0 prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CoTecH – Samskapt helseteknologi

Befolkningens behov for helsetjenester øker mer enn tilgangen på helsepersonell og summen av sykepleiermangel, fastlegekrise og eldrebølge utfordrer oss til å finne nye løsninger. Digital helseteknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Gode teknologiske løsninger kan gi økt trygghet og me...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Vestfold og Telemark

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Toppfinansiering av ESR-12: Employing ISIMIP projections to model the phenology, production and distribution of diadromous fish populations

Personlig toppfinansiering til prosjektleder i forbindelse med et MSCA ITN-prosjekt.

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Academic Hospitality in Interdisciplinary Education

Mens vi gjennom de siste femti år har fått en økende forståelse av behov for tverrfaglige tilnærminger i utdanning, forskning og arbeid for å løse samfunnsutfordringer, for eksempel klimaendringer, pandemier og økende sosial ulikhet. Likevel rapporterer forskning at de som driver samarbeid om tve...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Red Lines and Grey Zones: Exploring the Ethics of Humanitarian Negotiation

Humanitært arbeid avhenger av forhandlinger med makthavere om tilgang til nødlidende og utforming av hjelpeprogrammer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Disse forhandlingene innebærer en rekke etiske dilemmaer, som å samarbeide med krigsforbrytere og undertrykkende regimer, favorisere v...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Green sOil stAbiLisation (GOAL)

Tenk deg en fremtid hvor vi stabiliserer grunnforhold ved å bruke restprodukter fra industrien i stedet for karbontung sement og betong. Etter at grunnen er stabilisert, vil overvåkingsteknologi i all fremtid gi deg kontinuerlige oppdateringer om tilstanden i grunnen. Denne visjonen er kjernen i ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces

Den mellomirske grammatiske avhandlingen Auraicept na nÉces er det viktigste vitnet til interesse for et europeisk folkespråk i den karolingiske perioden. Prosjektet vil gjøre denne teksten tilgjengelig for et spesialisert publikum (irsk filologi) og for et mer allment publikum (middelalderstudie...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Workers’ voice and the right to manage – the case of whistleblowing in a comparative context

Ansatte vil ofte være de nærmeste til å avdekke ulovlig eller uetisk praksis i virksomheter. At ansatte varsler om dette, og at ledelsen følger opp disse varslene, er sentralt for et velfungerende arbeids- og næringsliv. I dette prosjektet plasserer vi arbeidsgiverne i sentrum for våre analyser. ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NGI Constantine

The next step is to create a new generation of products and services: the Trusted Data Economy, where citizens from all backgrounds will be able to use these products and services while keeping control of their data, without being overridden with the management and protection technicalities. More...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

AI-powered Forecast for Harmful Algal Blooms

Eutrophication of water bodies and global warming in Europe are contributing to the increment of cyanobacteria to excessive levels, causing Harmful Algal Blooms (HABs). Cyanobacteria are very well-known producers of secondary metabolites that very frequently are toxic to humans and other organism...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

How did the Antibiotic Pipeline run Dry? People, Infrastructures and Politics of Antibiotic Drug Development 1970-2010

I flere tiår etter 1945 framsto antibiotika som et sterkt symbol for medisinske framskritt og teknologi. Men hvorfor finnes det ikke nye antibiotika lenger? I prosjektet vårt studerer vi hvordan den antibiotka- «pipelinen» døde hen. Vi har noen hypoteser som utgangspunkt: På 1980-tallet bredte ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

REBECA /// Regional Enablers of BioEconomy in Coastal Areas HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-09

The consortium has decided to focus on coastal regions, in order to develop sufficiently comparable value chains dynamics in a context of circular bioeconomy, which would generate highly replicable practices and collaboration models. However, significant differences exist among the use cases sele...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG emissions (PEATIMPROVE)

Myrjord er ein viktig ressurs, særleg i grovfôrproduksjonen på Vestlandet og i Nord Norge. Ein del eigenskapar ved myrjord er positive for jordbruksdrift, slik som høgt innhald av plantetilgjengeleg vatn, men andre eigenskapar er utfordrande. Myrjord er vanskeleg å drenere, blir lett vassmetta, e...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mechanisms and mode of action for probiotic enhancements in Atlantic salmon.

Norge er verdens største produsent at atlantisk laks. En av hovedutfordringene er sykdom, som begrenser industriens vekst. For å kontrollere og begrense sykdom er nye tilnærminger til fiskehelse helt nødvendig. Mikrobiota har et velkjent potensial til å hemme patogener, men er sjelden brukt som...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Perennial grassland mixtures: a novel approach to forage and food production, land restoration and climate resilience in Ethiopia

Tap og degradering av jordressurser er en stor trussel mot økosystemer og livsvilkår i Afrika sør for Sahara, og spesielt i Etiopia. Nye produksjonssystemer i landbruket er nødvendige for å motvirke dette. Husdyrhold er svært viktige for etiopiske bønder og sentralt i den etiopiske økonomien, men...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Cost of Doing Politics: Gender Aspects of Political Violence

Politikken blir stadig mer likestilt. I 2021 var det mer enn dobbelt så mange kvinner i nasjonale parlament som i 1995 (henholdsvis 25.8% og 11.3 %) (Inter-Parliamentary Union), men for mange kvinner er prisen for å engasjere seg politisk vært høy. Flere akademikere og en rekke organisasjoner...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Skipsverftsindustrien framstilles ofte som selve symbolet på økonomisk globalisering. Verft basert nord og vest i Europa har i en årrekke satt ut deler av produksjonen til land som Polen og Romania. I tillegg er det omfattende bruk av arbeidskraft fra disse landene, eksempelvis i norske verft. De...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Det er mye arkeologer mener å vite om samfunnene for rundt 8000 år siden: menneskene drev med jakt, sanking og fisking, og de la boplassene sine nær stranda. Mennesker forholdt seg på daglig basis til sjø og hav. For 8200 år siden var verden inne i en midlertidig klimatisk kuldeperiode. Dette med...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Prosjektet SuReMetS vil utvikle nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger er målsetningen å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabolsk syndrom. Den kron...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dual-Functional Anti-Gas Hydrate Surfaces (DAndra)

Det er omtrent 7800 km rørledninger i Nordsjøen alene, og en stor del av rørledningstransporten vil skje under gasshydratdannelsesforhold. Kostnadene som brukes for å dempe hydratproblemet, består av 70% av den totale flow assurance kostnadene. Hovedmålet med dette forskerprosjektet er å utforme ...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

HEALTHY SEAWEED New sustainable foods: health benefits of seaweed consumption

Verdens befolkning har lenge vært på et kritisk punkt når det gjelder tilgangen til økologisk bærekraftige matressurser. For å oppfylle kravene til mat som er sunn både for verden og befolkningen, må ressursene utnyttes annerledes. Tang og tare er av de primære produsentene som i fotosyntesen ben...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Converting Renewable Energy to advanced Biofuel

The fastest growing renewable energy sources are PV solar and wind power, for which the cost is dropping significantly every year. However, these energy sources are inherently intermittent in their nature, and not able to provide sufficient power during night/cloudy/winter or low wind conditions....

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Digitalisering og Blockchain-teknologier åpner nye paradigmer for å designe strømmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYON...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Network of Sandboxes

Konsortiet som består av medieøkosystemer og nettverk av startups, vil få hjelp, både av eksperter og finansiell støtte, til å komme ut på markedet med løsninbger som blir vurdert som mulige gamechangers for medieindsutrien. Det blir rekrutteringsrunder for startups, som så vil gå gjennom tre sta...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Grass To Gas: Strategies to mitigate GHG emissions from pasture-based sheep systems

Frå gras til gass: Strategiar for å minske klimagassutsleppa frå beitebasert saueproduksjon (Gras-til-Gass) Gras-til-Gass skaL hjelpe internasjonal sauenæring til å redusere klimagassutsleppa ved å gje eit betre grunnlag for målretta avl og tilpassa fôringsopplegg for beitebasert saueproduksjon,...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

I FUTURED-prosjektet utforskes musikkfaget i den femårige grunnskolelærerutdanningen i Norge fra et endringsperspektiv. Målet med prosjektet er å kartlegge og utfordre det eksisterende, og å bidra til utvikling av nye undervisningspraksiser. Studentene er særlig i fokus i prosjektet, både som stu...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial function

Karakterisering av en cellemodell for studier av miljøfaktorer på gjellefunksjonen til Atlantisk laks (GILLMODEL). Gjellesykdom hos Atlantisk laks er et betydelig problem. Dårlig gjellehelse, ofte forårsaket av smittsomme agens (virus, bakterier) eller dårlig vannkvalitet, fører til både dårlig...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancEr tReatment (G-DEFINER)

Immunterapi er en type kreftbehandling som brukes i veldig mange ulike diagnosegrupper. Selv om det generelt er godt tolerert, er det noen som får bivirkninger, og noen får alvorlige bivirkninger. Noen studier tyder på at det er forskjeller i bivirkinger hos kvinner og menn, men mye er ukjent omk...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Gangfunksjonen og balanse hos mennesker er et komplisert tema og bevegelse for pasienter med protese er ganske utfordrende. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å undersøke fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Prosjektet ble delt...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Extraction and characterisation of BIOactives and CARBohydrates from seaweeds and seagrasses FOR FOOD-related Applications

Industrielle metoder for framstilling av karbohydrater fra makroalger er vel etablert, og har vært uendret med hensyn til effektivitet og rundt forbruk av vann og energi. Under produksjonen skapes betydelige mengder restprodukter. I dette EU-prosjektet har vi undersøkt nye og mer miljøvennlige fr...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku