0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

National Ship Risk Model

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. NSRM har utviklet en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Mapping vessel behaviour and cargo flows

Det siste tiåret har sett en kraftig utbygging av både satellitt- og landbaserte nettverk for mottak av såkalte AIS (Automated Identification System) signaler fra skip. Prosjektet benytter data fra både satellitt- og landbaserte nettverk for mottak av slike signaler fra individuelle skip. AIS me...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Examining the Social Costs of Port Operations

BAKGRUNN: Selv om sosiale kostnader ved transport har vært fokus i et stort antall tidligere studier er det allikevel lite kunnskap om sosiale kostnader ved havnedrift. I lyset av et økende behov for godstransport og et politisk mål om å øke omfanget av maritim godstransport er det på tide å kart...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

International Conference in Logistics, Optimization and Transportation - Professor Arne Løkketangen in Memoriam

Konferansen LOT (Logistics, Optimization and Transportation) - Professor Arne Løkketangen in Memoriam er en forskerkonferanse. Den vil bringe sammen forskere fra internasjonalt velrennomerte universiteter som blant annet University of Montreal/CIRRELT, Un iversity of California/Davis, det europei...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Efficient value chains for the forest industry in Coastal Norway

Transport av tømmer og tømmerprodukter er kostnadskrevende. Ifølge Melding om Kystskogbruket 2015 er årsakene til dette relativt dårlig kvalitet og kapasitet på veiene, flaskehalser langs transportrutene og lange distanser. Sjøtransport i kombinasjon med landtransport være avgjørende for å forbe...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Hybrid and other configurations for environmentally Friendly Transport

Formålet med dette prosjektet er å analysere potensialet for utslipps og kostnadsreduksjoner som kan oppnås ved Hybride maskineri løsninger. Skip har utslipp både til vann og luft, og disse utslipp kommer i all hovedsak fra skipets forbrenningsmotor. En forbrenningsmotor kjennetegnes ved at den o...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

ITS Konferansen 2014

ITS Konferansen avholdes i Oslo 18. og 19. mars 2014. Hva vil den nye regjeringen med ITS? Konferansen åpner med en gjennomgang av regjeringens politikk, et innblikk i globale trender og implementeringer. Både teknologi, eksport og forretningsutviklin g er i fokus. 60 mrd dollar! Gardner G...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Innovation in Urban Freight International Workshop

The ability to efficiently move freight is critical to the healthy economy of any country. In urban areas in particular, freight mobility faces numerous challenges due to increasing delays because of congestion on roadways, growing concerns about trucks' environmental impacts, conflicts between ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Felles avslutningsseminar Smartrack og Imsis

Sluttseminar 13. mars - Utforming av program - Markedsføring - Utarbeidelse av presentasjonsmateriell - Annonsering/publisering på nettet - Reisekostnader - Klargjøring/oppgradering demonstrator Se også vedlegg

Tildelt: kr 27 960

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Scientific conference VeRoLog 2014 - Third Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization

VeRoLog www.verolog.eu is the Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization within EURO, the Association of the European Operational Research Societies. VeRoLog was established in 2011. Vehicle Routing optimization is at the core of logistic s and supply chain management as well as ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Video for resultatrapportering og bruk i avslutningsseminar for Contribute

Videoen vil sammen med workshopen gi en møteplass for spredning av forskningsresultater og berede grunne for videre forskning på området. Mens videoen har som målsetting å nå flest mulig innenfor vil workshopen være mer fokusert på output i form av vide re arbeide og kommentarer fra de deltager...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Nye GodsData

Arbeidet med nasjonalt rammeverk for innhenting av godsdata er videreført og nye aspekter er inkludert, bl.a. hvordan billeverandørenes sporingsdata og Jernbaneverkets planlagt Terminal Operasjonssystem (TOS) kan benyttes. Billeverandørene logger lastebilenes bevegelser, og disse dataene kan bl.a...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

PRESIS

PRESIS-prosjektet skal bidra til å øke presisjon i norsk jernbanetransport. Økt presisjon gjør det mulig å kjøre flere tog på dagens infrastruktur og gjør at folk og gods kommer frem når de skal. Prosjektet har tatt viktige sprang mot dette målet og skapt ny innsikt, kunnskap og IT-baserte verktø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

CRAFTTRANS - Innovating for more efficient and sustainable transportation among Norwegian craftsmen

Dette prosjektet har undersøkt mulighetene som ligger i bruk av elektriske varebiler og mobilstyringsapplikasjoner for å utvikle mer effektive og bærekraftige transporter bland håndverks- og servicebedrifter i Norge. Datagrunnlaget har innbefattet trafikktellinger, spørreundersøkelser blant nærin...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Collab II: High-performance transportation optimization through parallel and collaborative methods II

Vi utvikler nye, parallelle optimeringsmetoder for koordinering av transport. Derved vil verktøy for transportplanlegging bli mer effektive slik at bedre transportplaner med mindre ressursbruk kan utarbeides på kortere tid. Store planleggingsoppgaver som i dag er uløselige vil kunne løses. I mots...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Smartere Returtransport - Effektiv logistikk av EE-avfall

Over 140 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) samles årlig inn fra mottakssteder spredt over hele landet. Mengden har økt jevnt fra rundt 20 000 tonn i 1999, men ambisjonene er høyere, og økt innsamling av elektronisk avfall er blant de vi ktigste elementene i regjeringens nye avf...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Port-Ship Coordinated Planning

When optimizing in a supply chain, each optimization module has a limited task to optimize. This often leads to a myopic behaviour of the individual solver, and a sequential solving scheme. (E.g., production planning followed by distribution planning.The PoShCoP project will address the concept ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Møre og Romsdal

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

ITS Konferansen 2013

ITS Konferansen avholdes i Trondheim 19, og 20. mars 2013. ITS Direktivet og tilhørende handlingsplan har nå virket i et par år og resultatene begynner å materialisere seg. Nesten alle temaene på konferansen er orientert rundt EUs initiativer på ITS omr ådet. Både Jernbane og Kystdirektoratet e...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Ressurseffektiv Transport av EE-avfall (REEtrans)

Elretur skal samle inn EE-avfall fra hele Norge fra kommunale oppsamlingsplasser, elektronikk forhandlere og andre næringsaktører. I 2011 ble det kjørt over EE-avfall nesten ni hundre tusen kilometer fra hentested til mottak og over 2 million kilometer fr a mottak til behandlingssted. EE-avfall e...

Tildelt: kr 81 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Prioritization of trains

Det foretas nesten 60 millioner reiser med tog per år i Norge. Disse reisende har det til felles at fremføringen av togene de reiste med ble ledet av togledere ved ulike togledersentraler. Bedre togledelse gir økt punktlighet og regularitet. Bedre pun ktlighet og regularitet er til umiddelbar g...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Innlandet

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Internasjonal formidling av resultater fra Grønn godstransport (videreføring av 187274)

Forskningsprosjektet Grønn godstransport ble avsluttet våren 2011. Gjennom prosjekteier Tollpost Globe er forskningspartner SINTEF invitert til å delta på en workshop i EU-prosjektet COFRET for å formidle resultater fra prosjektet. Workshopen arrangeres i Brussel 15. februar. Det søkes om støtte...

Tildelt: kr 12 997

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Integrasjon Mellom Sanntidsbasert Infrastruktur og Styringssystemer

Motivasjon Målet for IMSIS har vært innovasjon i logistikkjeden gjennom å sørge for at aktørenes styringssystemer enkelt og effektivt får tilgang til relevant statusinformasjon via en tredjeparts tjenesteplattform. Tjenesteplattformen tilbyr statustjenester som er basert på sanntidsdata som sa...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Smartrack - Verdiskaping gjennom sømløs flyt av sanntids sporingsinformasjon mellom aktørene i en intermodal transportkjede

1. Innledning Prosjektet har gjennomført en pilot for deling av informasjon om sporingshendelser i en en intermodal logistikkprosess. Vi har tatt fram fram to demonstrator av den samme verdikjeden, en som finnes på Høgskolen i Molde og en i GS1 Smart Cen tre hos GS1 Norway. På grunn av manglende...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

NonStop

Tunge kjøretøy skal veies i fart - prosjekt NonStop Tungtransport på norske veier skal nå bli kontrollert og veid automatisk - i fart. Innledning Avanserte sensorer i veibanen, kombinert med nummerskiltgjenkjenning, skal avsløre flere feillastede tunge kjøretøy enn i dag. Dette er kjernen i ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Integrert planlegging i mediebransjen - Respons

Vår visjon er en fullintegrert og optimalisert planlegging og styring av logistikk-kjedene for papirbaserte medieprodukter. Årlig brukes ca. 500.000 tonn papir til trykksaker i Norge. Det transporteres store mengder papir i forbindelse med utkjøring av aviser og andre medieprodukter fra trykke...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Forstudie til planlagt hovedprosjekt Smartrack

Prosjektforslaget ble tatt fram i forbindelse med Smartrans søkerkonferanse 31.8. For å kunne starte et hovedprosjekt tidlig i 2012 er det behov for et forprosjekt i 4.kvartal 2011. Forprosjekt vil ha 3 hovedaktiviteter 1. Workshops/møter med bedrifter som skal delta i hovedprosjektet. 2. Te...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Etablering av tiltrodd 3. part for transportoptimalisering

Ideen er å utvikle en portal med en meny av transporttjenester: ? Pris ? Ledetid ? Sikkerhet ? Dynamisk prising ? Abonnementstjeneste ? rett til kjøp av varetransport ? Etc Portalens markedsmessige nedslag vil være innenfor SMB-markedet, og eventuelt de t voksende marked for varetransport i per...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Fellesarrangement med hovedtema rundt prosessforståelse og teknologiske muligheter innen transportlogistikk

Dette er et arrangement som er arrangert i samarbeide mellom prosjektene: Maritimt Informasjonssenter, META, FINT og ShortSea=Service. Vi ønsker i fellesskap å presantere funn og resultater fra prosjektene samtidig som vi ønsker å belyse utfordringer og m uligheter som ligger innen dette feltet. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

ITS Konferansen 2011 S

ITS Direktivet og tilhørende handlingsplan legger føringer for hvordan vegmyndigheter og industrien i Europa må samordne sin innsats for å få til grenseoverskridende ITS-løsninger. For å nå transportpolitiske mål (innen trafikksikkerhet, miljø/klima og fr emkommelighet) i EU må veg- og trafikkdat...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo