0 antall prosjekter

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Ageing Healthcare Workers and ICT: Making healthcare workplaces healthy for 50+.

The project aims to explore the implications for ageing healthcare personnel of the reshaping of healthcare sector workplaces via the use of new technologies. The explorations will be grounded - both theoretically and empirically - in research on contempo rary changes to work and organisation eme...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland - møte mellom russiske og norske bilder av hverandre i krysskulturelt samarbeide.

I Norut Samfunnsforsknings internasjonale strategier og prioriteringer står forskning på nordområdene og forskning i samarbeid med miljøer i nordområdene sentralt. Norut Samfunnsforskning søker å realisere disse strategiene og prioriteringene gjennom fler e tiltak. 1) Vårt strategiske instituttpr...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Tillit som betingelse for samarbeid og utvikling i Nord

Prosjektet skal utvikle kompetanse om Nordområdeproblematikk gjennom teoretisk refleksjon og empiriske undersøkelser av sosiale/menneskelige vilkår for tillitsbygging, samarbeid og utvikling i Nordområdene. Gjennom å bruke tillit som inntak til å fokuse re på sosial organisering og sosiale rela...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Mangfoldig likestilling i familiesfæren? Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk

Prosjektet tar utgangspunkt i en tilsynelatende motsetning mellom norsk likestillings- og mangfoldspolitikk, karakterisert som kjønnsproblematikken i flerkulturelle samfunn. Det har til hensikt å produsere systematisk kunnskap om relasjonene mellom likest illings- og mangfoldspolitikken i forhold...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa