0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Statistical and machine learning methods for recommender systems in a complex, high dimensional, online marketplace.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og FINN.no. Prosjektet utvikler nye statistikk- og maskinlæringsmodeller innenfor anbefalingssystemer: koble relevant innhold til brukere på en internettmarkedsplass der det er et stort antall produkter og informasjonen om både produkte...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Data-driven Algorithms for Physical Simulations - with applications to breast cancer growth modelling and treatment optimisation

Modern applications in computational science, such as in biomedicine and climate science, are governed by multi-scale and partially unknown physically processes, and hence are numerically challenging to solve. The plummeting cost of sensors, computational power, and data storage in the last decad...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean workshop 2018

Åpen workshop i prosjektet GPU Ocean, med prosjektdeltagere, inviterte gjester og deltagere påmeldt via prosjektets nettsider. Temaene er fra dataassimilering og modellensembler, med applikasjoner innen operasjonell oseanografi. Workshopen holdes 29.-30. august 2018 på Hotell Refsnes Gods, ca. en...

Tildelt: kr 17 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastics for Time-Space Risk Models

STORM er nå halvveis og samler stadig resultater mens vi utforsker de nye områdene bærekraft og smitte. Tidsrommodellering er sentralt i analysen av mange stokastiske fenomener. Som illustrasjon, la oss tenke på fornybar energi. Bruk av vindmøller, for eksempel, introduserer stor usikkerhet i p...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Heart Failure in Norway - a registry approach

Hjertesvikt er et klinisk syndrom med symptomer og tegn på at hjertets pumpefunksjon av ulike årsaker er svekket. Hjertesvikt er definert som en global pandemi som affiserer omlag 1-2% av den voksne populasjonen. Medisinske innovasjoner har bedret prognosen i løpet av de siste tiårene, men dødeli...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Optimization/Re-Optimization of Digital, Customer-Focused, Sustainable and Low-Carbon Logistics and transportation Network in Industry 4.0

Rask teknologisk utvikling og globalisering fører til økt konkurranse i de globale markeder. For å overleve i et intensivt og konkurranseutsatt markedet skal bedrifter ikke bare fokusere på forbedring av sin produktkvalitet og effektivitet i forsyningskjeden, men også øke variasjon i produktporte...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial Methods in Analysis

Analyse er en gren av matematikken der man studerer ulike egenskaper til funksjoner, alt fra polynomer og elementære funksjoner av én variabel til løsninger av partielle differensialligninger eller kompliserte funksjoner i analytisk tallteori. Den grunnleggende ideen i harmonisk analyse er å fin...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Numerical solutions of non-equilibrium quantum field theories via gauge/gravity duality

We build on the anti-de Sitter/conformal field theory correspondence in theoretical physics. This conjecture gives a correspondence between gravitational dynamics (rooted in Einstein?s general relativity) and quantum field theory. By considering Einstein?s field equations for a time-dependent gra...

Tildelt: kr 45 339

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN Conference 2018

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Freedom, Symmetry, Homology

Group theory, as the mathematical theory of symmetry, has been brought to life by the French mathematicians Galois (1811-1832) and Poincaré (1854-1912) and the Norwegian mathematicians Abel (1802-1829), Sylow (1832-1918), and Lie (1842-1899). This project will bring together a French and a Norweg...

Tildelt: kr 52 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Rough paths, regularity structures and homogeneous spaces

The theory of rough paths was developed by Terry Lyons in the 1990s. Rough paths, along with their "branched" version, developed by Massimiliano Gubinelli a few years later, are the right tools to give meaning to certain (stochastic) differential equations of low regularity in affine space, and t...

Tildelt: kr 44 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty quantification and phenomenological knowledge: Predictive power of emulator models for tail behaviour of safety critical systems

Kunstig intelligens basert på data-drevene metoder er utfordrende å ta i bruk i sikkerhetskritiske systemer. Komplekse fysiske fenomener kombinert med stor usikkerhet gjør det vanskelig å finne gode beslutninger, og konsekvensene fra en feil beslutning kan være katastrofale. I dette arbeidet har ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

WATExR: Seasonal climate predictions and ecosystem impact modeling for improved water resources management under climate change

Sesongvarsling av vannmengde, vannkvalitet og økologi har et stort potensial for å støtte vannforvaltning, gitt pålitelige spådommer. Rent, sunt ferskvann er livsviktig, for eksempel for drikkevann, sunne fiskebestander og rekreasjon. Imidlertid er mange elver og innsjøer under intens press fr...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ENUMATH 2017: cutting-edge science building on a long tradition

The European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH) is a series of conferences held every two years to provide a forum for discussion of basic aspects and new trends in numerical mathematics and challenging scientific and industrial applications at the highest lev...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til Norsk Regnesentral (2017-2020)

Automatisk kartlegging av land med fjernmålingsdata spiller en stadig viktigere rolle i flere anvendelser av jordobservasjon, som bærekraftig utvikling, autonomt landbruk og byplanlegging. På grunn av kompleksiteten til overflaten og miljøet, står nøyaktig klassifisering overfor mange utfordringe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation

I dette prosjektet har vi utviklet en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) i cellens indre. Irregulariteter i denne prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft, og denne fascinerende membrandynamikken regulerer ce...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System

Prosjektet "Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System" (ASSETS) er et forskerprosjekt som ble utført i perioden 2017 til 2022. Bakgrunnen for prosjektet er at kostnadene for ny fornybar strømproduksjon har falt de siste årene og denne trenden ser ut til ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometry and Algebra of PDEs International Conference at the Gateway to Arctic

Geometry and Algebra of PDEs International Conference at the Gateway to Arctic. Location/Date: University of Tromsø - The arctic university of Norway, June 5-10 2017. Konferansen samlet både veletablerte forskere og forskere i begynnelsen av sin karriere til å diskutere nyere fremskritt innen f...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Arithmetic of Derived Categories

Dette er et prosjekt i algebraisk geometri, grenen i matematikk som studerer geometriske objekter som kan beskrives ved hjelp av polynomielle ligninger. Disse kalles (algebraiske) varieteter. Hovedmålet er å utvikle nye teknikker for å studere geometrien til varieteter definert over kropper av po...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Flow Based Interpretation of Dynamic Contrast Imaging Data

Målet med dette prosjektet er å undersøke en ny tilnærming for analyse av medisinske bilder som er tatt med avanserte bildeteknikker som MR. Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å anal...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Enhancing Geothermal Reservoirs - Modelling and Analysis of Hydraulic and Thermal Stimulation (ERiS)

Muligheten for å gjøre verdens store geotermiske energiressurser tilgjengelig for lønnsom produksjon er avhengig av evne til å konstruere gode geotermiske reservoarer. Disse fungerer som effektive varmevekslere i undergrunnen, slik at varme fra et stort volum av berggrunn kan hentes ut. Kontaktfl...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holonomy and hypoelliptic operators on sub-Riemannian manifolds

Geometry handler om å studere rom og deres form. Et rom kan være en kule, sylinder eller en ellipsoide, men det kan også være et stort datasett eller samlingen av alle bevegelsene en robot kan gjøre. Geometri kan være nyttig i alle disse eksemplene, så lenge det er en måte å definere en avstand, ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Convergent numerical methods for nonlinear partial differential equations with applications in complex fluids and tumor modeling

Partielle differensiallikninger brukes for å beskrive en mangfoldighet av fenomener. Slike matematiske modeller er ofte komplekse og man klarer ikke å finne eksakte løsninger eller. For å finne tilnærminger til disse må man lage algoritmer slik at tilnærmingene kan beregnes på en datamaskin. Der...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Positivity and geometry of higher codimension subvarieties

Mange fenomener i matematikk og naturvitenskap kan beskrives ved systemer av polynomlikninger, og algebraisk geometri er fagfeltet som studerer geometrien til løsningene til slike systemer. Disse løsningsmengdene kalles 'algebraiske varieteter'. Et enkelt eksempel er likningen x^2+y^2+z^2-1=0 der...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Pseudo-Riemannian Geometry and Polynomial Curvature Invariants: Classification, Characterisation and Applications

For over hundre år siden revolusjonerte Albert Einstein måten vi så på gravitasjon. Med Einstein ble gravitasjon en geometrisk teori i en såkalt Lorentz geometri. Den gravitasjonelle vekselvirkningen var essensielt redusert til krumning av rommet hvor materie (inkludert oss) beveget oss langs geo...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Representation theory via subcategories

Den grunnleggende utfordringen i representasjonsteori er den følgende: Gitt en ring, finn alle moduler over denne ringen. Mange klassifikasjonsproblemer for abelske grupper eller vektorrom med noe struktur i tillegg kan oversettes til dette språket. For eksempel, det å finne normalformer for kv...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Collaboration in Logistics Operations and Urban Distribution

Dagens praksis innen logistikk er at man vanligvis planlegger og bestiller transport fra dør-til-dør før godset sendes. Dette fører til hyppig replanlegging både før og under transporten (pga endringer og avvik), og ressursutnyttelsen blir sub-optimal da hver aktør optimerer kun ut fra egne behov...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage