0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Ungdommen nå til dags! Sosiologforeningens oppdatering

I 2016 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til ungdom og generasjonsforskjeller, og hvordan de er blitt håndtert i norsk og internasjonal sosiologi. Foruten papergruppene er seminaret delt inn i to presentasjonsformer. For det første generelle faglige bidrag og oversikter i plenumsforedrag....

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologi og byråkrati

I 2015 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til byråkratier og hvordan de er blitt håndtert i norsk sosiologi. På seminarets første dag er temaet "Byråkrati og byråkratikritikk". Der settes hovedfokus på tidligere teorier og dagens situasjon belyst fra sosiologisk forståelse av samtidsdiagno...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hvor står norsk miljøsosiologi - og hvor går veien videre?

I 2013 retter vi søkelyset mot miljøproblemer og hvordan de er blitt håndtert i norsk sossiologi. På seminarets første dag er temaet "Hva er norsk miljøsosiologi?". Der settes hovedfokus på tilstanden i sosiologgien og utfordringene faget står overfor. De l 2 konsentrerer seg om miljøproblemer sl...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Institusjonell endring i demokratiske samfunn

Sosial endring er et sentralt tema i samfunnsvitenskapene. Men når samfunn endrer seg, skjer det først og fremst ved at institusjonene endrer seg. Selv om institusjoner skaper sosial stabilitet, er de selv i endring; om enn langsommere enn i andre deler av samfunnet. Fra slutten av 1900-tallet v...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2012: Sosiologiske vinterleker - Sosiologiske blikk på idrett og samfunn

I 2012 retter vi søkelyset mot idrettens rolle i samfunnet. På seminarets første dag er temaet idrettsorganisering med tittelen: Folkebevegelse - butikk eller sunnhetsdirektorat? Den andre dagen er temaet idrett som integrasjon med tittelen: For folk, Gud eller fedreland? Begge dagene vil bestå ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk sosiologkongress 2011

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2011: Norsk sosiologi - i går, i dag, i morgen

Årets seminar setter vi Norsk sosiologi som fag og fagmiljø under lupen. Et innlegg om utfordringer og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk sosiologi gir bakgrunn for videre debatt. Mange sosiologmiljøer har blitt evaluert i 2010. Leder av evalueringsk omiteen og et av komitémedlemmene vil inn...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk Sosiologforenings nasjonale fagseminar 2010: Norge i verden og verden i Norge

I 2010 er det globalisering som står på programmet. Den første dagen retter vi oppmerksomheten mot norske aktører i verden, tematisk fra fred- og sikkerhetsspolitikk til olje. Den andre dagen retter blikket mot den nasjonale arena, der hvor ?verden? komm er til oss, også hvordan den norske major...

Tildelt: kr 91 475

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer. Demokrati og inklusjon

Inklusjon av kvinner i arbeidsliv og næringsliv er det overordnede temaet for prosjektet. Dette studeres i tilknytning til lovgivningen om kjønnskvotering til styerer i allmennaksjeselskaper. Lovregulert kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer har vært gjen stand for offentlig debatt i Norge i mer ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo