0 antall prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Hovedmålet med prosjektet er å skape et robust internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet for å gi det regionale næringslivet tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet. Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmå...

Tildelt: kr 27,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

SpermVital AS har utviklet og patentert en revolusjonerende teknologi for immobilisering og dypfrysing (kryokonservering) av sædceller. Spermier immobiliseres i en alginat-gel, som gradvis oppløses inne i hunndyret etter kunstig sædoverføring. I motsetning til standard sæddoser der alle spermier ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nye materialer for kontrollert og reproduserbar immobilisering og frigjøring spermier

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering av spermier kombinert med kryokonservering. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og opplever betydelig etterspørsel. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av nye materialer for kontrollert og reproduserbar frigjøring av immobiliserte spermier og dokumentasjon av dette in vivo

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering og dypfrysing av spermier. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og det er stor interesse internasjonalt. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for kunstig sædo...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Elucidation of underlying factors influencing fertility in modern, efficient livestock production through novel epigenomics and metabolomics

Systematisk dyre-avl på viktige egenskaper som melke- og kjøttproduksjon, og også helse og fruktbarhet har blitt benyttet i Norge over lang tid. Vektlegging av fruktbarhet i avlsarbeidet er svært viktig for effektivitet og lønnsomhet i næringen. Kunstig sædoverføring basert på utvalgte dyr med go...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret spermiekvalitet med SpermVital immobiliseringsteknologi dokumentert som befruktningspotensial in vitro og in vivo på storferaser

Idéen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier både før og etter inseminasjon. For storfe er det forlengelse etter inseminasjon, i kombinasjon med kryokonservering som er fokus, og som etterspørres i markedet. Teknologien skal gjøre tidspunktet for inseminasjon relativt til egg...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Immobilisering av spermier fra svin for utvikling av et nytt effektivt og konkurransedyktig seminkonsept i svinenæringen

SpermVital har utviklet en teknologi som forlenger levetiden til spermier etter inseminasjon (kunstig sædoverføring). For å oppnå dette immobiliseres spermiene i alginat før lagring eller nedfrysing. Teknologien gir forlenget levetid og kvalitet på spermier etter inseminasjon og medfører at befru...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

FORLENGET LEVETID FOR SPERMIER IN VIVO OG FORBEDRET FRUKTBARHET VED BRUK AV BIOPOLYMERE SOM KONSERVERINGSMET(218885)

Prosjektet FORLENGET LEVETID FOR SPERMIER IN VIVO OG FORBEDRET FRUKTBARHET VED BRUK AV BIOPOLYMERE SOM KONSERVERINGSMETODE har som hovedmål å forlenge levetid og kvalitet til spermier in vivo i hunndyret etter inseminasjon slik at befruktningsdyktige sper mier er tilstede lengre enn med eksistere...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Innlandet

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR2 Application for Eurostars on sustainable breeding for male fertility

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Proteiner i oksesæd

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Oestrus and oestrus behaviour in NRF and Holstein breeds in modern cattle housing systems

Good health and fertility are crucial for animal welfare, production efficiency and sustainability in milk and beef production. In the NFR breed, these traits have been selected for over time, thus expanding the distribution of this breed worldwide. Expor t of semen and animals is very important,...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nye bioteknologiske metoder for konservering av spermier

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Betydningen av seleninnholdet i beitegras for helsetilstanden i norske melkekubesetninger.

Geno har i samarbeid med Norsk Hydro foretatt preliminære undersøkelser der selennivået in norske storfebesetninger er klarlagt. De preliminære undersøkelsene viset at sjukdom og fruktbarhetsproblemer. En ønsker å benytte disse kunnskapene til å foreta en epidemiologisk studie i norske melkekube...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Innlandet