0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Auditory Verbal Hallucinations (AVH) in Schizophrenia

Schizofreni er en alvorlig sinnslidelse, der hørselshallusinajsoner utgjør et fremtredende symptom, som karakteriseres av at pasienter har en overbevisning at de "hører stemmer som ikke finnes", dvs har en subjektiv opplevelse av en sprklig natur i fravær av en ytre kilde som forklaring. Dette pr...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Behavioral and imaging studies of hallucinations

Prosjektet er del av pågående forskning kring audiutive hallusinasjoner ved schizofreni, der hjernemarkører og kognitve funksjon blir brukt for å avdekke de underliggende nevronale faktorer bak opplevelsen av å "høre stemmer" som er et av de viktigste sym ptomene for en diagnose av schizofreni. E...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

THE PATHOPHYSIOLOGY OF AUDITORY HALLUCINATIONS IN SCHIZOPHRENIA - BRAIN IMAGING STUDIES

The present proposal attempts to respond to the challenges for neuroscience research in Norway and stated in the Nevronor Programme announcement January 2007. We specify six empirical , hypothesis-driven studies wher we attempt to: a) use fMRI and other MRI brain imaging measures to advance know...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Vestland og 2 andre

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Functional magnetic resonance imaging (fMRI) for the study of brain mechanisms in schizophrenia (NEVROMENT)

We propose a new Bergen-Oslo collaborative fMRI (and related MR measures, VBM, DTI, MRS) research project on auditory hallucinations and delusions in schizophrenia. We believe that a focus on restricted research questions, with a priori hypotheses and str ict experimental designs has a better pot...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland og 2 andre

TU-Tungt utstyr

Oppgradering 3T MR skanner for fMRI studier av alvorlige psykiske lidelser

Søknaden dreier seg om oppgradering til HDx teknologiplattform for 3T MR-skanner for bruk i fMRI-forskning på alvorlige psykiske lidelser (fremst schizofreni). fMRI-Gruppen i Bergen utviklet i sin tid bruk av funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) i Norge. Forskningen har fokus i sin for...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Central auditory processing in schizophrenia

Auditory hallucinations represent a key symptom in schizophrenia, which severely disables the patient. "Hearing voices" in the absence of an external acoustic source is a form of speech mis-perception. In a psychotic episode, the voices heard are "inside the head", whereas the "person speaking" ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Funksjonell Magnet Resonans (fMRI) avbildning ved mentale lidelser: Etablering av infrastruktur for nasjonale samarb.prosjekter

I programplan 2001-2005 for Program for Mental Helse fremgår at en av de prioriterte oppgaver for Programstyret er å: "Styrke forskning med anvendelse av billeddannende teknikker i norsk forskning om mental helse. Det ansees å være behov både for PET og f unksjonell MR i norsk forskning om mental...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Nevronal aktivering etter administrasjon av alkohol: fMRI undersøkelser

Hensikten med prosjektet er å undersøke neuronal aktivering etter akutt administrasjon av alkohol, nikotin og kaffein. Prosjektet ønsker også å undersøke hvordan effekten av disse stoffene og placebo varierer med grad av kognitiv belastning. For å undersø ke nevronal aktivering vil prosjektet ben...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

The University of Bergen Mental Health Research Center

Summary of main activities:-Development of new ways of sub grouping patients based on multidimensional descriptions.-Better prediction of the clinical course and outcome of the illness on an individual level-Improved prediction of drug response and side-e ffects, leading to tailored treatment reg...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Hemisfæreasymmetri: Eksperimentelle og kliniske undersøkelser

Prosjektet består av tre ulike delprosjekter som tar sitt utgangspunkt i tidligere forskning på hemisfære-asymmetri og dikotisk lytting. Hovedproblemstillingen er å undersøke funksjonelle aspekter ved hemisfæreasymmetri til auditive stimuli, målt med funk sjonell magnet tomografi (fMRI). Hovedpr...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Forskernettverk innenfor biologisk og psykobiologisk forskning på mentale lidelser

Prosjektet gjelder opprettelse av et forskernettverk innenfor biologisk og psykobiologisk forskning og er et forsøk til svar på de utfordringer programstyret for Mental Helse legger opp til i sin programplan 2001-2005. Det foreslåtte nettverket represente rer den absolutte spisskompetanse i Norge...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland