0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption

Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains

Wasted Textiles mål er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet er ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond. Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tek...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

MILJØFORSK-prosjektet Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition (2018-2022) handlet om forvaltningen av naturvernområder i Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. Erfaringer fra Svalbard, Finland, Frankrike, Sør-Afrika osv. supplerte den nasjonale f...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

Denne studien handler om mangfoldet av aktiviteter som foregår i byens kirkegårder og om holdninger som fins til bruk av slike områder. Ettersom byer vokser og fortettes, kan også omfanget av grønne områder i by bli redusert. Mangel på grønne byrom samt internasjonal påvirkning kan føre til at an...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ethnologia Europaea

se bilaga

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Ways of change - shifts in Norwegian ethnology and its lessons for Hungarian ethnologists

In the present research I would like to focus on the changes of the Norwegian folkloristics and ethnology in the 1960s and in the last 15-20 years. The Hungarian ethnologists mention about the Norwegian and Scandinavian changes of ethnology as a successfu l process, in which the classic disciplin...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Da det personlige ble politisk. 1970-tallets kvinnebevegelse.

Spenningsfeltet mellom det private og det politiske utgjorde en dynamikk som i særlig grad rekrutterte og engasjerte deltakerne i 1970-tallets kvinnebevegelse. Mange av temaene som ble tatt opp til debatt berørte kvinners dagligliv, og tilbød forklaringsm odeller der individuelle problemer ble sa...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og mode...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Rural values in landscapes. Perceptions of landscapes in Norway and Scotland

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Transseksualitet - mellom kropp, kjønn og seksualiteter. Kulturanalytiske perspektiver på kjønnsambivalens

I vår kultur ser det ut til å eksistere eit krav om at det skal vere eit bestemt samsvar mellom kroppsleg kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Personar som overskrid desse grensene ved å uttrykkje kjønnsmessig ambivalens utfordrar sentrale kulturelle mønster. Med utgangspunkt i ein empirisk ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Cultural Constructions of Place: Community Documantation of Cultural and Environmental Heritage in the Greater St. Lucia Wetlands Region

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Dødelig identitet? Lesbisk/homofilt identifisert ungdom og selvmordsforsøk.

NOVA offentliggjorde våren 1999 en rapport som viser at andelen som har selvmordtanker er seks til syv ganger høyere blant lesbiske og homofile menn enn den er blant heterofile. Særlig er tallene høye blant de yngste i utvalget. Dette er for de fleste et svært overraskende negativt resultat. Dis...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Når personer med følgetilstander etter polio slutter i arbeidslivet. Om å gå av med uføretrygd

Prosjektets hovedtema er arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring: Hvorfor slutter poliorammede personer i arbeidslivet? Hva innebærer arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring for personer med følgetilstander etter poliomyelitt? Hvordan takler de overgangen fra et aktivt arbeidsliv t...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo