0 antall prosjekter

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Gender and innovation - learning from regional VRI projects

This project addresses questions related to how innovation processes are influenced by gender. Focus is put on innvation processes in relation to four regional VRI projects. The large bulk of innovation research has not taken into consideration the gend ered aspects of the phenomenon. Consequen...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Theory meets reality - implementation of regional innovation instruments

It has been argued that the innovation system approach is a representative picture of how an innovation-driven economy works, and several innovation policy instruments have been developed with this approach as a theoretical foundation. VRI (Program for re gional R&D and innovation) is such an ins...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Different modes of innovation and the challenge of stimulating university - industry cooperation

This project application is a cooperation between the VRI research projects in the regions of Agder, Vestfold, Buskerud and Innlandet. The project focuses on one of the main subjects in the VRI program, and in the four regions, which concerns how instrume nts aimed to stimulate knowledge flow bet...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Utvikling av matkulturell kompetanse og innovasjon i Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalsmat (GMBA) er en sammenslutning av 23 matprodusenter i Gudbrandsdalen som skal lede prosjektet Utvikling av Matkulturell kompetanse og innovasjon i Gudbrandsdalen. Østlandsforskning (ØF) er FoU-partner. Prosjektet innebærer en betydelig invol vering av produsentene. Målet er å framb...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Høyr og sjå! Audiovisuell språkstimulering i barnehagen

Prosjektet vil undersøkje korleis tekstar og formidlinga av desse kan vere med på å gi impulsar til aktivitetar og opplevingar for barn i barnehage og tidleg skulealder. Ei forskargruppe vil med utgangspunkt i nye nynorsktekstar for barn prøve ut ulike me todiske tilnærmingar til stoffet. Eit sen...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Profesjonalisering av kulturnæringene på Sørlandet. Festivaler og næringsliv som lokomotiv for strategiske satsninger.

Det søkes om et treårig BIP prosjekt tett koblet til arbeidet i VRI-Agder, som fokuserer på profesjonalisering av kulturnæringene på Sørlandet. Det er særlig festivaler som representerer tyngden innen dette prosjektets forståelse av kulturnæringer, men de t er også åpnet for andre deler sektoren....

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Developing technological communication platform to enhance place branding in Suldal

Suldal is a municipality situated in the north east of Rogaland County, Norway. Suldal has nearly 4000 inhabitants, of which approximately 1200 people live in small rural communities outside the municipality centre. The applicants are a consortium consist ing of 8 firms in the region. Two theoret...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Ringvirkninger og effekter av teaterturneen - Sinna Mann

Egal Teater AS er en kulturviksomhet lokalisert i Gvarv i Telemark. Teaterets hovedvirksomhet er prosjekter som har en sosial profil. Sinna Mann er et teaterstykke basert på Gro Dahles barnebok med samme navn som tar opp temaet vold mot barn. I samarbeid med Forum For Barnekonvensjonen (FFB), ska...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Hvordan lykkes stort som små? Finnes det organiseringsformer innen kulturnæringene som vil øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene?

Kulturnæringsbedriftene i Øst-Finnmark er i all hovedsak små og har en rekke utfordringer knyttet til samhandling og vekst. For en kulturnæringsaktør som Hermetikken, som er en nøkkelbedrift for utviklingen av næringen i Øst-Finnmark er det et stort behov for informasjon om samhandling og nettve...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Utvikle modeller for konsept og merkevare for et verdiskapings-og visningsenter med kulturarv som tema

For å kunne drive en målrettet markedsføring av et verdiskapings- og visningssenteret, må bedriften ha kunnskap om de viktigste markedssegmentene og deres motiv og behov for å bruke dette opplevelsessenter. Hva er interessant for forbruker nå det gjelder opplevelsen kulturarv. Med form for inform...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Prosjektbeskrivelse VRI Oslo/Akershus

VRI Oslo/Akershus er en utvidelse av regionens strategier for å mobilisere næringsliv til forskningsbasert innovasjon i samhandling med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektet er forankret i Regionalt innovasjonsprogram (RIP), regjeringens stor bymelding, og inngår som en del av satsni...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI-matnettverk

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i regionale verdikjeder - Forskningsaktiviteter i VRI Buskerud

Gjennom tre satningsområder vil FoU-miljøene bidra til utvikling basert på de behov og problemstillinger som fremkommer 1)for å forbedre eksisterende verdikjeder i etablerte bedriftsnettverk - teknologibedrifter 2)for å utvikle og etablere nye verdikjede r på tvers av bransjer i et gryende bedri...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Buskerud

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i regionale verdikjeder. VRI Buskerud 2008 - 2009

I VRI Buskerud er det definert tre satsingsområder: Industri, Reiseliv og Helse. De tre satsningsområdene med definerte delprosjektene representerer tre ulike faser i utviklingen av både nettverk og verdikjeder. Dermed har VRI Buskerud anledning til å få fram og anvende ny kunnskap om hvordan org...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Buskerud

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag

VRI Trøndelag tar utgangspunkt i et omfattende samarbeid om regional utvikling mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. VRI Trøndelag blir et sentralt verktøy for å nå målene i felles fylkesplan. VRI bygger på et omfatte nde kunnskapsgrunnlag, bla analysene som ...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling.

Prosjektet skal følge, studere og samarbeide med aktører i et bedriftsnettverk i Troms, som opererer innen et forskningsfelt med økende kommersiell betydning i nordnorsk sammenheng, marin bioteknologi. Nettverket, Forum for bioteknologi og havbruk (FBH), er utviklet i tett samarbeid med det regio...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. En komparativ studie av klyngene i VRI Nordland

Prosjektet er utformet som følgeforskning av aktiviteten skissert i VRI Nordland. Gjennom å studere VRI-prosessene i de tre næringsklyngene, utvikles kunnskap relevant for hver av klyngene og for framtidig utvikling av nye næringsklynger med FoU og innov asjon som fokus. Designet vil være kompar...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Telemark

Den overordnede målsettingen for VRI-prosjektet i Telemark er å utvikle langsiktig innovasjonskraft og vekstevne innenfor Telemarks industri og opplevelsesnæringer, og styrke regionens attraksjonskraft som bosted og reisemål. Dette innebærer at VRI Telema rk skal styrke innovasjonsfremmende samha...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Telemark

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samspill for regional attraksjonskraft

I dette prosjektet skal vi skaffe ny kunnskap om drivkrefter bak de endrede flyttemønstrene mellom regioner i Norge. Første trinn vil være å analysere flyttemønstre statistisk på bakgrunn av rekke bakgrunnsvariabler, der vi får skilt ut flyttemønstre som skyldes endringer i arbeidsmarkedet og e...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Telemark

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Nordland - Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Satsingsområdene i VRI Nordland er akvakultur, reiseliv og infrastruktur i kaldt klima. Valget av områder er delvis begrunnet i at disse næringsområdene er sentrale i forhold noen av Nordlandssamfunnets utfordringer (lavt FoU-nivå i næringslivet, dårlig utviklet instituttsektor og utfordringer i...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Åpent innovasjonssamarbeid - utvikling av metoder for bred medvirking i innovasjonsnettverk

Forskningsprosjektet har sitt praktiske utgangspunkt i fire av de fem næringsklyngene som er blitt prioritert i Osloregionens politikk for innovasjon i kunnskapsbaserte næringer: Energi og miljø; IKT, Maritim og Life Science (Del-prosjekt MareLife). Osl oregionens utfordring består generelt ut...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Betingelser for regionalt innovasjonssamarbeid i den globale økonomien

Prosjektet fokuserer på to av VRI programutlysingens prioriterte forskningsområder: (1) forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling og (2) innovasjon og samspill mellom ulike geografiske nivåer. Hensikten med prosjektet er å skape grunnla g for kontinuerlige praktiske forbedringe...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Den nye norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn? Forskningssatsing i VRI Trøndelag

Denne søknaden tilhører partnerskapssøknaden til VRI Trøndelag. Overordnet målsetting er å få økt kunnskap om hvordan den norske samarbeidsmodellen for bedriftsutvikling må endres og utvikles for å være et verktøy for innovasjon, økt endringstakt og vekst i fremtidens regionale og nasjonale næri...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Troms

Troms fylkeskommune ønsker å iverksette Norges Forskningsråds VRI-program som et verktøy til å oppnå økt næringsrettet FoU i Troms og økt samhandling mellom FoU-miljø og næringsliv. Gjennomføringen av VRI-prosjektet i Troms i perioden 2008-09 tar utgangsp unkt i utfordringer og mål som er forankr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i nettverk

Forskerprosjektet "Innovasjon i nettverk " fokuserer på hvordan utvikle innovative nettverk. Prosjektets tre problemstillinger knytter seg til forutsetninger og hindringer for å etablere, utvikle og vedlikeholde innovasjonsnettverk, hvilke relasjoner og h andlingsmønstre styrker produkt- og marke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier Eksempel Finnmark

Studien utgjør det såkalte "forskerprosjektet" i "Virkemidler i regional innovasjon Finnmark" (VRI-Finnmark) og vil faglig organiseres rundt noen sentrale spørsmål relatert til utviklingen av innovasjonssystemet i Finnmark og implementering av et prosjekt (VRI-Finnmark) for å fremme samhandling ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Storbyprosjektet - Hovedstadens og regionsentrenes betydning for regional og nasjonal innovasjon

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Idéportalen 2008-2009

Ideportalen.no formidler fersk fagkunnskap fra høyere utdanningsinstitusjoner i Norge til bedrifter og virksomheter over hele landet, gjennom Bacheloroppgaver, Masteroppgaver, sommerjobber og deltidsarbeid. Ideportalen.no (heretter kalt Idéportalen) har ambisjon om å være en nasjonal tjeneste,...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI-søknad frå Hordaland Felles handling for ein innovativ region

Felles handling for ein nyskapande region. Dette inneber å auka verdiskapinga ved å betra samhandlingskompetansen. Visjonen i fylkesplanen vil gjera Hordaland til ein av dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylkeskommunen har særlege før emoner, med vekt på lønsemd, internasjona...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Nye arbeidsmodeller for innovasjonsfremmende samhandling i Møre og Romsdal

Møre og Romsdals VRI-satsing omfatter virkemidler som skal bidra til å øke det regionale næringslivets konkurranseevne. Parallelt pågår en rekke partnerskapssamarbeid mellom bedrifter, næringslivsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner med formål å vide reutvikle kompetansen i regionen og den e...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal