0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL)

God munnhelse betyr mye for vår generelle helse og livskvalitet. Konsekvenser av dårlig eller redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. I prosjektet CORAL er hovedmålet å utvikle ny kunnskap om behov for og organisering av tannhelsetjenester til eldr...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Fee-for-service funding of primary care: Adverse side effects for patients and society?

Rundt regnet 90 % av alle norske fastleger er selvstendig næringsdrivende og avlønnes hovedsakelig ved stykkprisfinansiering. Stykkprisfinansiering er ment å øke fastlegenes produktivitet ved at legene belønnes økonomisk for antall konsultasjoner og utførte prosedyrer. Men en slik produktivitet...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous Cargo-Handling and Transportation

I prosjektets arbeidspakke 1 har det blitt langt fremskredet arbeid med å etablere teknologiplattformen, både programvare og hardware. På hardware-siden er basis designet klart, som danner grunnlag for tilpasninger både mot kran, drone og gaffeltruck / reach stacker. Prosjekt koordinator VOCA ...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

An "updated-while-drilling" Advisory system.

Energiselskaper har i flere tiår utnyttet eDrillings verdensledende programvare for AI, maskinlæring og prediktiv analyse for å optimalisere brønnkonstruksjon og boreoperasjoner. Prosjektresultater viser at disse teknologiene nå kan brukes og tilføre verdi til eksisterende infrastruktur både ved ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

POSI-red - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensen for postoperative sårinfeksjoner varierte mellom 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon [1]. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjenno...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Structural integrity of PVDF pressure liners

Hensikten med dette prosjektet (STIP) var å utvikle en metodikk som gjør det mulig å forutse om trykkbarrieren i fleksible stigerør er tett. Trykkbarrieren vi ser på er laget av PVDF, som er et ofte brukt materiale i fleksible stigerør. Problemet med PVDF er at det under visse forutsetninger utvi...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Buskerud

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å ko...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Climate Futures

Climate Futures styrker samfunnets evne til å navigere en økende klimarisiko. Vi har særlig utviklet kvalitet og bruk av klimavarsler som går fra ti dager til ti år frem i tid. Vi arbeider med fire tematiske områder: bærekraftig matproduksjon (jordbruk og havbruk), fornybar energi, motstandsdykti...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lære...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

NORCICS - Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

NORCICS's visjon er å bidra til å gjøre Norge til det mest sikre digitaliserte landet i verden, ved å forbedre informasjonssikkerhet og motstandsdyktighet i kritiske sektorer, gjennom å støtte forskningsbasert innovasjon. Formålet med forskningen til NORCICS er å utvikle innovative løsninger for ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

EMBLA - Effektiv og miljøvennlige bilfergealternativ

EMBLA ser på mulighetene for å utvikle et konsept som vi kaller "ferge for bro" enten som en permanent løsning eller en midlertidig løsning i påvente av at man finner de riktige bro teknologiene tilpasset den enkelte fjordkryssing. Prosjektet ser også på alternativer til dagens fergekaier og vurd...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in City of Oslo

Oslo kommune bruker velferdsteknologi for å tilby moderne og trygge tjenester til innbyggerne. Løsningene er sammensatte og består typisk av et apparat og en skybasert løsning som gjør det mulig å følge opp innbygger fra avstand. Apparatet er vanligvis plassert i innbyggers hjem eller som personl...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Hovedmålet for MediaFutures er å utvikle etisk og avansert AI for å takle utfordringer i ulike applikasjoner. Senteret jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi for brukerengasjement, innholdsproduksjon, interaksjon og tilgjengelighet, samtidig som de forsker på innovative metoder for å forstå ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MusicDNA Sustainable Eco system - MuSEc

MusicDNA Sustainable Eco system (MuSEc) videreutvikler MusicDNAs etablerte teknologi for radio- og TV-monitorering med mål om økt skalerbarhet gjennom mer kosteffektiv og energi- og prosessorgjerrig utnyttelse. Med økt skalerbarhet følger også forbedrede data- og forretningsmodeller. Mer komplet...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Workspace past Covid-19

Vi har utviklet løsninger for booking av pulter med flere bookingleverandører, som Google og Microsoft365. Disse løsningene lar brukere raskt finne en tilgjengelig pult for dagen, og viser de veien dit. For å eliminere falsk bruk-problemet har vi jobbet med løsninger for automatisk booking for b...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mamma Mia - an internet intervention for preventing and reducing perinatal depressive symptoms: A multi-site cluster-randomized trial.

Lavterskeltilbud til kvinner for å fremme god psykisk helse og forebygge barseldepresjon Nettbaserte programmer kan ha like stor effekt som annen psykologisk behandling, når det brukes i kombinasjon med veiledning av helsepersonell. En av fordelene med slike programmer er at de kan være spesielt ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Continuation and strengthening of the Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) - "NorCRIN 2"

NorCRIN ble etablert i 2012 av universitetssykehusene i Norge. Initiativet ble støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, og NorCRIN ble viktig i Norges strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemskap i ECRIN (ecrin.org), den all...

Tildelt: kr 50,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel immunotherapy for cancer

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle Ultimovacs? universelle kreftvaksine UV1 som en ny terapi i kombinasjon med standard sjekkpunkthemmer-terapi (CPI) for hode- og halskreft (HNC). Den kommersielle prosjektpartneren Bio-Me AS vil utvikle en diagnostisk test basert på deres plattformteknologi ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom kvantitative og kvalitative innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntekt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ebber – Evidence based selection made easy m

Prosjektet skapte en algoritme som vurderer jobbsøkere automatisk basert på deres resultater på personlighetstester og tester av mental evne. Algoritmen er forankret i state-of-the-art forskningskunnskap innen feltet. En algoritme-basert vurdering som brukes i EBBER vil sikre en rettferdig og kon...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator

I dette prosjektet er målet for Schlumberger og IFE å utvikle en unik modelleringsteknikk der en ny slugutviklingsmodell kobles med de fundamentale konserveringslovene for å fange opp slugutviklingen i rørledninger for olje og gass. Denne tilnærmingen vil ikke bare muliggjøre simulering av strømn...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

13M - Novel treatment of acute myocardial infarction

I løpet av 2021 har prosjektarbeidet vært fokusert på a) å utvikle en klinisk formulering egnet for intravenøs injeksjon og b) utvikle dyremodeller til dose-respons studier av de mest lovende formuleringene. I tillegg er optimalisering av produksjonsprosessen til API-en (13-M) er utført og den ...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

H-SEIF - Harvesting value from big data and digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework

H-SEIF er et samarbeidsrammeverk som hjelper ingeniører og designere med å lage innovative systemer som kan brukes for og av mennesker. Første fase av Human Systems Engineering Innovation Framework handlet om å utvikle Teknologi med empati. Selskapene identifiserte at de trengte et rammeverk so...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

WIML: Workflow-integrated machine learning. An innovative solution for precision imaging in radiology

Å lære datamaskiner å snakke sykehus Sykehusene representerer en viktig del av spesialisthelsetjenesten og bidrar til god helse og livskvalitet for alle, og god sykehusdrift er derfor viktig for pasienter, deres familier og samfunnet forøvrig. Gjennom innovasjon og kontinuerlig forbedringer ti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SPRM - Systemic Pandemic Risk Management

Koronakommisjonens tredje hovedfunn konstaterer: «Det er behov for å utvikle et sektorovergripende system som fanger opp hvordan risikoen i de ulike sektorene påvirker hverandre gjensidig.» Med andre ord at COVID-19-strategien må bero på vurdering og håndtering av systemisk risiko. Global Assessm...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen ha...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Østfold