0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Like Islands in a Sea of Sand. Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model.

Prosjektet «Øyer i Ørkenen» (SilkRoMo) søker å tenkje nytt rundt det store handelsnettverket kalla Silkevegen som batt saman Europa, Asia og Afrika frå antikken til tidlegmoderne tid. Ofte blir Silkevegen framstilt som eit nettverk mellom aust og vest, knytt saman av ruter mellom mindre stadar, b...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Accelerated genetic improvement of key traits in farmed Atlantic salmon via transplantation of in vitro propagated germline stem cells

Prosjektet har som mål å bidra til løsninger på bærekraftsutfordringer i lakseoppdrettsindustrien. For at lakseproduksjonen i Norge skal kunne øke på en bærekraftig måte, må man finne løsninger på problemer knyttet til for eksempel dødelighet som følge av sykdommer, og genetisk påvirkning hos vil...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Safety and Integrity of Hydrogen Transport Pipelines

Rørledningsnettverket på havbunnen av den norske kontinentalsokkelen (NCS) blir i økende grad anerkjent som en mulighet for storskala transport av hydrogen fra Norge til Europa. Bruk av eksisterende naturgassrørledninger til transport av hydrogengass medfører flere utfordringer, spesielt risikoen...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DISTRIBUTE: Do Fundamental Resource Distribution Principles of Need, Effort & Coalition Size Manifest Even in the Infant Mind ?

FORDEL vil gjøre politisk psykologiske undersøkelser av spedbarn for å opdage hvilke betydningsbærende mekanismer for koordinasjon av ressursfordeling er så grunnleggende at allerede viser sig i spedbarnets sinn. Fordeling av ressurser, hjelp, territorier og beslutningsrettigheter er sentrale dil...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2029

Sted: Oslo

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

JUST GROW: Co-designing justice-centric indicators and governance principles to intensify urban agriculture sustainably and equitably

Byregioner er et viktig sted for bærekraftig intensivering av landbruk for å øke fremtidig matproduksjon, bedre sosial bærekraft, utnytting av ressurser og robusthet i kriser. JUST GROW vil sentrere rettferdighet i urbant landbruk gjennom transnasjonal, tverrfaglig forskning på tvers av seks byre...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sociomaterial transformations in Norway and East Asia

Vår forsking, undervisning og samarbeid fokuserer på tematiske områder innanfor vår kjernekompetanse for å forstå dagens samfunn og korleis nye vitskaplege og teknologiske transformasjonar påverkar samfunnet. SoMaT legg også vekt på undervisning og utdanning, med fleire planlagde vinterskular for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

DISCo: Digital infrastructures for sustainable consumption: Redirecting, reorganizing, reducing and reimaging consumption

Det overordnede målet med DISCo er å produsere både teoretisk informert og anvendt orientert kunnskap om hvordan bærekraftig forbruk – det vil si forbruk som er mindre ressurs- og karbonintensivt og/eller mindre miljøskadelig – kan muliggjøres gjennom digitale teknologier. Tidligere forskning har...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Visions and the consequences - analysing visions for Norwegian agriculture and its consequences for food security

Norsk matsikkerheit kan bli og er til ein viss grad truga av internasjonale konfliktar, handelssanksjonar, samanbrot av internasjonal distribusjonssystem, klimaendringar, utbrot av plante- og dyresjukdommar og store endringar i global etterspurnad og tilgang på mat globalt som hindrar tilstrekkel...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SUStainability development & cost-reduction of hybrid renewable energies powered Hydrogen stations by riskbased multidisciplinary approaches

The project will be aligned with the call by enhancing the collaborations between Europe and Japan in the development of sustainable hydrogen technology, with the purpose to develop more efficient, more reliable, and lower-cost hydrogen-based technologies with a multidisciplinary approach. The pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Propaganda and disinformation in social media: Global reach, regional challenges? (Conference)

In the past decade non-democratic states and fringe political groups have used unmoderated, freely available, social media in efforts to covertly influence people in ways that are detrimental to democratic values. Russia’s interference in the US election in 2016 (and later) showed the ease with w...

Tildelt: kr 79 375

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Strengthening Environmental Anthropology Research and Education Through Interdisciplinary Methods and Collaborations

Sosialantropologisk institutt (SAI) ved UiO har i de senere årene etablert seg som et ledende miljø innen samfunnsvitenskaplig forskning og utdanning på miljøfeltet. Gjennom tverrfaglig samarbeid har instituttet bidratt til å utvikle nye metoder og tilnærminger innen dette feltet. Prosjektet bygg...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

CIRMAN-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. NTNU er den norske partneren. Internasjonale partnere er Japan National Institute for Advanced Industrial Science And Technology (AIST), Waseda University, Japan og Indian Institute of Te...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Next Generation 3D Machine Vision with Embedded Visual Computing

Denne forskningen tar sikte på å etablere en automatisert prosess som benytter høypresisjon 3D-sensing og online (innebygde) visuelle læringsmotorer som kan opererer i naturlige omgivelser og være i stand til å tilpasse seg på en holistisk måte til operasjonelle endringer gjennom levetiden. Den t...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Bias Attribution Linking Moist Dynamics of Cyclones and Storm Tracks

Vi bruker ofte vær- og klimamodeller til å forutsi den atmosfæriske tilstanden på kort og lang sikt. Disse modellene er avhengige av en god beskrivelse av fysiske prosesser, særlig de som er relatert til sky- og regndannelse, som påvirker den atmosfæriske utviklingen. Slike beskrivelsene er ofte ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)

Geofarer, inkludert jordskred, flom og snøskred, er økende utfordringer i GEOMME-partnerlandene Japan, Sør-Korea og Norge. Klimaendringer forventes å øke frekvensen og omfanget av hendelser i fremtiden, og demografiske endringer samt infrastrukturutvikling øker ytterligere samfunnsmessig eksponer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

China in the Arctic: External Influence on Regional Governance (ArcGov)

Virkningene av klimaendringene i Arktis strekker seg fra smelting av havis og kysterosjon til sosiale endringer av arktiske samfunn. Nye styringsstrukturer har blitt etablert, og eksisterende mekanismer fornyet for å takle regionens store behov. For å forstå hvordan samfunnet tilpasser seg de ras...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolution

Vi har siden siste rapportering utført følgende aktiviteter på ConFect: - Vi har gjennomført for andre gang de to undevisningkursene "General Virology" (H23) og "Quantifying viral ecology and evolution" (V23) -Post Doc på VirVar har hatt et forskningsopphold på 2 uker ved (CNB-CSIC) i Madrid, Sp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Governance of Marine Litter in the Arctic (GOMPLAR). Comparing international governance and legal frameworks to inform Arctic governance

En internasjonal forskningsgruppe fra forskningsinstitusjoner i Norge, Sør-Korea, og Kina sammenligner styrings- og forvaltningsregimer sentralt for å regulere marin forsøpling i to regioner: nordøstlige Atlanterhav og nordvestlige Stillehav. Elementer i juridiske og politiske regimer fra konvens...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improve Atlantic salmon robustness in freshwater phase through training and feeding to a successfully timed sea transfer

Smoltifisering er en sentral prosess hos laks og innebærer mange morfologiske, fysiologiske og atferdsmessige endringer som gjør at fisken kan tilpasse seg til et liv i havet. Dagens kommersielle produksjonsprotokoller gir en smolt som er stor, men svak og ikke fullt ut tilpasset overføring til s...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

LandValUse: Integrated welfare assessment of climate and biodiversity impacts of land use: From promise to policy solutions

Norske natur- og seminaturlige arealer er viktige for naturmangfold og karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder (økosystemtjenester) både med og uten markedspriser. Mange samfunnssektorer har behov for arealer noe som øker presset på naturarealene, og som gir mer konfliktfylte avv...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Phonon-Magnon Pumping in Oxide Nano-structures - Creating condensates for Boson based computing

Vanligvis er vi alltid omgitt av energi i form av varme. For å være mer spesifikk kan varme i materialer betraktes som atomenes vibrasjoner fra likevektsposisjon. Ved absolutt null temperatur er det ingen slike vibrasjoner eller avvik, men ved høyere temperaturer begynner atomene å bevege seg på ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks

Fôr utgjør en nøkkelkomponent i kommersielt lakseoppdrett og representerer over 50% av totale driftskostnader. For å oppnå best mulig vekst med minimalt fôravfall og miljøpåvirkning kreves presis utnyttelse av fôret. Prosjektet NoFood2Waste hadde som mål å forbedre fôringsprotokoller ved å benytt...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Vår visjon i senteret er å skape kunnskap og forståing frå geofysiske data. Våre tre hovudbruksområde av geofysisk overvaking er naturskadar som skred, ras og jordskjelv, CO2 lagring og naturressursar. I 2022 publiserte vi ein artikkel i Frontiers of Marine Sciences som fekk stor merksemd. For f...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Network for Image-based Diagnosis

Den første INID-skolen ble holdt i partneruniversitetet i CUSAT, India (27.02.2023-03.03.2023). Med fokus på MEDISINSKE BILDER FORSTÅELSE: https://inid.cusat.ac.in/index.html Vi arrangerte også den 11. EUROPEAN Workshop on Visual Information Processing (EUVIP) på Gjøvik i september 2023: https://...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

iFOODnet: Towards a Norway-Japan Innovative Research & Training Network Driving Next-Generation Food Systems

iFOODnet er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk for opplæring og forskning for norske og japanske matvitenskap-studenter. Visjonen for prosjektet iFOODnet er å utvikle et langsiktig norsk-japansk partnerskap innen forskning og utdanning, som er knyttet til fire tverrsektorielle innovasjons...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines 2 (COINMAC-2)

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Takket være fremgang i maskinlæring og kunstig intelligens, ser vi en stor ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture- Phase 2

ExcelAQUA2.0 er en felles plattform for fremragende utdanning og forskning innen bærekraftig havbruk og fiskebiologi mellom Norge og Japan. Fra japan deltar syv forskningsinstitutter og Universitet. Prosjektet integrerer forskning og utdanning av høy kvalitet gjennom samarbeid med fremragende for...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting Tumor-associated macrophages (TAM) to increase the efficacy of PD-1 blockade cancer immunotherapy

En ny serie med kreftmedisiner, såkalte immun sjekkpunkthemmere, virker ved å fjerne en bremse på T-celler, immunsystemets "angrepsceller", noe som forbedrer kroppens naturlige forsvar mot kreft. Disse behandlingene har vist god effekt på flere typer kreft, men dessverre er det en stor andel av p...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Development of Collaborative Academic and Research Program to Study Ice Accretion on Structures in Cold Regions

Atmosfærisk ising på strukturer er en bekymring for drift, vedlikehold, sikkerhet og økonomiske perspektiver. Med økningen av menneskelig industriell virksomhet i Nord, må ising tas med i designhensyn da dette kan både påvirke strukturell stabilitet og drift, og kan forårsake problemer knyttet ti...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Disruptive Technologies for a Resilient Future

Prosjektet "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i forstyrrende teknologier for en spenstig fremtid (DTRF)" vil gjennom samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og sju verdensledende universiteter i USA, India, Kina og Japan, etablere et langvarig p...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland