0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Anthropogenic impacts of climate change and fisheries on reproductive and offspring performance of high-latitude marine fishes

Klimaendringer sammen med fiskepress er allerede kjent for å være en viktig trussel mot hav og marine ressurser. I et miljø i endring trengs det mer kunnskap om konsekvensene av disse menneskeskapte stressorene på fiskers reproduksjonsbiologi og avkom, berettiget av den grunnleggende relevansen t...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Plastics as a potential vector for spread of antimicrobial resistance and pathogens from wastewater discharge in the marine environment

Antimikrobiell resistens og marin plastforurensning er store globale helse- og miljøproblemer. Til tross for dette er det begrenset kunnskap om forekomst av sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistente bakterier i avløpsvann fra norske renseanlegg og hvordan utslippene påvirker de kystn...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Joint training and Research Network on the DNA Damage Response in Health and Disease

The AheaD Joint training and Research Network is focused on providing training for creative, entrepreneurial, innovative and resilient doctoral candidates in research on DNA damage and DNA repair ranges from characterising genes and pathways involved in the maintenance of DNA structure in healthy...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

REMEDY

Skrive søknad på utlysningen over, sammen med Aristotle University of Thessaloniki - AUTH (GR - Coordinators) Centre for Research & Technology Hellas - CERTH (GR) University of Salamanca - USAL (ES) Infinitivity Design Labs - IDL (FR) Chaniotika Nea (A regional newspaper) - HNEA (GR) InNews ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The future of resettlement: vulnerability revisited

Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av flyktninger, spesielt knyttet til begrepet "sårbarhet", og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting. I 2020 var nesten 26 millioner mennesker på flukt, de fleste i e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Computational modelling and functional validation platform for personalised colorectal cancer clinical therapy decision support (ONCOLOGICS)

Det er en velkjent utfordring for samfunnet, helsevesenet, og dessverre også for enkeltmennesker, at mange får kreftbehandling som bare virker for noen få. Dette fører med seg høye personlige kostnader - levetid, livskvalitet, bivirkninger - og betydelige samfunnsmessige kostnader - dyre medisine...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safe Hydrogen Fuel Handling and Use for Efficient Implementation 2

Hydrogen er en viktig vektor i den pågående overgangen til fornybarbare energikilder. Utilstrekkelig kunnskap om kritiske sikkerhetsaspekt relatert til en storskala utrulling av hydrogenteknologi utgjør imidlertid en betydelig flaskehals for industri, myndigheter, og sluttbrukere. SH2IFT-2 har s...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

AI for new signatures and models for tailored organ preservation approaches in laryngeal and hypopharyngeal cancer

Ved lokalavansert munn/hals-kreft kan pasientene behandles behandles med induksjonskjemoterapi, evt.etterpå fulgt opp med radioterapi, for å redusere problemer med forringet livskvalitet etter behandling. Men ikke alle pasienter har nytte av en slik bevarende behandlingsstrategi, og opp mot 30-40...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining stratification of patients with C3G/IC-MPGN complex mediated glomerular diseases for better diagnosis and tailored treatment

Primær membranoproliferativ glomerulonefritt (MPGN) er en gruppe sjeldne nyresykdommer assosiert med komplementaktivering. Det er ingen spesifikk behandling, og prognosen er ugunstig: omtrent halvparten av alle pasienter, for det meste barn, utvikler nyresykdom i sluttstadiet og trenger dialyse i...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BRICK: Building Resilience Innovative Communities Knowledge

The Decarbonisation of the Energy System is a broad EU target that Energy Citizenship can reach if its network achieves a sustainable representation of high share of the respective local society. That means, if the citizenship network has the competencies and capabilities to represent a high so...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Supporting Personalized Treatment Decisions in Head and Neck Cancer through Big Data

Hode- og halskreft er aggressive og heterogene kreftsvulster med høy dødelighet. Behandling kan medføre store inngrep, som ofte har stor negativ konsekvens for pasientens livskvalitet. Verken inndeling av krefttilfellene i molekylære underklasser eller prognosemodeller er etablerte i klinisk virk...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen As the Reducing Agent in the Recovery of metallurgical waste

HARARE will demonstrate sustainable pathways to produce non-ferrous metals using hydrogen as an enabler, for removing waste and valorising materials in carbon free processes. The consortium’s concern and thus the drive to build this initiative, starts with an industry that is key contributor to a...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rift and rifted margin deep-water depositional systems: Application to Late Jurassic – Early Cretaceous rifting on the NCS

DeepRift-prosjektet har som mål å generere ny forståelse av avsetninger i dyp-vanns kontinentale riftbassenger og riftede kontinentalmarginer med fokus på Korintgulfen (Hellas) og den norske kontinentalsokkelen. Vi vil undersøke hvordan den strukturelle utviklingen av sedimentære riftbassenger sa...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Re-evaluation and Homogenization of Aerosol Optical Depth Observations in Svalbard

The main purpose of this project is to integrate observations of atmospheric parameters of great importance for climate change (aerosol optical depth, aerosol Ångstrøm exponent, aerosol black carbon content) in and around Svalbard. These observations have been performed at different places and wi...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neuronal self-defence: Identification of mechanisms that protect dopaminergic neuronal health during aging

Aldringsprosessen er den største risikofaktoren for et bredt spekter av alvorlige og utbredte sykdommer. Dette går utover både individets livskvalitet og samfunnsøkonomien. Forståelsen av grunnleggende mekanismer for aldring på cellenivå er avgjørende for å danne kunnskap om hvorfor vi blir mer u...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Next-generation flow battery for stationary energy storage

Stationary applications such as utility grids and industrial sites require storage applications that have the ability to combine high power and heavy use, going through multiple deep cycles per day, with a long lifetime and maximum safety. In this project, a novel flow battery will be developed a...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Converting Renewable Energy to advanced Biofuel

The fastest growing renewable energy sources are PV solar and wind power, for which the cost is dropping significantly every year. However, these energy sources are inherently intermittent in their nature, and not able to provide sufficient power during night/cloudy/winter or low wind conditions....

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

XRain - XR and AI for improved inspections by insurance agents

Insurance is one of the oldest types of protection against future losses and dates back from ancient years. Over the past years, insurance has become very sophisticated requiring the collection of high amounts of data at frequent time intervals. Towards that end, XRain will provide digital tools ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Empowering cities as agents of food system transformation.

The aim of the project is to create a strong platform in order to straighten the link between rural and urban areas , exchanging good practices for developing innovative urban system policies. The project wants to explore synergies between rural and urban area in order to reach the goal of the F...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Additively manufactured magnetic high entropy alloys for renewable electricity

"Myke" magnetiske materialer er standard komponenter i elektromagnetiske generatorer (f.eks vindmøller) og elektriske motorer (f.eks. elbiler) samt i intelligente systemer bestående av sensorer og aktuatorer. Disse har stor betydning for digitalisering av vårt samfunn og industri samt utvikling a...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nano­Materials in Asphalt Pavement

For å håndtere utfordringene knyttet til behovet for forbedret holdbarhet, sikkerhet og effektivitet av asfaltdekke med kontinuerlig økning av trafikkmengder og belastninger, har vi i NaMAP-prosjektet arbeidet med å produsere asfalt / grafenoksid (GO), og asfalt / GO / aggregat blandinger både i ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention.

Digitalisering, store data og tingenes internett har gjort hjemmet til en 'hub' for digitale aktiviteter og sårbarheter i samfunnet. Vi som bor i hjem gis stort ansvar for vedlikehold, for sikkerhetsrutiner og for bygging av nødvendig kompetanse for vurdering og håndtering av ulike sikkerhets- og...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modified 2D van-der-Waals materials for advanced bio-applications

2D-materialer som grafen og heksagonal bornitrid (h-BN) har interessante funksjonelle egenskaper for anvendelser som f.eks. informasjons- og kommunikasjons- og medisinsk teknologi. h-BN har blitt studert for sine egenskaper som den eneste elektriske isolatoren i 2D-familien, men med en krystallst...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ECO-BASE: Establishing CO2 enhanced Oil recovery Business Advantages in South Eastern Europe

CO2 lagring er et viktig bidrag til å oppnå målet om å begrense global oppvarming til under 2 °C. Hvis lagring kan kombineres med kommersiell utnyttelse av CO2 (på engelsk kalt CCUS - Carbon Capture, Utilization and Storage), kan dette også gjøre lagringingen forretningsmessig lønnsomt. Økt utvin...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Vanninfrastruktur i både urbane og industrielle miljøer står overfor nye utfordringer som fører til nye databehandlings- og kontrollsystemer som er i stand til å sikre visse vannparametere og kostnadseffektive løsninger. Vanndistribusjonsnettverk må for eksempel optimalisere pumpedriften for å mi...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Carbon Membranes for CO2 Removal from High Pressure Natural Gas in Subsea Process

Naturgass har globalt sett blitt en mer attraktiv energibærer på grunn av dens tilgjengelighet og anvendbarhet og fordi den er en renere energikilde enn kull eller råolje. Naturgass prosessering er en stor industri globalt med et totalt årlig gassforbruk på 3169 milliarder m3 i 2010. Naturgass fr...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biotech. tools implementation for new wound healing applications of byproducts from the crustacean seafood processing industry

Skall fra reker og krabber representerer en verdifull biomasse fordi det inneholder polysakkaridet kitosan og også vesentlige mengder protein. I dag blir kitosan brukt for det meste til kosmetikk, helsekost og til vannrensing, men det er økende interesse og innsats for å utvikle kitosan til mer h...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har hatt fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med prosjektet var å utvikle ny medisin for behandling av brystkreft ved hjelp av målrettet ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

PUBL-Publisering/prosjektinform

Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses and Regional Transformation

From 2010 the Museum of Cultural History, KHM, and The Institute of Archaeology, Conservation and History, IAKH (both UiO) have carried out fieldwork and research at the Dark Age urban site of Kastro Apalirou, Naxos. The permit for fieldwork has been granted by the Hellenic Ministry of Culture to...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke