0 prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities

Kystsoner verda over opplever befolkningsvekst, auka press på tradisjonelle næringar som fiskeri, og vekst i nye kommersielle næringar som oppdrett, energiproduksjon frå vind og bølger, og turisme. Slike endringar er antatt å auke sjansane for konfliktar i marine og kystnære strøk. FN anerkjenner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Factors influencing the formation, fate and transport of microplastic in marine coastal ecosystems

FORTRAN-prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved SINTEF Ocean, universitetene i Stellenbosch og Western Cape i Sør-Afrika, og den sør-afrikanske organisasjonen WildOceans. Prosjektet har som formål å undersøke faktorer som påvirker dannelsen av mikroplast fra plastavfall som havner i havet....

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Probing the electronic properties of nickel oxide (NiO) as electrocatalyst for renewable and sustainable electrolytic hydrogen production

Innfasing av fornybar energi er essensielt i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn. Fornybar energi, som vind og solenergi, er av sterk periodisk karakter og høstes mest effektivt ved å ta i bruk effektive og dynamiske energilagringsteknologier. Hydrogen som lages ved alkalisk v...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepalmuligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak de...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

High-Performance Cyclotron Target for RadioGallium

Nukleærmedisin bruker radioaktiv stråling både i diagnostikk og behandling. Diagnostiske prosedyrer med radioisotoper er mye brukt med over 50 millioner prosedyrer årlig. Positronemisjonstomografi (PET) er en bildeteknologi med svært høy følsomhet og dybdeuavhengig høy oppløsning, basert på detek...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Parasite- and host-driven characteristics of infestation success in salmon lice (Lice-IS)

Lakselus er en parasitt på atlantisk laks og andre laksefisker. Gjennom oppdrettsnæringens vekst har mengden av lakselus og dens verter steget parallelt. Dette har en negativ innvirkning på bærekraften til produksjonssystemene, særlig på oppdrettslaksens velferd, miljøpåvirkninger fra oppdrett og...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program

Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening Over hele verden blir 500 000 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft hvert år og en anbefaling fra WHO er å utvikle mer effektiv screening med tester for tidlig og treffsikker påvisning av kreft. Dagens HP...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med FishBash er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam, noe som kan erstatte deler av mineralgjødselen som brukes i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene, som til dels stammer fra landbasert fôrproduksjon, gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraft...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Czochralski growth of low-oxygen silicon single crystals for high-efficiency solar cell applications

I India er det i 2021 lansert et stort program for å etablere solcelle produksjon langs hele verdikjeden for solceller. Success prosjektet har derfor fått stor oppmerksomhet. Den største utfordringen for fremtidens solceller laget av silisium er kostnader for solstrøm som krever en fortsatt for...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: High-throughput and high-resolution pathology using chip-based nanoscopy

Utvikling av det optiske teleskop har gjort forskere i stand til å utforske universets største mysterier. På samme måte åpner nå avanserte optiske mikroskoper - kalt nanoskoper - døren til den intrikate og lite utforskede nanoverdenen som finnes inni cellene våre. Med et nanoskop i hvert forsknin...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration [ADAPT]

Formålet med ADAPT er å utforske hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Urban transformasjon og byfornyelse representerer mange muligheter, men også en del utfordringer. I mange byer er arealer som ligger sentralt i ferd med å bli en ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Production and Market Responses to Sea Lice Motivated Production Growth Restrictions

The major issue facing Norwegian salmon aquaculture is sea lice (Lepeophtheirus salmonis). The sea lice problem has motivated regulations to control production growth (the traffic light system). Norway is the largest producer of Atlantic Salmon, and when the Norwegian Ministry of Trade, Industry ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Bio-engineered palladium nanoparticles

Metallnanopartikler har en rekke bruksområder innen kjemisk katalyse, brenselceller, antimikrobielle tekstilbelegg, og har blitt brukt i nanomedisinske metoder, f.eks som målrettede kreftbehandlinger. Slike partikler fremstilles for tiden ved konvensjonelle kjemiske og fysiske metoder som involve...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Towards better computational approaches and responsible innovation strategies in early drug discovery-application to antibiotics & COPD

For å opprettholde vår høye levestandard vil vi trenge nye og innovative medisiner. Utviklingen av et nytt legemiddel tar 15-20 år og koster gjennomsnittlig 40 milliarder kroner, noe som medfører at for få nye legemidler blir tilgjengelige hvert år. Vi mener at offentlig finansiert forskning utgj...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Molecular roles of salmon louse and piscine aquaglyceroporins (Channel19)

As part of an ongoing project funded by the Research Council of Norway (254872/E40: ImmunoPorin) focusing on the immunosuppression of aquaglyceroporins (Glps) in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis), we have discovered that two of the salmon louse Glps that transport, water, glycerol and ur...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioøkfelles: Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene vil undersøke mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi vil studere genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer ov...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources

Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert på reguleringer som sikrer at verdiskapingen kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien er en av næringene som p...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate

#LoVeSeSDG-prosjektet trekker sammen troverdighet, legitimitet og fremtredende behov for bærekraftig kystutvikling ved å jobbe konkret med en sak på Andøya i Vesterålen. Vi er ferdige med feltarbeidet for Q-sort-analysen som samler et mangfold av synspunkter på temaet bærekraft i kommunehovedstad...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrient-responsive epigenetic programming in Atlantic salmon and zebrafish muscle growth

Havbruksnæringen har i stor grad erstattet fiskemel med plantebaserte råvarer i fôr av både økonomiske hensyn og på grunn av at etterspørselen har økt. Fôr til laks inneholder nå høye nivåer av plantebaserte råvarer som endrer mikronæringsstoffsammensetningen. Dette påvirker veksten og helsetilst...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Research Visit in China related to Aquaculture Technology and Market

-

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DistRes - Distribution and resource rent in fisheries

Prosjektet studerer fordelingsvirkninger av fiskeriforvaltning samt forvaltningsutfordringer i lys av endrede forhold knyttet til miljø og sosioøkonomiske faktorer. Norge introduserte tidlig fartøykvoter i fiskeriforvaltningen, og mens dette har skapt betydelige verdier i sektoren, er det bekymri...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare

Oppdrettslaks blir som regel ikke fôret av oppdretter i dagene før de skal gjennomgå en vesentlig håndteringsoperasjon. Dette blir gjort for å unngå avføringsrester fra fisken i vannet under håndtering, for å øke fiskens evne til å mestre stress og for å redusere fiskens oksygenforbruk (stort for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

Den 23. september 2021 skjedde det et gjennombrudd for tematikken forskningsprosjektet ACCESS fokuserer på. Under toppmøtet for bærekraftige matsystem sa Norges statsminister fra talerstolen i New York følgende: «We will empower the smallholder farmer in our development assistance. We will place ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Havyard - Zero-Emission ROPAX Vessel

Batteri blir i dag brukt til å gjøre skip utslippsfrie på korte strekninger. Men selv med verdens største batteripakker kan et stort skip som kystruten bare seile mellom en og to utslippsfrie timer. Så hvordan kan man da få store skip til å gå lenger distanser og med høy hastighet og uten utslipp...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg. Det estimeres at rundt 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall skjer hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom ...

Tildelt: kr 20,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvak...

Tildelt: kr 42,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Oslo