0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel mechanisms in activation of ATR kinase

Når en kreftpasient behandles med stråleterapi eller ulike typer kjemoterapi, drepes kreftcellene ved å påføre dem DNA-skade. Derimot klarer noen kreftceller å forhindre dette ved å aktivere signalveier inne i cellene som fører til at DNA blir reparert. Aktivering av ATR-kinasen er en viktig komp...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptation strategies for increased cereal production under a wetter future climate

Mer nedbør og en stadig tyngre maskinpark, kombinert med utilfredsstillende drenering, vil kunne føre til alvorlige avlingsbegrensninger i kornproduksjonen. OPTIKORN prosjektet har bidratt med kunnskap for å utvikle strategier som reduserer risikoen for jordpakking og vannmetning, og som minimere...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

GrowPro-Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

Etterspørselen etter kjøtt og animalsk protein er stor og økende. En helt ny og mulig løsning på problemet er å dyrke levende muskelceller fra storfe ved bruk av bioreaktorer, helt uavhengig av dyreproduksjon. Utfordringen nå er å få til storskalaproduksjon som både er billig, miljøvennlig og eff...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Dette tverrfaglige prosjektet har undersøkt det grunnleggnede spørsmålet om hvordan økosystemet og artene langs kysten er strukturert romlig og hva som er en passende skala for forvaltningen av kystøkosystemet. Vi tok i brukt genomikk-verktøy (ddRAD og full-genom resekvensering) og karakteriserte...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SAR

Dette er et prosjekt som blev til gjennom en felles innsats mellom UiT Norges arktiske universitet og P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Science i Moskva og deres respektive partnere. Prosjektet kobles til et økt fokus på miljøovervåking i Barentshavet, og da særlig marin fo...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamics Of Floating Ice

Polare områder, særlig Arktis, har fått økt oppmerksomhet innen forskning de siste 10 år. Klimaendringer og i parallell teknologiske nyvinninger gir nye muligheter i disse sårbare områdene for menneskelig aktivitet, inkludert bærekraftig utvikling av råvarebasert industrier, havbruk, turisme og k...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FinAI: Artificial Intelligence tool to monitor global financial markets

Profesjonelle investorer jobber i en tilstand der de sliter med å håndtere de enorme mengdene av informasjon. Mye av informasjonen kommer fra helt nye kilder, som transaksjonsdata, geolocation data og webscraped data. Dagens verktøy evner ikke å prosessere disse mengdene informasjonen på en effek...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Sustainable Composite Products

CompDetect samler Hexagon Ragasco, Brødrene Aa og Steni med felles mål om å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller for sine produkter i glass- og karbonfiber kompositt; materialer med svært attraktive egenskaper som høy styrke, lav vekt og god motstand mot korrosjon. Disse egenskapene gjør kom...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Hovedmålet med HARMES var å øke kunnskapen om mesopelagiske organismers forekomster, mangfold og økologiske roller, og dermed bidra til forvaltningen av et potensielt framtidig fiskeri og videre bidra til den generelle forvaltningen av havene. Flere regioner i Nord-Atlanteren har blitt studert o...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfri energi: Utvikling av effektiv tofase varmepumpe for industriell dampproduksjon

I dag blir energien til prosessindustrien i hovedsak levert fra fossildrevne energikilder (f.eks. fyr- eller gasskjeler) som bidrar til betydelig utslipp av klimagasser. Samtidig er temperaturen på overskuddsenergien fra ulike prosesstrinn for lav til direkte gjenvinning og gjenbruk. Forskning h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Det er utviklet verktøy for vurdering av nye prosjekt/produkt og hvilken innvirkning det vil ha på kapasitetsutnyttelse/flaskehalser. Prosjektet har også gitt en anbefaling i forhold til valg av verktøy for praktisk kortsiktig planlegging i denne type bedrifter (Lav-volum/høy variasjon eller Asse...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Nytt rammeverk for Grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i Anleggsarbeid

Utbygging av kraftverk, veganlegg og kraftledninger fører til naturinngrep og ødeleggelse av leveområder for dyr og planter. Nedbygging av natur er den største trusselen mot biologisk mangfold globalt, og har i det siste fått stor oppmerksomhet etter rapporten fra FNs naturpanel kom ut i 2019. G...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Surface protonics for oxide-based electrochemical energy devices

I overgangen til et lavutslippssamfunn basert på fornybar energi er det nødvendig med ny kunnskap og nye løsninger som fremmer en langsiktig utvikling av energisystemet. Denne utviklingen innebærer mer bruk av fornybare energiressurser (vind-, sol- og vannkraft), mer energieffektive løsninger og ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The economic effects of escapees, mortality and regulations on the Norwegian salmon production

Rømming av laks er sammen med sjølus de viktigste miljøproblemene som utfordrer bærekraftig norsk lakseoppdrett, og høy dødelighet medfører et potensielt dyrevelferdsspørsmål. Dette prosjektet fokuserte på økonomiske incentiver knyttet til lakserømming, og generell taper (e.g. dødelighet) i lakse...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon

I Smart Nærstrøm har vi utviklet logikk, programvare og produkter for å styre strømforbruket i bygg med komplekse energisystemer på en måte som sparer både strøm og penger. Viktige momenter for å oppnå dette er å lage programmer som kan lage prognoser på hvor mye strøm bygget vil forbruke og prod...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

Pressurised large scale hydrogen production by alkaline water electrolysis

Store industriaktører bruker i all hovedsak hydrogen laget direkte fra hydrokarboner. Denne prosessen slipper ut store mengder CO2. De samme aktørene begynner nå å se på vannelektrolyse som en mulighet for å redusere sine CO2 utslipp. Elektrolyse produserer hydrogen uten utslipp av CO2 hvis strøm...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Telemark

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Enabling technology for identification of individual salmon in commercial fish-cages

INDISAL er et innovativt prosjekt hvor partnerne innenfor INDISAL-prosjektet utviklet kameraløsninger og visuell teknologi som muliggjør automatisk observasjon av laksens egenskaper og tillater å identifisere laks på individnivå. Nye og innovative undervannslys og bildeløsninger ble bygget. Disse...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Bird-friendly design of power lines

Det er et stadig økende behov for elektrisk energi i samfunnet vårt. For å transportere strøm fra disse kraftanleggene kreves det kraftledninger. Det foregår derfor en kontinuerlig utbygging og oppgradering av kraftledningsnettet. Kraftledninger kan samtidig ha uheldige konsekvenser for miljøet, ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation - SH2IFT

Det er en økende interesse for hydrogen som utslippsfri energibærer som kan bidra til å realisere de nødvendige reduksjonene i globale CO2-utslipp. Avkarbonisering av kraftproduksjon og industri samt drivstoff til tungtransport er relevante bruksområder. Manglende kunnskap om sikkerhetsspørsmål k...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Personal Overseas Research Grant: Local crowdfunding for a low-emission society

The overseas research stay is related to the NFR-funded project 'Local crowdfunding for a low-emission society: Investigating the concept of local climate crowdfunding for Norway' (COOLCROWD), project nr. 268223/E10. Natalia Mæhle leads two work packages in this project: WP2.1: Lessons learned fr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Longitudinal Study of music Therapys Effectiveness for Premature infants and their caregivers: international randomized trial (LongSTEP)

I forskningsprosjektet LongSTEP var hovedfokus relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi under innleggelse på nyfødtintensivavdelingen og etter utskriving fra sykehuset. Økt overlevelse blant prematurfødte barn har ...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Analysis pipeline for sea ice reconstructions using ancient environmental DNA

Current models of past sea ice reconstruction in the Arctic rely on a combination of microfossils and chemical bio-markers in sediments in order to extrapolate past sea ice extent. In order to address some of the weaknesses inherent in these traditional sea ice proxies, the recently funded KLIMAF...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Clinical Encounters with refugees suffering from mental health problems

Flyktninger har høyere forekomst av enkelte psykiske helseplager enn majoritetsbefolkningen. Samtidig viser tall fra flere europeiske land at flyktninger er svakere representert blant pasienter som mottar spesialiserte psykiske helsetjenester. Dette tilsynelatende paradokset kan tyde på at helse...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2018

Bioenergidagene årets viktigste møteplass for bioenergibransjen, og alle andre sektorer med tilknytning til bioenergi i Norge. Konferansen blir utnyttet til faglig utveksling og nettverksoppbygging mellom bransjen og forskningsmiljøene. NoBio har ofte fått konkrete tilbakemeldinger på nytten av d...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Production of ferulic acid, 2,3 Butanediole and microbial plant biostimulants from lignocellulosic biomass by a two-step cascading process

Hovedmålet med DEBUT-prosjektet var å utvikle en liten skala bioraffineringsprosess ved hjelp av nye plantebiostimulanter, som ble utført av rumenske partnere i det norsk-rumenske ERA-NET-konsortiet. Bioraffineriprosessen produserer allsidige kjemikalier med anvendelse i den kjemiske industrien s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Olav Thon Stiftelsen til langsikitg grunnleggende forskning

Prosjektnavn: Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WEARPLEX PES Development of wearable devices for recording of body functions made with graphene based printed circuitries

The convergence of textiles and electronics (e-textiles) is relevant for the development of smart materials capable of overcoming the boundaries that exist in rigid and non-flexible electronic products nowadays 1. Development of active smart textile that would be able to sense, adapt and react to...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low cost drill bit body material for geothermal applications.

Hovedideen med prosjektet er å redusere kosntadene på PDC borekroner som benyttes i olje- og gassindustrien, til et kostnadsnivå som gjør dem konkurransedyktige for geotermiske applikasjoner og dermed åpner nye markeder for Lyng Drilling. Dette oppnås ved å utvikle nye og billigere materialer som...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Grønn konkurransekraft: Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting?

Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Norge må redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Redusert verdiskapning og sysselsetting i olje og gass gir samtidig behov for ...

Tildelt: kr 97 849

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo