0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

INDNOR: Hydrologic sensitivity to Cryosphere-Aerosol interaction in Mountain Processes (HyCAMP)

Et sentralt utfall av HyCAMP er å forbedre vår kunnskap om interaksjon mellom aerosoler og kryosfæren, og påvirkning av det hydrologiske kretsløpet. Helt konkret, har prosjektet forbedret evnen til hydrologisk konsekvensanalyse. Det endelige målet med forskningen er å gi bedre kapasitet til å mo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar-Terrestrial Coupling through High Energy Particle Precipitation in the Atmosphere: a Norwegian contribution (HEPPA-Norway)

Å forstå solas påvirkning på jordas midlere atmosfære, lavere atmosfære og overflateklima er fokus for mange store internasjonale vitenskapelige programmer. Betydningen av solas påvirkning sammenlignet med menneskeskapt påvirkning over tidsskalaer fra minutter til århundrer er fortsatt ikke klarl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Enabling the biocarbon value chain for energy

Det overordnede målet for BioCarb+ er utvikling av nye strategier for bruk av lavverdi biomasse, massevirke og energivirke ressurser for biokarbon produksjon for bruk som råmaterial i industrien (reduksjonsmiddel / metallurgisk koks) og konvertering for energiformål, gjennom: - Nye eller forbedr...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Lived democracy - Classroom engagement on environmental issues and development of critical mathematical competence

The purpose of the three months stay is to work with an underdeveloped area of research: how and why environmental issues can be part of mathematics education. Very little is published internationally in this area. This may be surprising since research on critical mathematics emphasize benefits ...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative carbon electrodes based on graphene as electrodes of high energy supercapacitors

Supercapacitors is a promising energy storage alternative for its application in hybrid and electric vehicle due to their higher power density in comparison with other energy storage system. However, supercapacitors are not yet ready for the open road bec ause they charge and discharge quickly, t...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Cities Lighthouse Project

Prosjektet har til hensikt å levere søknad om støtte til et Fyrtårnsprosjekt under H2020 - energi - smarte byer og samfunn. Fyrtårnsprosjektet er et storskalaprosjekt for byer og samfunn hvor eksisterende teknologi og nær-markedet-teknologi integreres p å en innovativ måte. Prosjektet det søk...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

LTX-109 for the treatment of diabetic foot infections.

The main deliverable will be to provide solid evidence that there is a potential clinical efficacy of LTX-109 in treating infected diabetic foot ulcers. This will be done through a rigorous, well-designed, randomised controlled clinical trial which will thus comprise the main Work Package. Foll...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad-Eurostars Mars 2014

Så hvorfor er det ingen gode løsninger i dag? Dagens e-post benyttes av alle i dag. Systemet har ikke endret seg nevneverdig siden tidlig i 1990 og vi mener at elektronisk meldingstjenester må fornyes. Dagens kommunikasjon- og samhandlingsverktøy bidrar t il digitalt anarki. Virksomhetskritisk k...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 12 - 13 februar 2014

Søknad om delstøtte til gjennomføring av 2 dagers konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2014 !" konferansen fokuserer på kunnska...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart, green and integrated transport

Hovedprosjektets overordnede idè, mål og relevanse er siktet mot Horizon2020, Waterborne; "A modern, safe, secure and resource efficient waterborne transport system, encompassing deep sea shipping, coastal shipping around Europe and the use of the inter nal waterways, is an essential requiremen...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Rogaland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Internasjonalt seminar 06.12.2013 i Bergen: Feminism after Poststructuralism. Litteratur and Philosophy

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB, arrangerer et internasjonalt seminar i Bergen 6. desember 2013. Seminaret har fått tittelen Feminism after Poststructuralism. Literature and Philosophy, og er en videreføring av den teoretiske og metodis ke utforskningen av grunnleggende begrepe...

Tildelt: kr 89 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Honour Thy Father and Thy Mother: Violence Against Parents in the North of Europe

The project is initiated by the specialists in early modern Nordic histories to study forms and methods of intra-family violence at the origins of modern states? formation and bring this study up to the present-day. It is the focus of the group to verify the uniqueness of the Nordic family and w...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Medvikning i EERA Joint Program on Geothermal Energy

SINTEF ble opptatt som fult medlem i EERA Joint Program on Geothermal Energy (JPGE) i september 2013. EERA JPGE er et viktig forum for påvirning mot SET-planer, Horizon 2020 utlysninger og nettverksbygging innen EU. SINTEF ønsker gjennen sitt partnerskap i EERA JPGE å fremme norsk industri og F&...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

The relationship between cultural traditions and principles of biomedical ethics, Yuan Li - kinesisk statsstipendiat 2013/14

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESS R7 Health Module: Equality in the Access to Health Care

Dette prosjektet undersøkte hvorvidt og i hvilken grad tilgangen til helsetjenester er lik for alle i Norge og resten av Europa. Lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sosial bakgrunn (og justert for behov) er et gjeldende prinsipp i europeiske velferdsstater og kan være nøkkelen til å forst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROPA-Europa i endring

Integration and division: Towards a segmented Europe?

EuroDiv har hatt som mål å undersøke hvordan den europeiske krisen endrer og påvirker EU og Europa og hvilke implikasjoner dette har for Norge som er nært assosiert ikke-medlem av EU. Prosjektet har sett på hvordan eventuelt økt differensiering i Europa vil kunne etablere segmenteringsmønstre med...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

EUROPA-Europa i endring

European Strains - An interdisciplinary research proposal on crisis, institutions, and changing social models in Europe

I starten av prosjektet var Europa i alvorlig vansker. Det var arbeidsløshet, gjeldsproblemer og lav økonomisk vekst. Velferdsstaten ga utilstrekkelig beskyttelse. Flere land opplevde sosial uro og sinne til tross tidligere framgang. Europa var i ferd med å slå sprekker. Framvoksende økonomie...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Science communication: Actions and reactions on the 2009 swine flu outbreak

Vitenskapsformidling: Holdninger og handlinger i forbindelse med svineinfluensa-utbruddet i 2009 Prosjektet har studert kommunikasjonsprosessen rundt fagkunnskap om svineinfluensaepidemien i 2009-2010 og de tilhørende massevaksinasjonstiltakene. Vi har utforsket helsemyndighetenes kommunikasjo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study.

Det overordnede målet med prosjektet var å utvikle, gjennomføre og evaluere en teori- og kunnskapsbasert intervensjon for å fremme sunne spisevaner blant 3-5 åringer gjennom å endre miljøet i barnehagen og hjemme i en gruppe-randomisert kontrollert undersøkelse. Etter at resultatene er publisert ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Loads and load effects on cost efficient wind turbine foundations

Mange nye offshore vindparker er planlagt eller under utvikling. Som et verktøy for betydelig kostnadsreduksjon vil vind turbin størrelsen bli økt til 140-160 meter som igjen krever forståelse av design begrensinger inklusive laster for å opprettholde sik kerheten. Spesielt vil studie se på såkal...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Opprette nettverksamarbeide forskergrupper fra Europa, USA og Kina: Utvikling av CTMer for studier av klima-kjemi koblinger i atmosfæren

Basert på presentasjonene i forbindelse med workshopen som ble arrangert i Oslo 11 og 12 september i år (Workshop on CTM model development and climate-chemistry interaction studies) er det ønskelig med etablering av et nettverk blant forskere som gjør CT M modellering, hvor hensikten er å bestem...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

The National IOR Centre of Norway

Ifølge norsk petroleumslov skal de nasjonale oljeressursene produseres på en måte som gagner samfunnet som helhet. Nasjonalt IOR-senter i Norge har samarbeidet tett med internasjonalt ledende eksperter og oljeselskaper for å bidra til en effektiv og miljøvennlig drenering av norsk kontinentalsokk...

Tildelt: kr 80,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2014_OUS

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES-rammebevilgning for 2014 for Horisont 2020.

Støtte til egne aktiviteter som søknadsarbeid vi har til H2020, og som støtte til mobiliseringsarbeid i forbindelse med H2020.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOA skal sende inn fem koordinerte søknader innenfor Societal Challenges i 2014 og en koordinert søknad til utlysningen Science with and for Society. Vi vil være partner i fire innenfor Societal Challenges. I tillegg planlegger vi å sende inn to søknader om individuelle stipender til Marie Sklo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 rammebevilgning Norut 2014

Norut har gjennom årene hatt en god profilering mot EU?s rammeprogram, og tilliggende programmer. Dette vil Norut fortsatt prioritere. Norut har tradisjonelt hatt best suksess mot områdene ICT og SPACE og vil fortsatt ha et sterkt fokus mot disse innenfor «H2020 Industrial leadership». Imidlerti...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020: Rammebevilgning til NIVA for 2014

NIVAs søknadsarbeid mot siste utlysning i EUs FP7 ga god uttelling med 7 nye prosjekter og en suksessrate på over 30%. NIVA vil viderutvikle rollen som attraktiv kompetansepartner i forskningsprogrammene under Horizon 2020 og søker herved om 1,35 mill k r i støtte til søknadsarbeid mot EUs prog...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

NSAIDs versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women - a randomized controlled trial

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner og tilstanden omfatter 3-4% av alle konsultasjoner i allmennpraksis. 50% av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet, blant disse vil 20% oppleve gjentatte infeksjoner. De fleste kvinner so...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Prioritizing Health Care Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

Prioriteringer i helsetjenesten representerer ulike utfordringer. I dette prosjektet har vi foretatt empiriske og normative analyser av hvordan prioritering i helsetjenesten henholdsvis påvirkes av, og bør formes av, rettslige, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Pros...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders

Hovedmålet med prosjektet er å bruke pasient-deriverte indusert pluripotente stamceller (iPS celler) til å utvikle in vitro sykdomsmodeller for monogeniske nevrologiske sykdommer som rammer områder i hjernen som styrer bevegelser. Ved å lage iPS celler fra pasienter med disse sykdommer og få iPS ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo