0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Electric pods that combine autonomously into "bus-trains" for long distances, with switchable tops to move parcels at night, people daytime

The THINK-NEXT electric modules combine autonomously into "bus-trains" for longer distances. They have quickly interchangeable top-side modules for moving parcels at night or people daytime, ready to meet post-Corona transport challenges. The AI based fleet management system tells the "pods" ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

UNC 2020 - Nordens største dronekonferanse

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi r...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Supporting Personalized Treatment Decisions in Head and Neck Cancer through Big Data

Hode- og halskreft er aggressive og heterogene kreftsvulster med høy dødelighet. Behandling kan medføre store inngrep, som ofte har stor negativ konsekvens for pasientens livskvalitet. Verken inndeling av krefttilfellene i molekylære underklasser eller prognosemodeller er etablerte i klinisk virk...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovasjonsnettverk for faghandelen

Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for faghandelen i Norge gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret forbrukeradferd. Behovet for forskningsdrevet innovasjon er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av tre...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Følgende er en oppsummering av SINTEF Oceans aktiviteter og resultater i JPI Oceans-prosjektet ANDROMEDA. Prosjektet hadde som mål å utvikle en instrumentplattform for avansert karakterisering av nanoplast (NP; <1 µm) og små MP (sMP; 1-10 µm). SINTEF Oceans hovedfokus i prosjektet var utvikling o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Frem til 23 juni 2022 hadde 539,1 millioner mennesker fått påvist Covid-19. Dette tallet består kun av de som faktisk har testet seg og fått påvist levende virus i kroppen og er derfor lavere enn det faktiske tallet på de som har hatt sykdommen siden mars 2020. En artikkel fra Lancet fra 2022 est...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvikende tårefilmkvalitet hos pasienter med grå stær - Biokjemisk analyse av inflammasjonsparametre i akuttfasen og i et lengre perspektiv

Det foreliggende PhD prosjektet bygger videre på to allerede godkjent PhD program initiert av iFocus Øyeklinikk i Haugesund. Sammen med gradsgivende institusjon, OsloMet Storbyuniversitetet, vil vi studere mulige sammenhenger mellom avvikende tårefilm (Ocular Surface Disorder - OSD) og behandling...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak

Sykdommer som skyldes infeksjoner er den hyppigste årsak til død på verdensbasis. Nye infeksiøse agens, slik som SARS-CoV-2, må gjennomgå mye forskning for å få kunnskap om virusets biologi og evne til å fremkalle sykdom (patogenese) i verten. For å kunne få en god mekanistisk forståelse av sykdo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet mellom å være et drivhus og et ishus. Går vi 55 millioner år tilbake, var planeten vår over fem grader varmere enn i dag, mens den for 20 000 år siden var fire grader kaldere. I historisk tid har klimaet bidratt til sivilisasjoners vekst og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Role of oceandynamics and Ocean-Atmosphere interactions in Driving cliMAte variations andfutureProjections of impact-relevant extreme events

ROADMAP sitt mål er å utvide den nåværende forståelsen av hvordan havets tilstand (slik som overflatetemperatur og sjøisdekket) og dynamikk (slik som havstrømmer) påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen i ekstratropiske områder på den nordlige halvkule, samt tilhørende vær og ekstremer i klimaet....

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen As the Reducing Agent in the Recovery of metallurgical waste

HARARE will demonstrate sustainable pathways to produce non-ferrous metals using hydrogen as an enabler, for removing waste and valorising materials in carbon free processes. The consortium’s concern and thus the drive to build this initiative, starts with an industry that is key contributor to a...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

STUD: Disputas - A platform for analysis and critical reflection.

Metoden som driver utviklingen av kunstig intelligens er maskinlæring. Denne metoden er utrolig fleksibel. Med store datasett, smarte algoritmer, og raske datamaskiner, kan vi trene modeller med disse algoritmene som kan brukes til å gjenkjenne alle mønstre mennesker kan oppfatte, samt abstrakte ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accounting for forecast uncertainties in communicating sea ice and weather information in the Arctic

En økt etterspørsel etter nøyaktig informasjon knyttet til vær og sjøis for Arktis fører til store forventninger til dagens globale og regionale modellsystemer. Nøyaktigheten på varslene er begrenset av blant annet atmosfærens og havets kaotiske natur og svakheter i modellsystemene. En god beregn...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Mass balance and energy optimisation in recirculating aquaculture systems (RAS), with focus on diurnal variations in water quality

Massebalanser og energioptimalisering i RAS systemer, med fokus på døgnvariasjoner i vannkvalitet. Oppdrettssystemer med resirkulering av vann (RAS) blir stadig vanligere. Samtidig er det en rask teknologiutvikling innen dette feltet. For å ivareta en miljøvennlig, velferdsmessig forsvarlig o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives

Lenge trodde vi at pragmatikken - det vil si evnen til å slutte seg frem til taleres meningsinnhold - var noe barn tilegnet seg relativt sent. Nyere forskning har tilbakevist dette. Allerede i barnehagealder støtter barn seg på evnen til å forstå taleres intensjoner blant annet når de lærer nye o...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Critical Literacy in a Digital and Global Textual World

I prosjektet CritLit (Kritisk literacy i en digital and global tekstverden) har lærere i ungdomsskolen samarbeidet med forskere om å finne ut hvordan man kan ruste ungdomsskoleelever til å bli kritiske lesere og tekstskapere. Dagens globale og digitale tekstverden krever økt kritisk bevissthet om...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Buskerud

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TRANSPORT-Transport 2025

Making people walk more in small Norwegian cities

WALKMORE utforsker hvordan mindre norske byer (10.-15.000 innbyggere) kan få innbyggerne sine til å gå mer i hverdagen gjennom areal- og transportplanlegging og -utvikling. Målet er å produsere ny kunnskap om i) planleggings prosesser og praksis for gange, ii) verktøy og metoder for kartlegging o...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Resistance under treatment in breast cancer (RESCUER)

Personlig tilpasset kreftterapi betyr å finne den beste behandlingen for hver pasient. Hvorfor er dette vanskelig, når vi har opptil 60 godkjente terapier og legemidler mot brystkreft? Årsaken er at brystkreft ikke er én sykdom, men en samling av like, men samtidig fundamentalt forskjellige sykdo...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital technologies for post-operative remote care and rehabilitation of thoracic and cardiac surgery patients

Innføringen av digitale teknologier i helse muliggjør nye måter å levere helsetjenester på. I dette prosjektet vil vi studere bruken av digitale teknologier for avstandsoppfølging med mål å forstå hvordan slike teknologier kan skaleres for å støtte et stort antall pasienter og en rekke tjenester ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Autonomous Universal Transport Of People In Viken County Council

For de fleste av oss er hverdagslogistikken en hard nøtt å knekke. Mange har et hektisk hverdagsliv med jobb, parallelle aktiviteter for barna, henting i barnehagen og besøk hos besteforeldre som bor litt for langt unna. Gjennom AUTOPIA ønsket vi å forenkle folks hverdagslogistikk ved å ta i bruk...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

I Riksrevisjonen sin undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene påpekes det at en vesentlig andel av domstolene ikke når Stortingets mål om tre måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid. For å møte kravene om økt effektivitet går domstolene gjennom en om...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.

LUSY tar utgangspunkt i Lærerutdanning 2025s hensikt om å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og samarbeid mellom universitet og skoler. Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet (YLU), Viken fylkeskommune, Oslo kommune og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samar...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag var et universitetsdominert, bransjestøttet og kompetansekomplementært samarbeidsprosjekt mellom Norge og Kina med fokus på strukturell helse- og tilstandsovervåking samt feildeteksjon/diagnose for komponenter til land- og offshore-vindturbiner ved bruk av digitale teknologier. Prosjekte...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From Asia to East Africa: Antibiotic Trajectories Across the Indian Ocean (FAR)

Prosjektet startet i desember 2020. Vi har i perioden frem til oktober 2021 ansatt hele forskerteamet og rekruttert studenter, opprettet lesegruppe om antibiotikaresistens, samt hatt oppstartsseminar. Vi har lykkes i å rekruttere både PhD- og Postdokstipendiater og forskere med solid språkkompeta...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bio-inspired Neural Networks for Artificial Intelligence systems: A US-Norway collaboration converging Neuroscience and AI

Kunstig intelligens (KI) systemer får stadig flere anvendelser og er i ferd med å endre samfunnet vårt. Det er imidlertid fortsatt utfordringer som hindrer utvikling av mer fleksible, sikrere, forklarbare og ikke minst energiøkonomiske KI systemer, områder hvor biologiske systemer er suverene. Øk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondhei...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage