0 antall prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mapping marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas

Plast syntes opprinnelig å være en flott oppfinnelse uten bivirkninger, og den franske filosofen Roland Barthes beskrev entusistis "a plasticized world" i "Mythologies" (1957). I dag er imidlertid ikke entusiasmen for plast like stor. 8,3 milliarder tonn plast ble produsert mellom 1950 og 2015, h...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Regulating shipping in Russian Arctic Waters: Between international law, national interests and geopolitics

Skipsfarten gjennom Russlands nordlige sjørute (NSR) er viktig for det internasjonale samfunnet av kommersielle grunner. NSR kan forkorte seilasen mellom havner i Europa og i Øst-Asia. Aktualiteten til NSR påvirkes også av sikkerhets- og miljøhensyn. Havretten slik den er kommet til uttrykk i hav...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsket urbane politiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer" og fokuserte på politikkområder som er mest eksponert for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det var to hovedmål. Ved hjelp av eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, var det vi...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by paRTicipatory governance practices in the High NORTH

Den økende bruken av IT-teknologi og såkalt smart-by, kommune og regions-initiativ, åpner opp helt nye muligheter for offentlig innovasjon, spesielt når det kommer til lokal styringsutvikling i nordområdene. Dette kan gi lokale interesser en stemme når det kommer til planlegging og beslutningstak...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU): I ARDU har vi studert hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål har vært å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det s...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation

Dette prosjektet studerte hvordan politiske og sosiale forhold styres i Arktis, hvordan samarbeid mellom stater og mennesker oppnås, og hvilke utfordringer arktiske mennesker og stater står overfor i fremtiden. Et spesielt fokus i analysen har vært på rollen som ikke-statlige aktører som urfolk, ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Basement and depositional systems (source-to-sink) in the northern Barents Sea and adjacent parts of the proto-Arctic (BarN-S2S)

Barentshavets geologiske utvikling er nært knyttet til både Arktis og det Nord-Atlantiske området. Vi har gjennom en lang rekke forskningsprosjekter, samt langvarig og omfattende petroleumsleting, økt vår kunnskap om sedimentbassengene i det sørvestlige Barentshav og hvordan deres utvikling henge...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-Western relations?

Hovedmålet med prosjektet var å undersøke om spenningen i forholdet mellom Russland og dets vestlige partnere forårsaket av Russlands handlinger i Ukraina i 2014 kunne få negative konsekvenser for samarbeidet mellom Russland og de vestlige partnerne i Arktis. Prosjektteamet har gjennomført flere...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Floating Production, Storage & Offloading BioCoal Unit

Tschudi Bio Company (TBC) har sammen med Damen Shipyard i Holland og Glommen Technology i Elverum utarbeidet et konseptuelt design for en Skogs-FPSO (Floating Production Storage and Offloading). TBC har også ervervet en eksklusiv rett (med visse forbehold) til å kommersialisere Glommen Technology...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Live king crab welfare monitoring throughout logistics

Levende sjømat generelt og levende kongekrabbe spesielt er en raskt voksende trend innenfor sjømatnæringen. Flere utfordringer er forbundet med å fange, lagre og sende levende sjømat. Dyrevelferd og dødelighet er de to hovedutfordringene. De to utfordringene går hånd i hånd - optimal dyrevelferd ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Integrated Crude Oil Transport under Arctic conditions

På grunn av uttømningen av konvensjonelle råoljer går produksjonen for tiden mot ukonvensjonelle råoljer (sur, tung og ekstra tung) og til råoljer i ekstremt og hardt miljø. Barentshavet i Arktisk-området er et eksempel. Transport av fremtidig olje produsert i dette området vil være utfordrende p...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Development of sea ice monitoring and forecasting system to support safe operations and navigation in Arctic Seas

Sentinel-1A og 1B satellittene fra Copernicus programmet er nå den viktigste leverandøren av SAR data både globalt og for de nordlige havområdene, som er hovedområdet for prosjektet. SAR dataene er fritt tilgjengelig og lastes ned fra ESA og det nasjonale Sentinel datasenteret som drives av Meteo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland