0 antall prosjekter

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Third International Stroke Trial in Norway ("IST-3 Norway")

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan optimalisere produksjonen av roser og agurk slik at avlingene økes og problemet med meldugg reduseres? Kartlegge og bekjempe rotsopp

Helårsproduksjon av roser og agurk har ført til omtrent en dobling av produksjonen per m2 på årsbasis, men sykdomsproblemet har økt. Dette skyldes ikke minst at ved sesongproduksjon desinfiseres veksthusene mellom hver sesong. Nå går produksjonen kontinue rlig og mulighetene for å "rydde opp" er ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Golf i Norge: utvikling, betingelser og konsekvenser

Gjennom fire delprosjekter tas det sikte på å forklare golfidrettens store vekst i Norge. Det skal gjennomføres en analyse av endringer i norske golfanleggs inklusjons- og eksklusjonsmekanismer (delprosjekt 1); en studie av endrede næringsmessige og landb rukspolitiske rammevilkår for norsk golf ...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

The biophysical features of protoporphyrin IX induced by aminolevulinic acid and its ester derivatives in vivo

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Development of new exchange-correlation functionals

The primary aim is to participate in the development of more accurate and fully non-empirical approximations of the exchangecorrelation energy (in approximate terms, the energy associated with quantum mechanical effects) of electronic quantum mechanical s ystems. More accurate approximations woul...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Adventurous Expeditionists in Kosovo?Reconstructing Moral Reasoning and Agency of Norwegian Platoon Commanders in KFOR

Prosjektet skal undersøke hvordan yngre norske offiserer i den fredsstøttende operasjonen i Kosovo i 2001-2002 (KFOR IV/V) reflekterer etisk over den daglige tjenesten. To forhold ved denne vil bli nærmere undersøkt: a) opplevde dilemmaer i forhold til br uken av makt og stridsmidler, b) forholde...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Anti-doping:politikk, praksis og holdninger

Prosjektet tar utgangspunkt i at kampen mot doping innen toppidretten i Norge er blitt et område som har fått økende oppmerksomhet. Økt fokusering på dette problemområdet har derfor ført til at anti-dopingarbeidet er blitt viktig for at toppidretten skal kunne legitimere seg i det norske samfunn...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Forsikring 2002:47 058 (bev i 2001) 2003: 34 272 (bev i 2002) 2004: 10 000 (bev i 2003) 2005: 1140 + 31 400(bev i 2004)

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The origin and early evolution of chelicerate arthropods

Arthropods, the most diverse group of Metazoa today (and in geological history), provide critical data for analysing processes and patterns in evolution. Although the overall pattern of arthropod evolution is wellknown, detailed relationships within the m ajor taxa are far from resolved. ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Teoretisk høgenergifysikk

Prosjektet inneber å studere duale geometriar. Eit mål er å kunne svara på kor generelt det gjeld at når den duale feltteorien ikkje er konform så er dei korresponderande supergravitasjonsgeometriane singulære. Nye system må studerast for å kunne svara på dette. Svaret vil ha viktige implikasjona...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Biologisk fluiddynamikk

Doktorgradsprosjektet i anvendt matematikk ved Cambridge University er innen fagområdet biologisk fluiddynamikk og dreier seg om å utvikle en koherent matematisk modell for å beskrive strømning og osillasjon i biologiske (kollapserbare) rør. Dette arbeide t veiledes av professor T. J. Pedley, Hea...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Meaning, Language and Communicative Interaction: An Essay in Foundational Semantics

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EUI - The East European Transition Games: Democratising Strategies in USSR, Poland and the GDR. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

East European Transition Games: Democratizing Strategies in the GDR and Czechoslovakia. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske småskalaprosjekt om fastlegeordningen

I løpet av 2001 vil en av de største reformer innen primærhelsetjenesten være gjennomført. Regjering og Storting har at forutsatt forskning og evaluering av reformen er en forutsetning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i mer enn 25 år administrert en ordning med allmennpraktikerstipend: små...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kriterier for det vitskaplege ved kvalitativt orientert samfunnsforskning

Innan kvalitativt orienterte samfunnsfaglege studiar har det dei seinaste ti-åra vakse fram ein vid bruk av eit mangfald av metodiske løysingar som berre i liten grad er drøfta og prøvd ut mot reflekterte, gjennomdrøfta og prøvde krav til vitskapleg kvali tet. Den sterke interessa i samfunnsvits...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tredaude i søtkirsebær (Prunus avium L.) - årsaker og tiltak.

Produksjon av søtkirsebær for både heimemarknaden og eksport har vore og er framleis eit satsingsområde innan norsk hagebruksproduksjon. Det er difor sett i gang investeringar i nye søtkirsebærplantingar i både etablerte og nye dyrkingsområde som vil gje monaleg volumauke av søtkirsebær dei nærm...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Postdoktorstipend

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

The global structure of the Universe

To obtain a Ph.D. at the Institute of Applied Mathematics and Teoretical Physics (DAMPT) of the University of Cambridge with professor John Barrow as adviser. The study will focus on two different parts: 1) General relativistic cosmologies with compact sp aces and. New obserevational data will co...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Fosteralder og fosterstørrelse. Nye ultralydnormer for svangerspasomsorgen

Bakgrunn. Nesten alle gravide tar imot tilbudet om rutineultralyd (?97%) og det gjøres gjennomsnittlig >2 undersøkelser i svangerskapet. En har tidligere testet de tabeller som brukes for norsk befolkning og tabellene har vist at de har alvorlige mangler, spesielt for svangerskapsvarighe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Human Rights in International Law

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

Barns opplæring i det moderne Norge er et fellesprosjekt for det enkelte barn, foreldrene og samfunnet. I lovgivningen er dette uttrykt gjennom et nettverk av rettigheter og plikter for familien, skoleverket og barnevernet. De er undergitt hver sine retts lige reguleringer. Tema for prosjektet er...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Ukjent Fylke

MENTAL-Mental helse

Gir gjentatte depresjonar kognitiv svikt?

Prosjektet er ei tverrfagleg, multisenter-oppfølgingsstudie av prosjektet "Kognitive forstyrrelser hos pasienter med schizofreni, depresjon eller voldsproblematikk" (kort-tittel: "Bergen-Oslo prosjektet"). Endringar i kognitiv funksjon hos deprimerte ska l undersøkast. Ei kartlegging av hjernen ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Inferring evolutionary patterns from the fossil record using Bayesian inversion

The relationship between stratigraphic data and phylogenetic reconstruction in paleontology is controversial. Using phylogenies derived from cladistic analysis of fossil species to estimate the true ranges of taxa, is by many viewed as the best method of assessing the quality of the fossil recor...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Species richness and host specificity of phytophagous beetles in two different types of tropical forests in Panama

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

MHGRUPP2-MH-grupper

Protein-membrane dynamics in intracellular transport

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet

Prosjektet vil utforske hvordan eksempler og fortellinger kan brukes for å løfte fram profesjonsutøverens erfaringskunnskap. Dette er i stor grad personlig (taus) kunnskap hos den enkelte profesjonsutøver uten at dette bearbeides og formidles i en form so m kan bidra til utvikling av felles profe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke