0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice 2014-2015

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving clinical practice and national guidelines: A comparative effectiveness study of prevention strategies for HPV-related conditions

Humant Papilloma Virus (HPV) er en virustype som kan forårsake kreft i livmorhalsen, skjeden, skjedeåpningen, penis og svelget. HPV kan også gi vorter på hud og slimhinner. Viruset blir overført ved seksuell kontakt og hudkontakt, og man tror at ca 80% får seksuelt overført HPV minst én gang i lø...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

International Conference on Physician Discontent - Causes and Consequences Soria Moria Conference Center, Oslo, June 2- 3, 2014

International conference on physician discontent - magnitude, root causes and implications A number of international studies document that many physicians are professionally discontent. This seems to be a problem across countries despite different healt h systems, although Norwegian doctors rep...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improved management of patients with hip and knee osteoarthritis in primary health care

Artrose er en svært vanlig leddsykdom som rammer en stor del av den voksne befolkningen.Tidligere forskning har vist at behandlingen som gis til personer med artrose i Norge bare delvis gjenspeiler behandlingsanbefalingene i internasjonale retningslinjer. Et økende antall personer henvises for vu...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Making user participation work - from policy to practice.

Prosjektets overordnede målsetting med prosjektet er å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper: Eldre, funksjonshemmede og perso...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

2011 Norway attacks:Longitudinal patterns and predictors of health care utilization among survivors of the Utøya massacre and their parents.

Studien Hensikten med studien er å kartlegge hvordan det går med de som ble utsatt for terroren på Utøya 22. juli 2011 og deres foreldre, hvilke helse- og omsorgstjenester de har fått og deres erfaringer med helsetjenestene. Dette vil gi kunnskap om forløp og risikofaktorer som er nødvendig for ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Re-directing the gaze: an international quest for promising practices in long-term residential care.

Mange av våre mest sårbare eldre mottar omsorg, pleie og behandling i sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, både i Norge og i mange andre land i Europa og Nord-Amerika. Til tross for målsettingen både i Norge og andre OECD land om å realisere det «best e effektive omsorgsnivå» (BEON-prinsippet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESS R7 Health Module: Equality in the Access to Health Care

Dette prosjektet undersøkte hvorvidt og i hvilken grad tilgangen til helsetjenester er lik for alle i Norge og resten av Europa. Lik tilgang til helsetjenester uavhengig av sosial bakgrunn (og justert for behov) er et gjeldende prinsipp i europeiske velferdsstater og kan være nøkkelen til å forst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Prioritizing Health Care Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives

Prioriteringer i helsetjenesten representerer ulike utfordringer. I dette prosjektet har vi foretatt empiriske og normative analyser av hvordan prioritering i helsetjenesten henholdsvis påvirkes av, og bør formes av, rettslige, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Pros...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young Onset Dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family

Prosjektet består av en kvalitativ (Aud Johannessen, Postdoc) og en kvantitativ del (Lara Hvidsten, PhD). Mål 1) Å beskrive, utvikle og evaluere modeller for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i oppfølging av personer med demens og deres familier. 2) Kost-effekt-analyser ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

KNOWLEDGE SHARING - Utilising the results of the Chronic Disease Management of depressed elderly persons project

This application refers to results of the research group working on the ongoing project: Chronic disease management-implementation and coordination of health care systems for depressed elderly persons' project funded by The Norwegian Research Council in 2 010 (No. 204238/V50, 2011-2014). We apply...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Prosjektet undersøkte hvilken betydning støtte fra fagfolk har i rehabiliteringsprosesser etter alvorlig skade. Datamaterialet var intervjuer med mennesker i en slik rehabiliteringsprosess, og observasjon og intervjuer med fagfolk i spesialisthelsetjenesten, kommunal rehabiliteringstjeneste og i ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Good user pathways among persons with long-term mental health issues. Facilitators and barriers for Continuity of care

Hovedmålet med dette prosjektet er å få kunnskap om hva som representerer gode forløp preget av kontinuitet for brukere av psykiske helsetjenester. Ved å identifisere faktorer som fremmer eller hindrer kontinuitet skal prosjektet gi økt kunnskap som kan bidra til å utvikle et mer helhetlig tjenes...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Skill-based Intervention in Child-Welfare Services (CWS) in North of Norway: Enhancing Family and Community Involvement

Implementering av kunnskapsbasert praksis i barnevernet i region nord har til formål å styrke kvaliteten av tjenestetilbudet i både det statlige og kommunale barnevernet. Målet var å bedre den psykiske helsen og livskvaliteten hos barn, unge og deres familier og redusere forekomsten av institusjo...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice 2013-2014

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Comparative effectiveness analyses of coordinated care initiativs in three Nordic countries

Bidrar ekspansjon av kommunenes helse- og omsorgstjenester til redusert bruk av spesialisthelsetjenester? Hvilke effekter har nivå og sammensetning av helse- og omsorgstjenestene på kostnader, ressursbruk og pasientenes overlevelse? Målsettingen med prosjektet er å evaluere effektene av de tre h...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways through Care - The association between municipal health services and disease course in dementia

Studien "Pathways through care, the association between municipal health care services and disease course in dementia" er basert på et utvalg av 696 sykehjemspasienter som ble inkludert ved innleggelse i sykehjem. Inklusjonen startet juli 2013 og ble avsluttet august 2014. Hovedmålet for studien ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people - The COOP Study. A randomised controlled trial

Det å bruke mange medisiner kan i en del tilfeller være både nødvendig og fornuftig, men det øker også risikoen for uhensiktsmessig behandling og bivirkninger. I denne studien undersøkte vi ut om man kan oppnå gunstige effekter av å gjøre helhetlige legemiddelvurderinger hos eldre i nært samarbei...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Søknad om arrangementstøtte til nasjonalt dialogseminar (workshop)

Som én av flere strategier for å bidra til praksisnær forskning om kommunale omsorgstjenester har de fem sentre for omsorgsforskning opprettet et panel av såkalte forskningskommuner som består av tilfeldig utvalgte små (< 4000 innb.), mellomstore (7-12.00 0 innb.) og store (> 20.000 innb.) kommun...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing integrated health care for older people

Det overordnete målet for prosjektet har vært å utforske grunnlag for og konsekvenser av samhandling langs behandlingslinjer på tvers av profesjoner, institusjoner og sektorer, samt mellom brukere og profesjonelle. Vi har blant annet gjort dybdestudier av rekrutteringsstrategier, arbeidsdeling og...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

End of Life Communication in Nursing Homes. Patient Preferences and Participation

Dette forskningsprosjektet om forhåndssamtaler/advance care planning (ACP) i sykehjem startet 1. september 2013 og sluttrapport ble levert 31. jan 2019. Prosjektet består av 3 delprosjekt: 1. Et systematisk litteratursøk om slike samtaler (i samarbeid med et annet forskningsrådfinansiert pros...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Health Care Utilization among Immigrants in Norway

Prosjektets første del ? The Immigrant Hospitalization Study ? har foretatt statistiske analyser av kontakter og innleggelser i spesialisthelsetjenestene (både somatiske sykehus og psykisk helsevern) for årene 2008-2011, med koblete data fra Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå. Sentra...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy

I forbindelse med denne suksessfulle studien har vi publisert (noen er også under publisering) 19 KOSMOS-relaterte bidrag i 2017. KOSMOS-dataene er ikke bare brukt direkte av ph.d.-kandidater som er med i studien, Irene Asmul og Christine Gulla, som begge disputerer i 2018, men også av to forsker...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

5 by 5: Comparing 5 Quality of Life instruments in 5 countries

Comparing quality of life instruments: 5 HRQoL (health related quality of life) instruments in 6 countries across 7 disease groups I spørsmål om prioritering mellom ulike tiltak er det nødvendig å kunne sammenlikne helsegevinstene (nytten)fra de ulike tiltakene, og sykdomsbyrdene i de ulike ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Coordination agreements, financial incentives and local responses in the governance of Danish and Norwegian health and care services

Prosjektet analyserer virkninger av nyere reformer og flernivåstyringen av danske og norske helse- og omsorgstjenester. Det gjennomføres av forskere ved IRIS - International Research Institute of Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og Københavns Universitet. Prosjektet er basert på såvel k...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Buskerud

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sensing illness in everyday life: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients

Prosjektet SENCANCER hadde til formål å undersøke hvordan personer som har hatt kreft merker og opplever symptomer og kroppslige forandringer. Vi ville undersøke hvordan hverdagslivet tar seg ut, hvilke opplevelser som fører til legesøking, hvem man bruker som hjelp i sine sosiale nettverk (terap...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Trettifjerde nordiske forskermøte i helseøkonomi (Nordic Health Economists Study Group meeting)

De årlige nordiske forskermøtene i helseøkonomi startet i Sverige i 1980 og blir arrangert etter tur av de fem nordiske land. I år er det således det 34. møtet i rekken og det er Norges tur til å arrangere. Forrige gang møtet ble arrangert av helseøkonomi miljøet i Oslo, var i 1988. Etter dette h...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects and costs of a day centre care program, designed for people with dementia - a 24 month controlled study (ECOD)

Tilbud om plass i dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens er ment å kunne utsette behovet for sykehjemsinnleggelse. Man antar at et slikt tilbud øker livskvalitet og velvære både for personen med demens og de pårørende. Basert på disse antakelsene har Helse- og omsorgsdepartement...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Immigrant women with mental health problems in a primary care setting

Innvandring til Norge har vært spesielt høy de siste to tiårene. Noen innvandrergrupper rapporterer om dårligere helse og flere psykiske plager enn den øvrige befolkningen, noe som skaper utfordringer for den norske helsetjenesten. Det er en målsetning om likeverdige helsetjenester for alle i Nor...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo