0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate

The main aims of the conference are to: - Contribute to an understanding of climate change and its predicted impact on agriculture and forestry - increase our understanding of adaptive genetic diversity and adaptation assess how genetic resources for foo d and agriculture are affected by the cha...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Grønn biologi - en investering for framtiden

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Understanding the genetic and physiological basis for adaption of Norwegian perennial forage crops to future climates

WP1 - Modellering: avsluttet før rapporteringsperioden, skriving av publikasjoner har pågått i perioden. WP2 - Utvikling av foredlingsmateriale med tilpassing til framtidig klima: Feltforsøkene med ulike plantematerialer til ulik bruk, dvs. prebreeding, ble avsluttet høsten 2013. I 2011, 2012 ...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China - Bilateral collaboration in the field of comparative genomics of stress tolerance in grasses

Rice and wheat are the two main crops in China, and China has an extensive genome research activity of high international standard in these species exemplified by one of the Chinese institutions involved in this project, namely the Chinese Academy of Agri cultural Sciences (CAAS) (www.caas.net.c...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

NKJ 128 - Phenotypic and molecular characterisation of genetic resources of Nordic timothy (Phleum pratanese L.)

Timothy is the most important forage grass species in the northern part of the Nordic countries. However, serious winter damages, which significantly lower persistency and yields, occur regularly. The Nordic plant breeders have so far been quite successfu l in developing new, high-yielding variet...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Festulolium with improved forage quality and winter survival for Norwegian farming

"Development of Festulolium with improved forage quality and winter survival for Norwegian farming" is a five year research project aiming to assess forage quality and winter survival of Festulolium in Norway and develop germplasm for selection of cultiva rs with superior adaptation to Norwegian ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genomanalyse av artshybrider mellom raigras (Lolium perenne L.) og engsvingel (Festuca pratensis Huds.)

Hardføre grassorter med god fôrkvalitet er en viktig faktor for effektiv melke- og kjøttproduksjon i Norge. Flerårig raigras er en art med svært god kvalitet, men den overvintrer ikke godt nok under norske klimaforhold. Engsvingel, som arealmessig er den nest viktigste grasarten til fôr-produksjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus