0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert, praktisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den ...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education

Fra 2010 har det vært et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forskning i egen lærerpraksis. Fra høsten 2017 ble mastergrad og en profesjons- og praksisrettet ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og g...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improved Decisions with Causal Inference in Health Services Research

Randomiserte forsøk er gullstandarden for å kunne trekke konklusjoner om kausalitet. I helsetjenesteforskning er det ofte hverken praktisk mulig eller etisk akseptabelt å gjennomføre randomiserte forsøk. Enkelte ganger kan vi etterligne kliniske forsøk for å utlede kausale sammenhenger fra observ...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

I FUTURED-prosjektet har musikkfaget i den femårige grunnskolelærerutdanningen i Norge (GLU) blitt utforsket fra et endringsperspektiv. Målet med prosjektet har vært å kartlegge og utfordre det eksisterende, bidra til utvikling av nye undervisningspraksiser og foreslå endringer i utdanningen. Stu...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Centre for Health Service Research

Innovasjon er nødvendig for å sikre et bærekraftig helsevesen i Norge. NORCHER sitt primære mål er å søke etter, utvikle, implementere, evaluere og formidle kunnskap om modeller for helsesektoren som bidrar til kostnadseffektivitet og høy kvalitet. Forskerne i NORCHER er aktive og deltar aktivt i...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Functional Writing in Primary School

Målet med prosjektet "Funksjonell skriving i de første skoleårene" ("FUS") var todelt. Det første målet var å undersøke hypotesen om at gjennom å tilby førsteklassinger flere muligheter til å skrive ulike typer tekster med ulike formål og til ulike mottakere gjennom en toårsperiode, ville det kun...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Prosjektet fikk i 2022 innvilget forlengelse til utgangen av 2026. Tidligere leder, I. Njølstad, har gått av med pensjon, og S. Grimsgaard er ny leder fra 1. september (WP1). Aktivitet langs prosjektets 4 hovedakser har tatt seg opp siden gjenåpning etter COVID-pandemien. 1. Tilgang til helsedat...

Tildelt: kr 50,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle deler av verden vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengeli...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century – undersøker vi hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og bedrer forståelsen av hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtida. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter kritikk for ...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Gangfunksjonen og balanse hos mennesker er et komplisert tema og bevegelse for pasienter med protese er ganske utfordrende. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å undersøke fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Prosjektet ble delt...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FILIORUM - Research and Innovation for Quality in Diverse Early Childhood Education and Care (ECEC)

FILIORUM - Senter for barnehageforskning, har et overordnet mål om å styrke kvaliteten i norske barnehager ved å bidra med nyskapende, praksisnær og relevant forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM betyr "for barn" på latin. Navnet signalerer at barns trivsel...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Acquisition of English in the multilingual classroom

Dette året har vi fortsatt med å analysere dataene våre som består av klasseromsobservasjon, workshoper for å videreutviklere lærernes kompetanse, gruppeintervju med elever og spørreskjemaer til elever. Våre analyser av klasseromsobservasjon viser at lærerne sjelden brukte pedagogisk transspråkin...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services.

Fremdriften i prosjektet har vært god til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien, men mulighetene til å gjøre feltarbeid er i flere tilfeller blitt noe forsinket. Forskerne har i stor grad anvendt digitale verktøy i datainnsamlingen. I løpet av året har vi hatt regelmessige digitale m...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Sykepleieutdanningen innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i utdanningen. Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til reflekterende tenkning. En aldrende befolkning ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi samler ny kunnskap, designer, utf...

Tildelt: kr 50,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Innlandet

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2022 MEERC er nå inne i sin avsluttende fase. Prosjektet blir videreført i flere nye initiativer, og det er i enkelte sammenhenger vanskelig å skille avsluttende arbeider i MEERC fra oppstartende arbeider i de nye initiativene. NFRs støtte til MEERC er finansiert gjennom ordning...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Agder

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

INTERNATIONALIZATION OF FINANCIAL REPORTING AND AUDITING

Målet med prosjektet «Internationalization of Financial Reporting and Auditing (IFRA)» er å øke vår forståelse av endringer innen regnskap og revisjon, internasjonalt og globalt. Det unike ved vår forskning er den integrerte tilnærmingen som anerkjenner at endringer i regnskapsstandarder ikke bar...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som ø...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

I prosjektet har me i ein femårsperiode undersøkt dei to obligatoriske matematikkursa i grunnskulelærarutdanninga for trinn 1–7. Målet har vore å få innsikt i kva som fremmar og hemmar lærarstudentar i å læra å undervisa om Argumentasjon og Kritisk Matematikk Didaktikk (AKMD) med elevar i fleirsp...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand-prosjektet undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Det er stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift blir eksplisitt undervist i i skulane. Nokre skular har u...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Dette forskningsprosjektet øker vår forståelse av nøkkel mekanismene for effektiv eierstyring, selskapenes gjeldsgrad og innhenting av kapital, og deres innovasjonsaktiviteter. Vi studerer først effektene av aksjon...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation

Det har vært stor aktivitet på Senter for skatteforskning (Norwegian Centre of Taxation (NoCeT) i perioden 01.12.2022 - 30.11.2022. I denne perioden har vi publisert 20 vitenskapelige tidsskriftsartikler i tidsskrifter med fagfellevurdering og en artikkel i tidsskrift uten fagfellevurdering, s...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

OFS har hatt en stor betydning for undervisning og forskning innenfor offentlig økonomi ved Økonomisk Institutt, UiO. Instituttet tilbyr nå årlig to populære masterkurs i offentlig økonomi. Høsten 2022 er det 29 studenter som er oppmeldt i kurset Empirical Public Economics. Om våren underviser vi...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo