikalier, gjødsel, plast, drivstoff, etc.); dvs. de produktene som påvi...

Tildelt: kr 95,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SUBPRO - Subsea Production and Processing

Den norske olje- og gassindustrien er i verdensfronten når det gjelder utvikling og anvendelse av undervannsteknologi for olje- og gassfeltutbygginger. Det er likevel fortsatt behov for nye og innovative løsninger for å øke utvinningen og produksjonen fra eksisterende felt, redusere kostnader for...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Advanced Structural Analysis

FORSKNING FOR ET SIKRERE SAMFUNN SFI CASA nærmer seg oppløpssiden for senteret. Stadig mer av teknologien vi utvikler modnes, og stadig flere partnere er i gang med innhøstingen. Godt over 20 års innsats har bragt SFI CASA i verdenstoppen på kunnskap om hvordan materialer og konstruksjoner rea...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector

SFI Smart Maritime fokuserer på forbedring av energieffektivitet og reduksjon av skadelige utslipp fra skip. Senteret søker å forbedre konkurransekraften til Norsk Maritime industri gjennom ny teknologi, verktøy og effektive løsninger på industriens utfordringer. Målet er å finne svar på hvordan ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage