0 antall prosjekter

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Scandinavian Journal of Disability Research

...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Professor Bjørn Hvinden)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

When Children Unite - Child Workers' Organisations in India

Prosjektet vil hovedsakelig bestå av to forskjellige feltstudier av organisasjoner for arbeidende barn i India. Den ene er Bhima Sangha i Bangalore/Karnataka samt Yelanakshatra og Hasiru Sangha. Prosjektet vil stille grunnleggende spørsmål som: 1. Hv em det er som organiserer seg? 2. Hvi...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sykeliggjøringen av barndommen i fordelingen av knappe velferdsgoder?

Veldefinerte diagnostiske kategorier virker ressursutløsende i velferdsstatens administrative fordelingssystem. Dette tilkjennegir seg innen for spesialpedagogikken ved at rettsliggjøringen styrker den medisinsk influerte diagnoseorienterte avviksbestemme lsen. En dominerende diagnoseorientering ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

IKT-Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Lokale nettkulturer i norsk helsetjeneste: Tvil og tro blant utviklere og helsearbeidere.

Et hovedformål med prosjektet er å bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for, på den ene siden, utvikling og innføring av IKT-systemer i helsesektoren, og på den andre, premissene for å skape gode nettkulturer. Dermed skal det også bidra til å redusere ri sikoen for dårlig utformede IKT-systemer ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Trygd og pensjonering

Prosjektet tar sikte på omfattende empiriske analyser av faktorer som påvirker uføre- og tidligpensjoneringen, og integrasjonsprosessen av yrkeshemmede og uføre. Gjennom komparative analyser vil utviklingen i Norge blir sammenlignet med situasjonen i andr e land i et par av delprosjektene. Det le...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

REGUT-Regional utvikling

Yrkeskombinasjonenes komparative fortrinn

I prosjektet settes utviklinga av nye former for yrkeskombinasjoner i fokus. I noen nordnorske lokale og regionale områder, særlig i fjordstrøka, framstår fleksible og relativt innovative kombinasjoner i hushold innen tradisjonelle og nye næringer i dag s om kanskje de viktigste enhetene for å si...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Forsker Svenn-Åge Dahl)

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiale velferdstiltak, maktutøvelse og motstand. Forholdet mellom tatere og det offentlige.......... (Dr.gr.stip. Karen-Sofie Pettersen)

Prosjektet vil søke å bidra til en bedre forståelse av maktutøvelse og motstand i forholdet mellom givere og mottakere av sosiale hjelpetiltak. Ventelig er samspillet mellom makt og motstand viktig for å forstå dynamikken i slike relasjoner. Medlemmer av målgruppen for tiltak kan i større eller ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Arrangerte ekteskap blant ungdom med innvandrerbakgrunn - forhandlinger om kjønn og etnisitet

Prosjektet er ment som et bidrag til forskning og debatt om ungdom fra etniske minoriteter. Den sikter mot å problematisere noen generelle perspektiver på det flerkulturelle ungdomslivet og bidra til kunnskap om ekteskapsinngåelse spesielt. Forhandlinger og konflikt rundt ekteskap i minoritetsfa...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettspolitikkens kjønnspolitikk - i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni?

Prosjektet har som mål å frambringe forskingsbasert kunnskap om kjønn og kjønnsmakt innan det idrettspolitiske feltet, slik at kvinner og menns handlingsvilkår og muligheter for verdirealisering og styring kan bli synlege og meir tydelege. Prosjektet vil være konsentrert om tre problemaspekt: ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 1998-2005

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Hva bidrar integrering i idrett med for funksjonshemmedes "empowerment" eller styringskompetanse?

Idrett beskrives ofte som en arena hvor funksjonshemmede kan øke sin "empowerment" eller "styringskompetanse", dvs. for å få tillagt større makt til selv å styre og kontrollere sitt eget liv. Idrett for funksjonshemmede har utviklet seg som segregerte org anisasjoner fordi en har sett det ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forbrukernes holdninger til skogbruket og til skogindustriens produkter

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 1997-2004

Sted: Oslo

GRUNNLAND-Grunnbevilgning Landbruksinstitutter

Grunnbevilgning Senter for bygdeforskning

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Senter for bygdeforskning (SFB). SFB driver bygderettet forskning og utviklingsarbeid for forskningsråd, offentlige etater, organisasjoner og privat sektor innenfor områdene; Næring og lokal samfunn, Lokal utvikling, Bedrift og prod...

Tildelt: kr 29,9 mill.

Prosjektperiode: 1997-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologi i dag

...

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 1995-2005

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Medlemsavgift i Luxembourg Income Study (LIS) - videreført i prosjekt 245174

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 1992-2014

Sted: Ukjent Fylke