143 prosjekter

TU-Tungt utstyr

Advanced equipment for global analysis of genome structure and function: Hybridization and scanning system for next generation high-density

The FUGE Microarray Platform is based on a formal institutional collaboration between three equal partners: the National Hospital-the Norwegian Radium Hospital/the University of Oslo, the Norwegian University of Science and Technology and the University o f Bergen. The activities include producti...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Application for Advanced Scientific Equipment: HTS Bioimaging

RATIONALE FOR EQUIPMENT INVESTMENT The ability to study gene function on a large scale and systematically rather than one-by-one or case-by-case is the essence of functional genomics. A major criticism of the FUGE 1 program by the international Evaluatio n Panel was the lack of truly high throug...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Nytt pulver-røntgendiffraktometer ved IFE

Forskning på materialer innen energi- og petroleumsområdet er en viktig aktivitet ved Institutt for energiteknikk (IFE). Pulver-røntgendiffraksjon er en av de sentrale basismetodene for strukturundersøkelser av materialer, både for faseidentifisering og f or strukturbestemmelser på atomært nivå. ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Norsk aviskorpus - bearbeiding og tilgjengeliggjøring

Ved Unifobs Avdeling for språk, kultur og informasjonsvitenskap (Aksis) er det nylig samlet inn et omfattende tekstmateriale bestående av norske avistekster. Materialet omfatter ca. 485 millioner ord og består av ubehandlete tekster på bokmål og nynorsk. Målet med prosjektet Norsk aviskorpus - be...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

TU-Tungt utstyr

ABI 3730,48 Cap DNA ANALYZER

Da man de siste år har hatt en rivende utvikling innenfor fagområdet molekylær biologi som omfatter forskning helt ned på gennivå har behovet for hjelpemidler til analysering av genvariasjon blitt økende. Også innenfor en rekke av satsingsområdene for f orskning ved Odontologisk Fakultet er det...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Adaptiv optikk utstyr for in-vivo studier av det menneskelige øyets netthinnestruktur og dets funksjon

Det sentrale formålet med prosjektet er å designe, konstruere og bygge et optisk instrument som muliggjør avbildning av enkelte celler i netthinnen og som muliggjør abberasjonsfrie psykofysiske målinger av netthinnens følsomhet vha adaptiv optikk. Teknolo gien, som tidligere har blitt brukt innen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Marin partikkelanalyse

Forskningsgruppens overordnede målsetting er å forstå hvordan den mikrobielle delen av næringskjeden i havet (planteplankton, protozoer, bakterier og virus) fungerer som system. I dette inngår som en langsiktig strategi å bygge opp en avansert instrumentp ark for utforskning av den "usynlige", de...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

High resolution multi-dimensional imaging of cell signalling networks.

The Biotechnology Centre of Oslo (BiO) at the University of Oslo is a centre for functional genomics, currently consisting of six internationally competitive research groups headed by Drs. Taskén, Nilsen, Thiede, Chaudhry, Donaldson and Leitges. BiO also has an open position for a seventh new gro...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

MULTICHANNEL ELECTROPHYSIOLOGICAL RECORDING FROM CELL ASSEMBLIES IN GENETICALLY MODIFIED BRAIN CIRCUITS

Despite impressive advances in every field of neuroscience, our understanding of brain function remains largely confined to its building blocks at the microscopic level, and to phenomenological descriptions at the macroscopic level. The introduction of tr ansgenic mice has provided neuroscience w...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Optisk måling av dendrittisk signalbehandling i thalamiske nevroner ved bruk av 2-foton mikroskopi

Informasjonsbearbeidingen i nevroner foregår i hovedsak i dendrittiske strukturer, men mangel på adekvate teknikker har gjort at vi vet lite om hvordan signalbehandlingen i dendrittene faktisk foregår. Nye optiske teknikker basert på 2-foton mikroskopi h ar imidlertid nå åpnet for direkte studie...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Ab 3130xl Genetic analyser, automatisk system for DNA sekvensering og til å analyserer fluoresens merkede DNA fragmenter.

Innkjøp av Applied Biosystems 3130xI DNA sekvensator for å undersøke miljø og genetisk mangfold. I forbindelse med utvikling av et doktorgradsprogram i Miljø og genetisk mangfold ved INHM er det behov for å styrke laboratorievirksomheten. En slik satsning vil fremme samarbeid både internt og med...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Bridgeman Ovn for Rettet Størking av Multikrystallinsk Silisium

The objective of the investment is to increase the competitiveness and strengthen the scientific expertise of the Photo Voltaic (PV) materials research team at SINTEF/NTNU, in the area of directional solidification of multi-crystalline silicon. Investmen t in a large scale Bridgeman furnace is p...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Magnetic resonance imaging and spectroscopy of small animals

Magnetic Resonance Imaging (MRI) offers unique opportunities to obtain in vivo information about organ structure and function. The technique is widely used in clinical research. This application from several research groups at Ullevaal University Hospital is primarily focussed on the neurobiolog...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Real-Time PCR maskin til funksjonell genomanalyse, dvs. analyse av genekspresjon og genotyping

Formålet med anskaffelse av en moderne Real-Time PCR maskin er øket kapasitet og effektivisering av den funksjonelle genomforskningen ved Norges veterinærhøgskole med samarbeidspartnere. Alle institutter ved NVH har pågående prosjekter med behov for bruk av et slikt instrument. En real Time PCR m...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

"Time-Resolved 3D Particle Imaging Velocimetry" (TR-PIV) til til måling av hastighetsprofil og turbulensparametre i fluid dynamikk prosjekt

Det søkes om et forbedret laserbasert PIV ("Particle Imaging Velocimetry" - oppgradert til 3D-TR-PIV) system for hydrodynamisk relatert forskning ved UiS. Den økte tidsresponsen med TR-PIV sammenlignet med eldre langsom PIV, er nødvendig for å oppnå kval itetsdata i eksperimenter og numeriske si...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland

TU-Tungt utstyr

Identifikasjon av kreftrelevante gener ved storskalaanalyser

Cancer is a complex invasive-cell disease that operates in many disguises. To combat it efficiently, we need to integrate cancer-related biological information occurring at multiple levels - molecular, cellular, and organismal. Such a complex analysis, kn own as systems biology, is based on the t...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Oppgradering 3T MR skanner for fMRI studier av alvorlige psykiske lidelser

Søknaden dreier seg om oppgradering til HDx teknologiplattform for 3T MR-skanner for bruk i fMRI-forskning på alvorlige psykiske lidelser (fremst schizofreni). fMRI-Gruppen i Bergen utviklet i sin tid bruk av funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) i Norge. Forskningen har fokus i sin for...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av avansert vitenskapelig utstyr til genetisk analyse

NINA er en viktig leverandør av grunnlaget for en kunnskapsbasert narturforvaltning i Norge. Analyser av genetisk variasjon på DNA-nivå står sentralt i mye av NINAs forskning. Til dette kreves avansert vitenskapelig utstyr som NINA tidligere har fått støt te til fra Norges forskningsråd. Siden de...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Innkjøp av sekvenseringsmaskin for fragmentanalyser - mikrosatellitt analyser

Havforskningsinstituttet er Fiskeri- og Kystdepartementets sentrale rådgiver på spørsmål knyttet til forvaltning av ville fiskebestander og effekter av havbruk. I de siste årene har genetiske analyser fått en sentral rolle i dette arbeidet. Spesielt har b ehovet for mikrosatellittanalyser vært st...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Imaging av metabolske prosesser

Ulike ytre faktorer og skadde proteiner påvirker metabolske prosesser i cellen og kan resultere i sykdom eller celledød. Ved institutt for klinisk biokjemi er vi interessert i å studere hvilke molekylære mekanismer som er årsak til metabolske sykdommer. S iden metabolske prosesser er dynamiske, e...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Vitenskaplig utstyr til samarbeidsprosjektet BTV-Teknologi mellom avd for teknologiske fag ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark

Prosjektet BTV-Teknologi har sitt utgangspunkt i avtaler som er inngått mellom høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i 2004, ARENA prosjekter, samt offentlige prioriteringer og strategi for utvikling i regionen. Prosjektet er planlagt i perioden 200 5 til 2008. Hvert delprosjekt er planlagt...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Molekylærbiologisk laboratorium ved Institutt for biologi, UiT.

Molekylær biologi er et disiplinoverspennende tema innen moderne biologi og er en fundamental del for en framtidsrettet utvikling av faget. I nyansettelser ved IB, blir molekylærbiologisk forskning tillagt stor betydning, og en parallell styrking av utsty r er derfor svært viktig. Avansert vitens...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Avansert laserbasert mikroskopiutstyr til studier av bl.a. cellulære transportmekanismer.

Vi søker midler til anskaffelse av laserbasert mikroskopiutstyr. Utstyret vil gjøre oss i stand til å studere molekylære prosesser i ulike fiskeceller og vev i detalj. AKVAFORSK har som det første laboratorium i Norge utviklet metoder for å dyrke primære fettceller, beinceller og muskelceller fra...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Analyseinstrument av type Inductively Coupled Plasma Spectrometry - Double Quadrupole

Institutt for Energiteknikk (IFE) skal på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag drive forskning og utvikling innenfor nukleærteknologi. Sektoren Nukleær Sikkerhet og Pålitelighet (NUSP) skal opprettholde en nasjonal kompetanse i reaktorteknologi og -sikkerhet , basert på det internasjonale Haldenpros...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Simuleringsutstyr for Kaldt Klima Simuleringer, Virtuell Produksjon, Eksperimentell Dataspillutvikling og Geometrisk Design (KVEG)

Visualiseringslaboratoriet ved Høgskolen i Narvik (HiN) ble etablert i tidsrommet 1998 - 2002. Omtrent 65 % av finansieringen kom fra NFRs program for avansert vitenskapelig utstyr. I tillegg ble det lagt ned egeninnsats i form av mange arbeidstimer som ikke er utgiftsførte (inkluderer også dugn...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

TU-Tungt utstyr

Single Crystal X-ray Instrumentation with He-Cryostat for the Department of Chemistry at the University of Bergen

The department of chemistry at the university of Bergen needs to replace a scientifically and technically outdated as well as technically very unstable single crystal X-ray instrumentation. The current instrument presently burdens the department financial ly through frequent and expensive technic...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Proposal for the purchase of an ESI mass spectrometer for the characterization of peptide, nucleic acid and carbohydrate modificatications

The goal of the project is to purchase a new high end elelctrospray MS instrument which would allow the high end analysis and characterization of modified peptides, modified oligosaccharides and modified nucleic acids. W. Egge-Jacobsen and M. Koomey are w orking on unique post-translational modif...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

NTNU Sealab Biokjemisk Analyselaboratorium

NTNU Sealab er NTNUs nye tverrfaglige senter for akvakultur- og fiskeriteknologisk forskning og undervisning. En ny biokjemisk analyselab inngår i oppbyggingen av en moderne og hensiktsmessig forsknings-infrastruktur i forbindelse med etableringen av NTNU Sealab. For at det nyetablerte senteret ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Transmisjons-elektronmikroskop for forskningsmiljøene i Ås

Bioforsk Plantehelse har et faglig hovedansvar for forskning på plantepatogener, inklusive plantepatogene virus og er det eneste forskningsmiljø i Norge som utvikler og utfører diagnostikk av plantevirus. Forskning og diagnostikk innen plantevirus er helt avhengig av et TEM-instrument for å løse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

TU-Tungt utstyr

Mobilt røntgenutstyr

Mobilt, digitalt røntgenutstyr vil kunne benyttes i forbindelse med mange av NIKUs prosjekter. Utstyret vil kunne bli benyttet innen følgende fagfelt: - Undersøkelse av kunst og kulturhistoriske objekter (for eksempel maleri, skulptur, veggfast dekor og a rkeologiske funn) - Bygningsundersøkelser...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo