0 antall prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning av marine ressurser gjennom utnyttelse av ny teknologi. Kompetansebygging ved Møreforskning Ålesund. Videref. i DL 166152

Marin sektor er et nasjonalt satsingsområde innen forskning og utvikling. Det er en målsetning å øke verdiskapningen fra de marine ressursene. Dette kan blant annet skje gjennom kompetanseheving og forskning relatert til ny teknologi for å frambringe nye og forbedrede produkter og nye distribusjo...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Møre og Romsdal

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Besteforeldre og barns oppvekstvilkår: Et tregenerasjonsperspektiv

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og konkurransepolitikk.

Med fagdisiplinen "industrial organization" som basis, vil det fokuseres på tre ulike tema: 1. Elektronisk handel, verdikjede og markedsintegrasjon 2. Markedsdominans og nærings- og konkurransepolitikk 3. Nærings- og konkurransepolitikk i en å pen økonomi Innenfor hvert av de tre tem...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climate change on ecosystems in Svalbard: Past and future immigration of thermophilous key species

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The role of climatic variation in the dynamics and persistence of an Arctic predator - prey/host - parasite system

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OST-Øst-Europa-programmene

An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Releasing Development Potentials at the Coast: A Path to Stabilization at the Eastern Adriatic

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

COST A19 - Childrens Welfare: Economic and social welfare; access to space and use of time; children's rights and discourses.

COST Action 19 Children's Welfare, ble konstituert i Brussel 18.6. 2001. Initiativ til aksjonen er tatt av An-Magritt Jensen, ISS/NTNU og Jens Qvortrup, NOSEB/NTNU (nå ISS/NTNU). An-Magritt Jensen ble valgt til leder for Management Committee (MC), Giovann i Sgritta, Italia ble valgt som nestleder...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 245,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kjemikalier gjennom avløpsrenseanlegg. Renseprosesser og miljørisiko. total - avløp

Våre renseanlegg for avløpsvann er primært bygget for å rense vanlig kommunal kloakk, men anleggene mottar som regel også kjemikalier via bl.a. industri-avløpsvann. Mange av disse fremmedstoffene faller inn under betegnelsen organiske miljøgifter. Disse s toffenes effekter og skjebne i renseanleg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe. Viderføres 158237.

Europas politiske orden er i støpeskjeen. Hovedidéen er at en eventuelt dyptgående transformasjon best kommer til uttrykk ved at samarbeids- og konfliktmønstre langs nasjonale grenser i betydelig grad suppleres med slike mønstre på tvers av nasjonale gren ser, for eksempel langs funksjonelle, sek...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ProClim - Polar Ocean Climate Processes

...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Integrated Pest Management of the African Rice gall midge, Orseolia oryzivora, in West Africa

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Cryptosporidium og Giardia i Noreg

I utlandet er det vist at dei to eincella tarmparasittane Cryptosporidium parvum og Giardia intestinalis er ei viktig og hyppig årsak til tarmsjukdom, ofte med kraftig diare, hos huspattedyr og menneske. Begge parasittane dannar store mengder svært hardfø re overføringsstadium som blir skilde med...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Videreutvikling av direktefiltreringsprosessen

Arbeidet baseres på forsøk i eksisterende pilotanlegg, der koblingen av praktiske forsøk og teoretisk kompetanse kan utnyttes fullt ut. Videre kan nye forsøksresultater vurderes opp mot tidligere oppnådde resultater angående ulike koaguleringsmidler, miks ere, råvannsfarge, vanntemperatur, filter...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kuldekjeden for torsk og annen oppdrettsfisk - Prosessoptimalisering gjennom numerisk modellering og anvendelse av MR

Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle det faglige grunnlaget for numerisk modellering og simulering av kuldekjeden for oppdrettsfisk. For å lykkes med dette vil MR-teknologien bli brukt som et vitenskapelig måleinstrument i lab. MR gir resultater i form av 2-dimensjonale bilder og spectros...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Bakteriehemmende forbindelser fra marine alger: Utvikling av miljøvennlige strategier for å kontrollere virulens og begroing

Marine alger har utviklet en rekke mekanismer for å kunne manipulere sammensetningen av bakterier på overflaten. Forsvarsmekanismene spenner fra fysisk avskalling av overflatelaget til produksjon av antagonistiske metabolitter. Ulike miljøvariable som f e ks lys vil påvirke metabolitt produksjone...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Mobile and Channel Integrating Electronic Commerce - Business Models and Enduser Adoption

A large-scale deployment of 3G mobile networks is now taking place in Europe. It is assumed that 3G services will change business processes, work processes, and consumer behavior. Most of these changes are considered positive both for industry efficiency and public welfare. To obtain this, mobil...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Enhanched value creation in the SME sector: strengthening the impact of authorised accountants

A firm's ability to accumulate, update and apply knowledge and skills is one of the most impotant sources of value creation. However, there is often a considerable distance between where competence is developed and where competence is actually needed. In order for competence to be effectively di...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Otolith growth as indicator of herring stock affiliation and survival probability, Dr.grad.stip.

Project summary: Recent studies have demonstrated that daily otolith increments can be identify herring stock affiliation at individual level. In the present project this methodology is used together with acoustic survey data to study the periodical changes in the mixtur e of juvenile herring s...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Spillet om energirelatert miljøpolitikk i Europa: utvikling og strategiske utfordringer for norske energiselskaper

Prosjektet vil analysere spillet om europeisk energirelatert miljøpolitikk som et strategisk spill langs flere dimensjoner og på flere nivåer. Det dreier seg her både om et kontekstuelt spill over valg av beslutningskontekst og et mer avgrenset spill over saksdefinisjon og fordelingsutfall innen...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Smart Energy Efficient Buildings

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Urban forestry in Norway

We are planning this study to be a thre Dr.scient study of visual perceptions of forest interior and structures, with especial emphasis on structures important for conservation of biodiversity. The research is divided into three parts; 1) National overvie w over urban forestry management, practic...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken