0 antall prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - CarerSupport. Integrated Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration

Nye, innovative verktøy og effektive tjenester kan hjelpe og gi støtte til pårørendes betydelige ansvar i omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svikt, som er blitt avhengige av praktisk hjelp til å opprettholde liv og helse. CarerSupport er en internett-basert plattform med skreddersy...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NORDCORP. Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states

Our overall academic interest is to tease out how the content of legitimate and publicly acknowledged suffering is determined. Focusing on Middle Eastern survivors of violence we examine comparatively how their encounter with state representatives in Scan dinavia takes place, how it is experience...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Profilering av simuleringer av klimasystemer

ProSimKlim skapte interesse og forståelse for realfagene geofag (klima), matematikk og informatikk hos sterke og ekstra interesserte elever på videregående skole-nivå gjennom nettbasert undervisning som bygger på praktisk programmering og simulering av enkle klima-modeller. Prosjektet har gitt el...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Model Support in Drilling Automation

Bilen din treng vask og vedlikehald for å fungere, men når gav du sist eit dataprogram same behandling? Oljeboring er ei krevjande oppgåve og det er stor usikkerheit til kva ein vil møte på eller kva som skjer akkurat no nede i brønnen. Difor brukar ein i dag sanntids datamodellar, som kan r...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7:Participation in EERA JP wind energy (EERA wind)

Dette prosjektet støtter engasjement i den europeiske energiforskningsalliansen (EERA) innenfor tema vindkraft, spesielt ledelse av underprogram på offshore vindkraft og formidling av informasjon og koordinering med norske aktører. Den europeiske energiforskningsalliansen (EERA) er en sammenslu...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Causes and consequences of invasions of aquatic ecosystems by non-native salmonids

SalmoInvade (Causes and consequences of invasions of aquatic ecosystems by non-native salmonids) er et internasjonalt prosjekt i BiodivERsA-systemet. Prosjektet ledes fra Göteborgs universitet og har deltagelse fra forskningsgrupper i Norge, Frankrike, Tyskland og Canada. Målsettingen med pros...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Sonoactivable Nanotheragnostics for Cancer Treatment

Målet med prosjektet var å utvikle en nanoteknologi for ultralydsmediert målrettet tilførsel og kontrollert cytotoksisitet av sonosensibiliserende stoffer; samtidig med overvåking av prosessen gjennom 19F MR og/eller ultralyd billeddannelse. Denne nanoteknologien benyttet nye biokompatible nanost...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Development of efficient bioflocculants by exploring the microbial diversity of South African Eastern Cape Province for Novel Bioflocculants

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å isolere bakterier med evnen til å produsere høyfrekvente flokkuleringsmidler fra de marine miljøene i Øst-Cape-provinsen Sør-Afrika Disse bakterieutskillende flokkulantene, også kjent som bioflokkulanter, er miljøvennlige og derfor svært ønskelige til br...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Seasonal to decadal Changes Affecting Marine Productivity: an Interdisciplinary investigation

Målet med det tverrfaglige SCAMPI prosjektet har vært å identifisere og analysere mønstre i dekade-variabilitet i det marine miljø og økosystem rundt det sørlige Afrika. Til dette er i-havet målinger og satellitt observasjoner benyttet sammen med analyse verktøy og simuleringsmodeller. Simulering...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovasjon for bedre ugresskontroll i grønnsaker

Delmål 1 - Optimalisere væsker med ugressdrepende effekt avsatt med innovativ ultrapresis dråpeskyter mhp fysiske og biokjemiske egenskaper og ugressdrepende effekt. Delmål 2 - Teste flytende gjødsel avsatt med innovativ ultrapresis dråpeskyter mhp fysiske og biokjemiske egenskaper og ugressdr...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Southern Ocean Phytoplankton Adaption to mimicked future changes in light and iron availability - Molecular bases and modelling (SOPA)

Planteplankton i Sørishavet fjerner om lag 10% av de menneskeskapte CO2 utslippene hvert år og reduserer dermed effekten av dagens høye forbruk av fossilt brennstoff. På verdensbasis binder planteplankton mer CO2 enn det som bindes av alle verdens regnskoger. I dette prosjektet har vi som mål å f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem-Economic Interactions in the Norwegian Sea: Analysis and Management

Økosystemet i Norskehavet er produktivt og dynamisk og huser nokre av verda's største pelagiske fiskebestandar. I tillegg finns viktige fiskeartar som nordaust arktisk torsk i regionen. Bestandane overlapper geografisk med sesongvariasjonar, og interakterer gjennom kamp om mat, i predator-bytte i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Superior growth medium nutrients of marine origin for improving biobased production

Løselige proteinhydrolysater, eller peptoner, blir brukt som ingredienser i vekstmedier for ulike mikroorganismer. Mikrobielle prosesser blir anvendt til produksjon av en rekke ulike produkter, alt fra bulkkjemikalier til høykost diagnostika og farmasøytiske produkter. Målet for prosjektet er å u...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Exploring the relationship between belief systems and climate change adaptation

Beliefs and belief systems influence perceptions of climate change, as well as responses to climate risks and vulnerability. Although belief systems provide stable points of reference that help people to make sense of the world, it is also important for individual and collective beliefs systems t...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Professions & Professionalism

Professions and Professionalism er et open-access tidsskrift som publiserer teoretisk og empirisk forskning på tradisjonelle og nyere kunnskapsbaserte yrker. Tidsskriftet er preget av et mangfold av perspektiver og disipliner. Alle bidrage er vurdert av m inst to fagfeller i tillegg til redaksjon...

Tildelt: kr 75 683

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Safe food and reduced waste: Optimal use of sanitizers against biofilm in food production premises

Noen bakterier, som pseudomonas og stafylokokker er ganske vanlige i matproduksjonsmiljøer etter renhold og den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes kan etablere seg i miljøet i flere år. Dette prosjektet viste at bakterier fra produksjonsmiljøet kan danne en biofilm som delvis ut...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessment of long-term effects of oil exposure on early life stages of Atlantic haddock using state-of-the-art genomics tools in combinatio

Formålet med dette prosjektet er å studere langtidseffekter av lavdose oljeeksponering på hyseegg og larver. Det skal undersøkes om det finnes utviklingsstadier som er spesielt følsomme for eksponering. Dette prosjektet designer eksponeringsforsøk ut fra realistisk blow-out eksponeringsscenario m...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Cranefree fundament for offshore vind: Geotekniske og marintekniske utfordringer ved fundamentering uten gysing

Prosjektet skal legge et tilstrekkelig forskningsmessig grunnlag til at vindmøller til havs skal kunne fundamenteres med teknologien "Cranefree", som innebærer et vektbasert fundament som verken behøver kranløft eller såkalt gysing (innsprøyting av beton g under fundamentet etter installasjon). ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Landbasert produksjon av stamlaks for årstidsuavhengig produksjon av patogenfri rogn

Ved tradisjonell produksjon av stamlaks med to vintre i sjø er det med tilpassede lys- og temperturregimer mulig å styre gytetidspunktet i atlantisk laks fra begynnelsen av september til februar. Med denne produksjonsmodellen er det ikke mulig å levere rogn i tre måneder omkring sensommer og tidl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Økning av belastningsevnen til jordkabler

Dette prosjektet skal stimulere til bruk av nye, avanserte beregningsmetoder for overføringskapasitet, samt gjennomføre eksperimentelt arbeid for å gi et nytt og viktig beslutningsgrunnlag og verktøy for norske nettselskap. Målsettingen er å bidra til økt utnyttelse av det norske kabelnettet, sam...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): Fra ord til handling?

Grl. § 110b var en oppfølging av Brundtland-kommisjonens rapport «Vår felles framtid» (1987), som sterkt bidro til å endre vårt syn på forholdet mellom menneske og naturgrunnlag. Vårt seminar tar utgangspunkt i spørsmålet om bestemmelsene i paragrafen har vært for lite påaktet. Tredje ledd gir s...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet som minnepolitikk

Prosjektet Grunnlovsjubileet som minnepolitikk er et dokumentasjons- og forskningsprosjekt om feiringen av grunnlovsjubileet i 2014. Prosjektet skulle gi kunnskap om hva vi gjorde når vi "jubilerte", hva jubileringen gjorde med oss og hva vår måte å feire på kan fortelle om oss som nasjon. Prosje...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

New protection technology to substitute creosote for the protection of railway sleepers, timber bridges, and utility poles

Kreosot er et av de eldste og mest effektive beskyttelsesmidlene for tre. Det er hovedsakelig brukt i konstruksjoner utendørs hvor det er store krav til sikkerhet og levetid, slik som jernbanesviller, el- og telefonstolper, og trebroer. EU-kommisjonen stiller seg imidlertid kritisk til bruk av kr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Re-directing the gaze: an international quest for promising practices in long-term residential care.

Mange av våre mest sårbare eldre mottar omsorg, pleie og behandling i sykehjem og andre langtidsinstitusjoner, både i Norge og i mange andre land i Europa og Nord-Amerika. Til tross for målsettingen både i Norge og andre OECD land om å realisere det «best e effektive omsorgsnivå» (BEON-prinsippet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Technology Transfer: Søknad om lokale prosjektmidler

Norinnova Technology Transfer AS (NTT) har deltatt i FORNY-programmet siden oppstarten av programmet i 1995, og programmet er vårt viktigste verktøy i arbeidet med innovasjon. De 65 bedriftsetableringene som NTT har bidratt til, har skapt over 500 arbeids plasser og har tiltrukket seg over 800 MN...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Unmanned Aerial System as a Mobile Wireless Sensor Network for Environmental and Ice Monitoring in Arctic Marine Operations

For fremtidig oljeutvinning i arktiske strøk, overvåkning av miljø- og isforhold vil være kritisk for sikkerhet. Monitorering av sjø- og isforhold blir i dag gjort med sensorer og innsamlingsmetoder som involverer fly, skip, satellitter, værbøyer og oljeinstallasjoner. Av disse er det bare satel...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced Composite Well Intervention Rod for Extended Operating Environments

Etterhvert som kompleksiteten øker for eksisterende olje- og gassfelt, samt at flere felt utvikles med ultra dype og ultra langtrekkende brønner, har behovet økt for nye og kostnadseffektive brønnintervensjons metoder. ComTrac systemet som er utviklet av C6 Technologies bruker et lettvekts kompo...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of sea lice vaccine (Louse Off).

Lakselus ( Lepeophtheirus salmonis ) er hud parasitter på både oppdrettet og vill laksefisk . Lusa påfører laksefisk skade ved å spise av slim , hud og blod . Oppdrettsnæringen er blitt sterkt avhengig av plantevernmidler for å begrense luseproblemet. Selv om disse behandlingene er effektive, så...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

15th Workshop on Corporate Governance

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo